hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Informace
  Informace o nedávno objevené zranitelnosti.

  HP si je vědomo nedavných tříd nedostatků, které były popsány jako ,,spekulační vyjímky vedlejších-kanálů poruch,, které můžou objevit v mnoha moderních procesorů  (Intel, AMD, and ARM ) a operačních systémech. HP bude dále poskytovat updatované informace na stránce podpory jakmile budou dostupné.

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Samsung Xpress Color MFP SL-C480 - vysvětlení zpráv na displeji

Na displeji ovládacího panelu se zobrazují zprávy, které informují o stavu nebo chybách tiskárny. V níže uvedených tabulkách najdete informace o zprávách, jejich popis a v případě potřeby také pokyny pro řešení problémů.
  Poznámka:
 • Chybu můžete vyřešit pomocí pokynů v okně programu Stav tiskárny v počítači, viz Použití stavu tiskárny Samsung.
 • Pokud zpráva není v tabulce uvedena, restartujte napájení a zkuste tiskovou úlohu vytisknout znovu. Pokud potíže trvají, kontaktujte:
 • Vyhledejte na stránkách podpory obsah zprávy na displeji.
 • Některé zprávy na displeji se v závislosti na dostupných možnostech nebo modelu nemusí zobrazit.
 • [číslo chyby]: Označuje číslo chyby.
 • [typ zásobníku]: Označuje číslo zásobníku.
 • [typ média]: Označuje typ média.
 • [formát media]: Označuje formát média.
 • [barva]: Označuje barvu toneru.
Zprávy související s uvíznutím papíru
Zpráva
Význam
Doporučená řešení
Uvízl dokument. Odstraňte uvíznutý papír.
Vložená předloha uvízla v podavači dokumentů.
Odstraňte uvíznutý papír, viz část Uvíznutí předlohy.
Uvíznutí papíru v tiskárně.
V tiskárně uvízl papír.
Odstraňte uvíznutý papír, viz část Uvnitř tiskárny.
V zásobníku uvízl papír.
V zásobníku papíru uvízl papír.
Odstraňte uvíznutý papír, viz část Odstranění uvíznutého papíru.
Uvíznutí papíru v oblasti výstupu.
Papír uvízl ve výstupní oblasti.
Odstraňte uvíznutý papír, viz část Ve výstupní oblasti skeneru uvízla předloha.
V zásobníku došel papír.
V zásobníku není papír.
Vložte do zásobníku papír, viz část Vložení papíru do zásobníku.
Zprávy týkající se toneru
  Upozornění:
Společnost Samsung nedoporučuje používat neoriginální tonerové kazety (jiné než od společnosti Samsung), například doplněné nebo recyklované tonerové kazety. Společnost Samsung nemůže kvalitu neoriginálních tonerových kazet zaručit. Záruka na tiskárnu se nevztahuje na servis a opravy zapříčiněné použitím neoriginálních tonerových kazet (od jiného výrobce než od společnosti Samsung).
Zpráva
Význam
Doporučená řešení
Nainstalujte tonerovou kazetu.
Není nainstalována tonerová kazeta.
Nainstalujte tonerovou kazetu.
Toner [barva] není kompatibilní.
Tonerová kazeta není pro tiskárnu vhodná.
Nainstalujte požadovanou originální tonerovou kazetu Samsung.
Připravte si toner.
V označené kazetě zbývá malé množství toneru. Blíží se konec odhadované životnosti kazety.
Připravte si novou kazetu na výměnu. Kvalitu tisku lze dočasně zvýšit protřepáním toneru, viz kapitola Protřepání toneru.
Vyměňte tonerovou kazetu.
Označená tonerová kazeta téměř dosáhla konce odhadované životnosti.a
Na ovládacím panelu můžete zvolit možnost Stop (Zastavit) nebo Continue (Pokračovat). Pokud vyberete možnost Zastavit, tiskárna přestane tisknout a již nebude možné tisknout až do výměny kazety. Pokud vyberete možnost Continue (Pokračovat), tiskárna bude tisknout, ale nelze zaručit kvalitu tisku. Mohlo by tím dojít k vážnému poškození tiskárny.
