hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Samsung ProXpress SL-M4020 - popis zpráv na displeji

Na displeji ovládacího panelu se zobrazují zprávy, které informují o stavu nebo chybách tiskárny. V níže uvedených tabulkách najdete informace o zprávách, jejich popis a v případě potřeby také pokyny pro řešení problémů.
Poznámka:
  • Chybu můžete vyřešit pomocí pokynů v okně programu Stav tiskárny v počítači, viz Použití stavu tiskárny Samsung.
  • Pokud zpráva není v tabulce uvedena, restartujte napájení a zkuste tiskovou úlohu vytisknout znovu. Pokud potíže trvají, kontaktujte:
  • Vyhledejte na stránkách podpory obsah zprávy na displeji.
  • Některé zprávy na displeji se v závislosti na dostupných možnostech nebo modelu nemusí zobrazit.
  • [číslo chyby]: Označuje číslo chyby.
  • [typ zásobníku]: Označuje číslo zásobníku.
  • [typ média]: Označuje typ média.
  • [formát media]: Označuje formát média.

Zprávy související s uvíznutím papíru

Zpráva
Význam
Doporučená řešení
Uvíznutí papíru v oblasti výstupu.
Papír uvízl ve výstupní oblasti.
Odstraňte uvíznutý papír, viz část V oblasti výstupu.
Uvíznutí papíru v duplexní jednotce.
Papír uvízl během oboustranného tisku. Toto platí pouze pro tiskárny s touto funkcí.
Odstraňte uvíznutý papír, viz část V oblasti duplexní jednotky.
Uvíznutí papíru v tiskárně.
Papír uvízl uvnitř tiskárny.
Odstraňte uvíznutý papír, viz část Uvnitř tiskárny.
Uvíznutí papíru v zásobníku 1.
Došlo k uvíznutí papíru v zásobníku.
Odstraňte uvíznutý papír, viz část V zásobníku 1.
Uvíznutí papíru v zásobníku 2.
Došlo k uvíznutí papíru ve volitelném zásobníku.
Odstraňte uvíznutý papír, viz část Ve volitelném zásobníku.
Uvíznutí papíru ve víceúčelovém zásobníku.
Došlo k uvíznutí papíru ve víceúčelovém zásobníku.
Odstraňte uvíznutý papír, viz část V ručním podavači/víceúčelovém zásobníku.

Zprávy týkající se toneru

  Upozornění:
Společnost Samsung nedoporučuje používat neoriginální tonerové kazety (jiné než od společnosti Samsung), například doplněné nebo recyklované tonerové kazety. Společnost Samsung nemůže kvalitu neoriginálních tonerových kazet zaručit. Záruka na tiskárnu se nevztahuje na servis a opravy zapříčiněné použitím neoriginálních tonerových kazet (od jiného výrobce než od společnosti Samsung).
Zpráva
Význam
Doporučená řešení
Nainstalujte tonerovou kazetu.
Není nainstalována tonerová kazeta.
Znovu nainstalujte tonerovou kazetu.
Tonerová kazeta nebyla rozpoznána.
Dvakrát nebo třikrát znovu nainstalujte tonerovou kazetou, abyste se ujistili, že je správně usazena. Pokud problém trvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Z tonerové kazety nebyla odstraněna ochranná fólie.
Sejměte z tonerové kazety ochrannou fólii.
Tonerová kazeta není kompatibilní.
Označená tonerová kazeta není určená pro danou tiskárnu.
Nainstalujte odpovídající originální tonerovou kazetu Samsung, viz část Výměna tonerové kazety.
Připravte si novou tonerovou kazetu.
V označené kazetě zbývá malé množství toneru. Blíží se konec odhadované životnostia kazety.
Připravte si novou kazetu na výměnu. Kvalitu tisku lze dočasně zvýšit protřepáním toneru, viz kapitola Protřepání toneru.
Nainstalujte novou kazetu.
Tonerová kazeta téměř dosáhla konce odhadované životnosti a.
Na ovládacím panelu můžete zvolit možnost Stop (Zastavit) nebo Continue (Pokračovat). Pokud vyberete možnost Stop (Zastavit), tiskárna přestane tisknout. Pokud vyberete možnost Continue (Pokračovat), tiskárna bude tisknout, ale nelze zaručit kvalitu tisku.
Jakmile se tato zpráva zobrazí, vyměňte pro zajištění nejlepší kvality tisku tonerovou kazetu. Použití kazety po skončení životnosti může způsobit problémy s kvalitou tisku, viz část Výměna tonerové kazety.
a. Odhadovanou životností tiskové kazety se rozumí očekávaná nebo odhadovaná životnost tonerové kazety, která indikuje průměrnou kapacitu (počet výtisků) a je stanovena v souladu s normou ISO/IEC 19798, viz část Dostupné spotřební materiály. Počet stránek může být ovlivněn provozním prostředím, velikostí obrazové plochy, intervalem tisku, vlastnostmi médií a formátem médií. V kazetě může zbývat určité množství toneru i v případě, že se zobrazí výzva k instalaci nové kazety a tiskárna zastaví tisk.

