hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP PageWide Enterprise Color 556, MFP 586 - Zlepšení kvality tisku

Úvod

Pokud máte potíže s kvalitou tisku, zkuste je vyřešit následujícími způsoby. Postupujte podle uvedeného pořadí.

Tisk pomocí jiného programu

Zkuste tisknout pomocí jiného programu. Pokud se stránka vytiskne správně, problém spočívá v použitém programu.

Kontrola nastavení typu papíru pro tiskovou úlohu

Pokud tisknete pomocí softwaru a na stránkách jsou šmouhy, výtisk je rozostřený nebo tmavý, papír je zvlněný nebo na něm jsou zbytky pigmentu (případně pigment na některých místech chybí), zkontrolujte nastavení typu papíru.

Kontrola nastavení typu papíru (Windows)

 1. Vyberte ze softwarového programu možnost Tisk.
 2. Vyberte tiskárnu a pak klikněte na tlačítko Vlastnosti nebo Předvolby.
 3. Klikněte na kartu Papír/Kvalita.
 4. V rozevíracím seznamu Typ papíru klikněte na možnost Další....
 5. Rozbalte seznam Typ: možnosti.
 6. Rozbalte kategorii typů papíru, která nejlépe popisuje daný papír.
 7. Vyberte možnost odpovídající typu papíru, který používáte, a klikněte na tlačítko OK.
 8. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti dokumentu. V dialogovém okně Tisk klikněte na tlačítko OK, tím úlohu vytisknete.

Kontrola nastavení typu papíru (OS X)

 1. Klikněte na nabídku Soubor a možnost Tisk.
 2. V nabídce Tiskárna vyberte tiskárnu.
 3. V tiskovém ovladači se standardně zobrazuje nabídka Kopie a stránky. Otevřete rozevírací seznam nabídky a klikněte na nabídku Úpravy.
 4. Vyberte typ z rozevíracího seznamu Typ média.
 5. Klikněte na tlačítko Tisk.

Kontrola stavu kazety

Podle následujícího postupu zkontrolujte odhadovanou zbývající životnost kazet, případně dalšího vyměnitelného spotřebního materiálu.
Krok 1: Tisk stránky stavu spotřebního materiálu
 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyberte možnost Spotřební materiál.
 2. Stav spotřebního materiálu se zobrazí na obrazovce.
 3. Po stisknutí tlačítka Správa spotřebního materiálu můžete zobrazit nebo vytisknout zprávu o stavu spotřebního materiálu obsahující také objednací čísla originálních dílů HP. Vyberte Stav spotřebního materiálu a potom vyberte možnost Tisk nebo Zobrazit.
Krok 2: Kontrola stavu spotřebního materiálu
 1. Ve zprávě o stavu spotřebního materiálu zkontrolujte odhadovanou zbývající životnost kazet, případně dalšího vyměnitelného spotřebního materiálu.
  Pokud používáte kazetu, která je na odhadovaném konci životnosti, mohou nastat problémy s kvalitou tisku. Na obrazovce stavu spotřebního materiálu se zobrazuje upozornění na docházející spotřební materiál. Jakmile úroveň spotřebního materiálu HP dosáhne velmi nízkého stavu, skončí u něj platnost záruky HP Premium Protection Warranty.
  Pokud nedojde ke snížení kvality tisku na nepřijatelnou úroveň, kazetu není nutné v tuto chvíli měnit. Zvažte pořízení náhradní kazety pro případ, kdy by kvalita tisku přestala být přijatelná.
  V případě nutnosti objednání náhradní kazety nebo jiného příslušenství můžete využít čísla originálních dílů HP uvedená na stránce se stavem spotřebního materiálu.
 2. Zkontrolujte, zda používáte originální kazety HP.
  Originální kazeta HP má na sobě uveden název „HP“ nebo logo společnosti HP. Další informace o identifikaci kazet HP naleznete na stránce www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Vyčištění tiskárny