Jakmile se tato zpráva zobrazí, vyměňte pro zajištění nejlepší kvality tisku tonerovou kazetu. Použití kazety po skončení životnosti může způsobit problémy s kvalitou tisku, viz část Výměna tonerové kazety.
Označená tonerová kazeta dosáhla konce odhadované životnosti a. Tiskárna může přestat tisknout.
Vyměňte tonerovou kazetu, viz část: Výměna tonerové kazety.
a. Odhadovanou životností tiskové kazety se rozumí očekávaná nebo odhadovaná životnost tonerové kazety, která indikuje průměrnou kapacitu (počet výtisků) a je stanovena v souladu s normou ISO/IEC 19798, viz část Dostupné spotřební materiály. Počet stránek může být ovlivněn provozním prostředím, velikostí obrazové plochy, intervalem tisku, vlastnostmi médií a formátem médií. V kazetě může zbývat určité množství toneru i v případě, že se zobrazí výzva k instalaci nové kazety a tiskárna zastaví tisk.
Zprávy související se zásobníky
Zpráva
Význam
Doporučená řešení
Neshoda papíru v zásobníku.
Formát papíru uvedený ve vlastnostech tiskárny neodpovídá papíru, který vkládáte.
Vložte do zásobníku správný papír.
Zprávy související se sítí
Zpráva
Význam
Doporučená řešení
Připojení k zařízení WPS selhalo.
Tiskárna se nedokázala připojit pomocí funkce WPS.
Zkontrolujte nastavení funkce WPS, viz část Použití nabídky WPS Settings (Nastavení WPS).
Nainstalujte bezdrátovou síťovou kartu.
Došlo k problému se síťovým rozhraním.
Vypněte napájení a znovu je zapněte. Pokud problém trvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Problém se sítí: Konflikt IP adres.
Nastavená IP adresa sítě je používána jiným uživatelem.
Zkontrolujte IP adresu a v případě potřeby ji resetujte, viz část Tisk zprávy o konfiguraci sítě.
Nebyla nalezena bezdrátová síť.
Tiskárna nemůže najít bezdrátovou síť.
Zkontrolujte stav bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu, včetně konfigurace a připojení napájení, také všechna ostatní zařízení, která mohou ovlivnit bezdrátovou komunikaci. Pokud problém trvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Nastavení bezdrátového připojení není správné.
Možnosti bezdrátové sítě jsou pro danou metodu zabezpečení nakonfigurovány nesprávně.
Změňte konfiguraci bezdrátového připojení v tiskárně, produktu SWS, přístupovém bodu nebo bezdrátovém směrovači. Doporučujeme použít zabezpečení WPA2-PSK/AES. Pokud problém trvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Heslo zadané v možnostech zabezpečení bezdrátové sítě je nesprávné.
Tiskárna nepodporuje způsob zabezpečení používaný přístupovým bodem nebo bezdrátovým směrovačem.
Došlo k selhání přístupového bodu nebo bezdrátového směrovače.
Nelze se připojit k bezdrátovému přístupovému bodu.
Tiskárnu se nepodařilo připojit k bezdrátovému přístupovému bodu (přístupový bod nebo bezdrátový směrovač).
Zkontrolujte stav přístupového bodu, včetně konfigurace a připojení napájení, také všechna ostatní zařízení, která mohou ovlivnit bezdrátovou komunikaci. Pokud problém trvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Funkce Wi-Fi Direct není připravena.
Tiskárna nedokázala inicializovat připojení Wi-Fi Direct.
Restartováním tiskárny inicializujte nastavení bezdrátové sítě. Pokud problém trvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Připojení Wi-Fi Direct nebylo vytvořeno.
Tiskárnu se nepodařilo připojit přes rozhraní Wi-Fi Direct.