Zprávy týkající se zobrazovací jednotky

  Upozornění:
Společnost Samsung nedoporučuje používat neoriginální tonerové kazety (jiné než od společnosti Samsung), například doplněné nebo recyklované tonerové kazety. Společnost Samsung nemůže kvalitu neoriginálních tonerových kazet zaručit. Záruka na tiskárnu se nevztahuje na servis a opravy zapříčiněné použitím neoriginálních tonerových kazet (od jiného výrobce než od společnosti Samsung).
Zpráva
Význam
Doporučená řešení
Zobrazovací jednotka není nainstalovaná.
Není nainstalována zobrazovací jednotka.
Nainstalujte zobrazovací jednotku.
Zobrazovací jednotka nebyla zjištěna.
Nainstalujte zobrazovací jednotku dvakrát nebo třikrát, abyste se ujistili, že je správně usazena. Pokud problém trvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Z toneru není odstraněna ochranná fólie.
Odstraňte ze zobrazovací jednotky ochrannou fólii.
Zobrazovací jednotka není kompatibilní.
Zobrazovací jednotka není pro tiskárnu vhodná.
Nainstalujte požadovanou originální kazetu Samsung, viz část Výměna zobrazovací jednotky.
Připravte si novou zobrazovací jednotku.
V zobrazovací jednotce zbývá malé množství toneru. Blíží se konec odhadované životnosti kazety.
Připravte si novou zobrazovací jednotku na výměnu.
Nainstalujte novou zobrazovací jednotku.
Zobrazovací jednotka dosáhla konce odhadované životnosti tiskové kazety.
Na ovládacím panelu můžete zvolit možnost Stop (Zastavit) nebo Continue (Pokračovat). Pokud vyberete možnost Stop (Zastavit), tiskárna přestane tisknout. Pokud vyberete možnost Continue (Pokračovat), tiskárna bude tisknout, ale nelze zaručit kvalitu tisku.
Jakmile se tato zpráva zobrazí, vyměňte v zájmu zajištění nejlepší kvality tisku zobrazovací jednotku. Použití tiskové kazety po skončení životnosti může způsobit problémy s kvalitou tisku, viz část Výměna zobrazovací jednotky.
Pokud tiskárna přestane tisknout, vyměňte zobrazovací jednotku, viz část Výměna zobrazovací jednotky.

Zprávy související se zásobníky

Zpráva
Význam
Doporučená řešení
Došel papír v zásobníku [číslo zásobníku].
V uvedeném zásobníku není papír.
Vložte papír do zásobníku, viz část Vložení papíru do zásobníku.

Zprávy související se sítí

Zpráva
Význam
Doporučená řešení
Problém se sítí: Konflikt IP adres.
IP adresa se používá v jiném zařízení.
Zkontrolujte IP adresu nebo získejte novou IP adresu.
Chyba sítě 802.1x.
Ověření se nezdařilo.
Zkontrolujte protokol k ověřování sítě. Pokud potíže trvají, obraťte se na správce sítě.

Různé další zprávy

Zpráva
Význam
Doporučená řešení
Dvířka jsou otevřená. Zavřete je.
Kryt není správně zajištěn západkou.
Zavřete kryt, dokud nezaklapne na místo.
Chyba [číslo chyby]. Nainstalujte tonerovou kazetu.
Tonerová kazeta je nainstalována nesprávně nebo konektor je znečištěný.
Nainstalujte originální tonerovou kazetu Samsung dvakrát nebo třikrát, abyste se ujistili, že je správně usazena. Pokud problém trvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Chyba [číslo chyby]. Vypněte a znovu zapněte napájení.
Jednotku tiskárny nelze ovládat.
Vypněte a zapněte napájení a zkuste tiskovou úlohu spustit znovu. Pokud problém trvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Chyba [číslo chyby]. Volejte servis.
Teplota v místnosti není správná. Jednotku přesuňte.
Tiskárna je v místnosti s nesprávnou teplotou.
Přemístěte tiskárnu do místnosti, kde je správná teplota.
Výstupní přihrádka je plná, odeberte papír.
Výstupní zásobník je plný.
Vyjměte papír z výstupního zásobníku, tiskárna bude potom pokračovat v tisku. Pokud problém trvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Brzy bude třeba vyměnit fixační jednotku.
Životnost fixační jednotky brzy skončí.
Vyměňte fixační jednotku za novou. Pokud problém trvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Nainstalujte novou fixační sadu.
Životnost fixační jednotky skončí.
Nainstalujte nový válec zásobníku 1.
Životnost podávacího válečku zásobníku brzy skončí.
Vyměňte podávací váleček zásobníku za nový. Pokud problém trvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Nainstalujte nový válec zásobníku 2.
Životnost podávacího válečku zásobníku brzy skončí.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...