Tisk čisticí stránky

Během tisku se mohou uvnitř tiskárny usazovat částečky prachu a papíru, což může způsobit potíže s kvalitou tisku, jako například šmouhy, pruhy nebo opakované vzory.
Dráhu papíru vyčistíte následovně.
 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyberte možnost Údržba zařízení.
 2. Otevřete následující nabídky:
  • Kalibrace/čištění
  • Čisticí stránka
  Na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí zpráva Čištění. Čištění trvá několik minut. Tiskárnu nevypínejte, dokud proces čištění neskončí. Po jeho dokončení vytištěnou stránku zlikvidujte.

Vizuální kontrola kazety

 1. Kazetu vyjměte z produktu a ověřte, zda se na dráze kazety nenachází nečistoty.
 2. Zkontrolujte kovový konektor na kazetě.
    Upozornění:
  Kovového konektoru na okraji kazety se nedotýkejte. Otisky prstů na kovovém konektoru mohou způsobit problémy s kvalitou tisku.
  Obrázek : Nedotýkejte se kontaktů
 3. Pokud na kovovém konektoru uvidíte škrábance nebo jiná poškození, kazetu vyměňte.
 4. Jestliže se vám kovový konektor nezdá poškozený, zatlačte jemně na kazetu směrem zpět na její pozici, dokud neuslyšíte cvaknutí. Zkuste vytisknout několik stránek, abyste zjistili, zda došlo k vyřešení problému.
Tímto postupem zkontrolujte každou kazetu.

Kontrola papíru a tiskového prostředí

Krok 1: Použití papíru odpovídajícího specifikacím společnosti HP

Některé problémy s kvalitou tisku jsou způsobeny používáním papíru, který neodpovídá parametrům stanoveným společností HP.
 • Vždy používejte papír typu a hmotnosti, které tato tiskárna podporuje.
 • Používejte papír dobré kvality, který není naříznutý, poškrábaný, potrhaný, neobsahuje hrbolky, uvolněné částice, prach, díry, není zkrabatělý a nemá zvlněné nebo ohnuté okraje.
 • Používejte papír, na který se zatím netisklo.
 • Nepoužívejte papír, který obsahuje kovové příměsi (např. lesk).
 • Používejte papír určený pro tiskárny HP PageWide. Nepoužívejte papír určený výhradně pro použití v laserových tiskárnách.
 • Nepoužívejte příliš hrubý papír. Použití jemnějšího papíru zpravidla zajistí lepší kvalitu tisku.

Krok 2: Kontrola prostředí

Prostředí může mít přímý vliv na kvalitu tisku a je běžnou příčinou potíží s nekvalitním tiskem a nesprávným podáváním papíru. Vyzkoušejte následující řešení:
 • Pokud se tiskárna nachází na místě s nadměrným prouděním vzduchu, jako jsou vývody ventilace nebo otevřená okna či dveře, přemístěte ji.
 • Ujistěte se, že tiskárna není vystavena teplotám nebo vlhkosti, které by překračovaly specifikace.
 • Tiskárna nesmí být umístěna v uzavřeném prostoru, jako je například skříň.
 • Tiskárnu umístěte na rovný a pevný povrch.
 • Odstraňte vše, co by mohlo blokovat ventilační otvory tiskárny. Tiskárna vyžaduje po stranách a v horní části dostatečnou ventilaci.
 • Chraňte tiskárnu před polétavým prachem, výpary a ostatními mastnými nebo jinými nečistotami, které by mohly zanést vnitřek tiskárny.

Krok 3: Nastavení zarovnání jednotlivých zásobníků papíru

Pokud není text či obrázky při tisku z konkrétního zásobníku správně vystředěn nebo zarovnán, postupujte podle následujícího postupu.
 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyberte možnost Správa.
 2. Otevřete následující nabídky:
  • Obecná nastavení
  • Kvalita tisku
  • Registrace obrázku
 3. Vyberte zásobník, který chcete upravit.
 4. Vyberte možnost Tisk zkušební stránky a postupujte podle pokynů na vytištěných stránkách.
 5. Vyberte znovu možnost Tisk zkušební stránky a ověřte výsledek. V případě potřeby proveďte další úpravy nastavení.
 6. Stisknutím tlačítka Uložit uložte nové nastavení.