Vypněte funkci Wi-Fi Direct a znovu ji zapněte nebo restartujte tiskárnu nebo mobilní zařízení. Pokud problém trvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Různé další zprávy
Zpráva
Význam
Doporučená řešení
Dvířka jsou otevřená. Zavřete je.
Kryt není správně zajištěn západkou.
Zavřete kryt, dokud nezaklapne na místo.
Dvířka skeneru jsou otevřená.
Kryt skeneru není správně zajištěn západkou.
Zavřete kryt, dokud nezaklapne na místo.
Chyba: [číslo chyby]. Volejte servis.
V systému vznikl problém.
Restartujte napájení. Pokud problém trvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Chyba: [číslo chyby]. Dvířka jsou otevřená/zavřená.
Zobrazovací jednotka není nainstalována správně nebo kryt není dostatečně zavřený.
Opětovnou instalací zobrazovací jednotky ověřte, že je správně usazená. Zavřete kryt, dokud nezaklapne na místo.
Chyba: [číslo chyby]. Vypněte a znovu zapněte napájení.
Jednotku tiskárny nelze ovládat.
Vypněte a zapněte napájení a zkuste tiskovou úlohu spustit znovu. Pokud problém trvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Došlo k selhání ovládání ID. Zkontrolujte snímač CTD.
Ve snímači CTD došlo k problému.
Restartujte napájení. Pokud problém trvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Výstupní přihrádka je plná. Vyjměte papír.
Výstupní zásobník je plný nebo snímač není orientován směrem dolů.
Vyjměte papír z výstupního zásobníku, tiskárna bude potom pokračovat v tisku. Zajistěte, aby snímač směřoval dolů. Pokud problém trvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Připravte si fixační jednotku.
Životnost fixační jednotky brzy skončí.
Připravte si novou fixační jednotku, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Připravte si novou zobrazovací jednotku.
Životnost zobrazovací jednotky brzy skončí.
Vyměňte zobrazovací jednotku za novou, kontaktujte zákaznickou podporu HP.
Připravte si nový přenosový pás.
Životnost přenosového pásu brzy skončí.
Vyměňte přenosový pás za nový, kontaktujte zákaznickou podporu HP.
Připravte si nový přenosový váleček.
Životnost přenosového pásu brzy skončí.
Vyměňte přenosový pás za nový, kontaktujte zákaznickou podporu HP.
Nainstalujte novou fixační sadu.
Skončila životnost fixační jednotky.
Nahraďte fixační jednotku za novou, kontaktujte zákaznickou podporu HP.
Nainstaluje novou zobrazovací jednotku.
Životnost zobrazovací jednotky skončila.
Vyměňte zobrazovací jednotku za novou, kontaktujte zákaznickou podporu HP.
Nainstalujte nový přenosový pás.
Životnost přenosového pásu skončila.
Vyměňte přenosový pás za nový, kontaktujte zákaznickou podporu HP.
Nainstalujte nový přenosový váleček.
Životnost přenosového pásu skončila.
Vyměňte přenosový pás za nový, kontaktujte zákaznickou podporu HP.
Vyměňte nebo nainstalujte nádobku na odpadní toner.
Životnost nádobky na odpadní toner skončila, tiskárna zastaví tisk a nebude možné pokračovat, dokud do tiskárny nevložíte novou nádobku na odpadní toner.
Nahraďte nádobku na odpadní toner originální nádobkou na odpadní toner Samsung.
Skener je uzamčený.
Skener je uzamčen.
Restartujte napájení. Pokud problém trvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Skenovací jednotka je otevřená nebo došlo k uvíznutí média na výstupu.
Skenovací jednotka není správně zajištěná západkou nebo v oblasti skeneru uvízl papír.
Odstraňte uvíznutý papír, viz část Uvíznutí předlohy.
Zavřete kryt, dokud nezaklapne na místo.
Chyba přenosového pásu.
Přenosový pás nelze ovládat.
Vypněte a zapněte napájení a zkuste tiskovou úlohu spustit znovu. Pokud problém trvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...