solution Contentsolution Content

HP LaserJet Pro M402, M403, MFP M426, MFP M427 - Demontáž a výměna: Sestava podávacího válečku papíru (zásobník 3)

Úvod

Tento dokument obsahuje postupy pro demontáž a výměnu sestavy podávacího válce papíru (zásobník 3).

Než začnete provádět servis

Vypněte napájení tiskárny
 • Odpojte napájecí kabel.
    Varování:
  Než se pokusíte o servisní zásah, vypněte tiskárnu, počkejte 30 sekund a poté odpojte napájecí kabel. Zabráníte tím poškození tiskárny.
Pomocí níže uvedené tabulky určete správné číslo dílu pro svou tiskárnu. Náhradní díl můžete objednat na adrese www.hp.com/buy/parts.
Číslo dílu sestavy podávacího válce papíru (zásobník 3)
RM2-5741-000N
Sestava podávacího válce papíru (zásobník 3)

Požadované nástroje

 • K demontáži této sady nejsou zapotřebí žádné speciální nástroje.

Po provedení servisu

Zapněte napájení tiskárny
 • Připojte napájecí kabel.
 • Pomocí vypínače zapněte napájení.

Test po provedení servisního zásahu

Zkontrolujte, zda se tiskárna inicializuje do stavu Připraveno.
Vytištěním stránky z příslušenství ověřte, že tiskárna funguje správně.

Krok 1: Demontáž volitelného zásobníku 3

 1. Zásobník vytahujte přímo ven z tiskárny, dokud se nezastaví.
  Obrázek : Vytáhnutí zásobníku z tiskárny
 2. Mírně zvedněte přední část zásobníku a uvolněte ho tak. Potom pokračujte ve vytahování zásobníku ven z příslušenství a vyndejte ho.
  Obrázek : Uvolnění a vyjmutí zásobníku

Krok 2: Demontáž sestavy podávacího válečku papíru (volitelný zásobník 3)

  Upozornění:
Při manipulaci s držákem válce se nedotýkejte šedých pěnových částí válců. Otisky prstů na válcích mohou způsobit potíže s podáváním papíru.
 1. Opatrně obraťte příslušenství vzhůru nohama, abyste viděli sestavu válce.
  Obrázek : Obrácení příslušenství
 2. Posuňte držák válce doprava, stiskněte hřídel s pružinou a sestavu uvolněte.
  Obrázek : Uvolnění sestavy
 3. Otočte konec sestavy nahoru a ven z příslušenství.
  Obrázek : Otočení sestavy nahoru
 4. Vyjměte sestavu válce.
  Obrázek : Demontujte sestavu

Krok 3: Vybalení náhradní sestavy

Vyjměte náhradní díl z obalu.
  Upozornění:
Při manipulaci s držákem válce se nedotýkejte šedých pěnových částí válců. Otisky prstů na válcích mohou způsobit potíže s podáváním papíru.
Poznámka:
Společnost HP doporučuje vadné díly řádně zlikvidovat.
Recyklace a vybalení
Obrázek : Recyklace a vybalení

Krok 4: Instalace sestavy podávacího válečku papíru (volitelný zásobník 3)

  Upozornění:
Při manipulaci s držákem válce se nedotýkejte šedých pěnových částí válců. Otisky prstů na válcích mohou způsobit potíže s podáváním papíru.
 1. Namontujte pravý konec sestavy na hřídel vybavenou pružinou (popisek 1) a potom posunutím doprava hřídel stiskněte (popisek 2).
  Poznámka:
  Ujistěte se, že je kolík na zadní straně držáku (popisek 3) vložený do drážky (popisek 4) v ramenu páčky. Pokud není kolík správně namontován, příslušenství nebude podávat papír.
  Obrázek : Montáž sestavy válce
 2. Otočte levý konec sestavy dolů a na místo (popisek 1) a pak posunutím sestavy doleva (popisek 2) nasaďte stranu sestavy s pohonem na hřídel pohonu (popisek 3).
  Obrázek : Uvolnění sestavy
 3. Zatlačte a potom uvolněte akční člen válce zásobníku (popisek 1) a sledujte sestavu válce. Ta by se měla pohybovat nahoru a dolů (popisek 2) podle akčního prvku.
  Poznámka:
  Pokud tomu tak není, vyjměte sestavu válce a znovu ji namontujte, aby bylo jisté, že kolík na zadní straně sestavy je v ramenu páčky. Další informace naleznete v části Montáž sestavy válce.
  Obrázek : Kontrola instalace

Krok 5: Instalace volitelného zásobníku 3

 1. Držte zásobník v mírném sklonu, zarovnejte boky zásobníku s kolejnicemi příslušenství a částečně zasuňte zásobník do prostoru příslušenství.
  Obrázek : Instalace zásobníku
 2. Zatlačte zásobník přímo do příslušenství a tím ho zavřete.
  Obrázek : Zavření zásobníku


Další možnosti podpory