Úprava nastavení barev (Windows)

Pokud tisknete ze softwaru a barvený výstup neodpovídá barvám na obrazovce nebo pokud není kvalita barev dostatečná, postupujte následovně.
Změna barevného motivu
 1. Vyberte ze softwarového programu možnost Tisk.
 2. Vyberte tiskárnu a pak klikněte na tlačítko Vlastnosti nebo Předvolby.
 3. Klikněte na kartu Barva.
 4. Kliknutím na políčko HP EasyColor zrušte označení.
 5. V rozevíracím seznamu Motivy barev vyberte požadovaný motiv barev.
  • Výchozí (sRGB): Tento motiv nastaví tiskárnu pro tisk dat RGB v režimu zařízení typu raw. Při použití tohoto motivu můžete spravovat barvy v softwarovém programu nebo v operačním systému pro správné vykreslení.
  • Živé barvy (sRGB): Tiskárna zvyšuje barevnou sytost ve středních tónech. Tento motiv používejte při tisku obchodní grafiky.
  • Fotografie (sRGB): Tiskárna interpretuje barvu RGB tak, jako by byla vytištěna na fotografii z digitálního minilabu. Tiskárna vytváří hlubší a sytější barvy jinak než při použití motivu Výchozí (sRBG). Tento motiv využijte k tisku fotografií.
  • Foto (Adobe RGB 1998): Tento motiv zvolte při tisku digitálních fotografií, které využívají barevný prostor AdobeRGB místo barevného prostoru sRGB. Při použití tohoto motivu vypněte správu barev v softwarovém programu.
  • Žádné: Není použit žádný barevný motiv.
  • Vlastní profil: Tuto možnost vyberte v případě, že chcete použít vlastní vstupní profil pro přesné ovládání barevného výstupu (například k emulaci určité tiskárny). Vlastní profily lze stáhnout z webu www.hp.com.
 6. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti dokumentu. V dialogovém okně Tisk klikněte na tlačítko OK, tím úlohu vytisknete.
Změna možností barev
 1. Vyberte ze softwarového programu možnost Tisk.
 2. Vyberte tiskárnu a pak klikněte na tlačítko Vlastnosti nebo Předvolby.
 3. Klikněte na kartu Barva.
 4. Kliknutím na políčko HP EasyColor zrušte označení.
 5. Klikněte na nastavení Automaticky nebo Ručně.
  • Nastavení Automaticky: Toto nastavení vyberte pro většinu tiskových úloh
  • Nastavení Ručně: Toto nastavení vyberte k úpravě nastavení barev nezávisle na ostatních nastaveních. Kliknutím na tlačítko Nastavení otevřete okno ruční úpravy nastavení barev.
   Poznámka:
   Pokud nastavení barev změníte ručně, může to mít vliv na výstup. Společnost HP doporučuje, aby změny těchto nastavení prováděli pouze odborníci na barevnou grafiku.
 6. Kliknutím na možnost Tisk ve stupních šedi vytisknete barevný dokument v černé barvě a ve stupních šedé. Tuto volbu použijte k tisku barevných dokumentů ke kopírování nebo faxování. Tuto možnost používejte také k tisku konceptů.
 7. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti dokumentu. V dialogovém okně Tisk klikněte na tlačítko OK, tím úlohu vytisknete.

Tisk a interpretace stránky kvality tisku

Pomocí stránek pro řešení problémů s kvalitou tisku můžete lépe diagnostikovat a řešit potíže s kvalitou barevného tisku.
 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyhledejte a stiskněte tlačítko Správa.
 2. Otevřete následující nabídky:
  • Odstraňování problémů
  • Tisk stránek kvality
  • Tisk stránek pro řešení potíží s kvalitou tisku
 3. Stisknutím tlačítka Tisk stránku vytiskněte.
  Postupujte podle pokynů na stránce s postupem řešení potíží s kvalitou tisku.

Kalibrace tiskárny pro vyrovnání barev

Kalibrace je funkce tiskárny, která optimalizuje kvalitu tisku.
Tímto způsobem se pokuste vyřešit problémy s kvalitou tisku, například neseřízené barvy, barevné stíny, neostré obrázky nebo jiné potíže s kvalitou tisku.
 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu produktu přejděte k tlačítku Údržba zařízení a stiskněte jej.
 2. Otevřete následující nabídky:
  • Kalibrace/čištění
  • Úplná kalibrace
 3. Proces kalibrace spustíte stisknutím tlačítka Start.
  Na ovládacím panelu zařízení se zobrazí zpráva Kalibrace. Kalibrace trvá několik minut. Nevypínejte produkt, dokud se kalibrace nedokončí.
 4. Počkejte na dokončení kalibrace zařízení a pak se znovu pokuste tisknout.

Vyzkoušení odlišného ovladače tisku

Vyzkoušejte odlišný ovladač tisku v případě, že tisknete z počítačového programu a na vytištěných stránkách se nachází neočekávané čáry v obrázcích, chybějící text, chybějící obrázky, nesprávné formátování nebo nahrazená písma.
Stáhněte z webové stránky společnosti HP kterýkoli z následujících ovladačů: www.hp.com/support/pagewidecolor586MFP, www.hp.com/support/pagewidecolor556.
Ovladač HP PCL.6
Ovladač HP PCL 6
Ovladač HP PCL-6
 • Je poskytován jako výchozí ovladač na disku CD se softwarem tiskárny. Tento ovladač je automaticky nainstalován, pokud nezvolíte odlišný ovladač.
 • Doporučeno pro všechna prostředí systémů Windows.
 • Poskytuje nejlepší celkovou rychlost, kvalitu tisku a podporu funkcí tiskáren pro většinu uživatelů
 • Vyvinuto v souladu s rozhraním Windows Graphic Device Interface (GDI) za účelem dosažení nejlepší rychlosti v prostředích Windows.
 • Nemusí být plně kompatibilní se softwarem třetích stran a s vlastními programy, které jsou založené na jazyku PCL 5.
Ovladač HP UPD PS
 • Doporučeno pro tisk pomocí programů Adobe® nebo dalších vysoce profesionálních grafických programů.
 • Poskytuje podporu tisku s emulací a podporu písem ve formátu PostScript v paměti Flash.
Ovladač HP UPD PCL 5
 • Doporučen pro všeobecné kancelářské použití v prostředí všech operačních systémů Windows
 • Je kompatibilní s předchozími verzemi jazyka PCL a staršími tiskárnami
 • Nejlepší volba pro tisk z vlastních programů nebo z programů jiných výrobců
 • Nejlepší volba při provozu ve smíšeném prostředí, které vyžaduje, aby byla tiskárna nastavena na jazyk PCL 5 (UNIX, Linux, sálové počítače)
 • Navržen pro použití v prostředí podnikových verzí operačního systému Windows, protože umožňuje použití jednoho ovladače pro více modelů tiskáren
 • Vhodný při tisku na více modelech tiskáren z mobilního počítače vybaveného operačním systémem Windows
Ovladač HP UPD PCL 6
 • Doporučeno pro tisk ve všech prostředích Windows
 • Poskytuje nejlepší celkovou rychlost, kvalitu tisku a podporu funkcí tiskáren pro většinu uživatelů
 • Vyvinuto v souladu s rozhraním Windows GDI (Graphic Device Interface) pro optimální rychlost v prostředích Windows
 • Nemusí být plně kompatibilní se softwarem třetích stran a s vlastními programy, které jsou založené na jazyku PCL 5.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...