hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP - Omezená záruka na inkoustové kazety a tiskové hlavy

Tento dokument je určen pro inkoustové kazety HP a zákazníkem vyměnitelné tiskové hlavy.
Tato Omezená záruka HP platí pro inkoustové kazety HP a zákazníkem vyměnitelné tiskové hlavy a týká se pouze značkových produktů HP zakoupených nebo pronajatých a) od společnosti HP Inc., jejích dceřiných a přidružených společností, autorizovaných prodejců, autorizovaných distributorů, nebo distributorů v zemi/oblasti; a b) s touto Omezenou zárukou.
  Poznámka:
Tato záruka nahrazuje všechny předchozí záruky.
Přejděte na položku omezená záruka čisticí a údržbové sady HP Designjet pro více informací o záruce.
Co tato záruka pokrývá
Na každou inkoustovou kazetu a zákazníkem vyměnitelnou tiskovou hlavu HP se po celou záruční dobu poskytuje záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě. Tato záruka platí pro inkoustovou kazetu nebo zákazníkem vyměnitelnou tiskovou hlavu HP při používání v určeném zařízení pro tisk HP nebo původní zařízení autorizovaného výrobce originálních dílů (OEM). Správnou inkoustovou kazetu a tiskovou hlavu pro danou tiskárnu najdete v příručce k produktu.
Pro přehlednost mají zákazníkem vyměnitelné tiskové hlavy západky, které je možné otevřít a zavřít, aby se součást řádně zajistila. Na tiskové hlavy, které nejsou zákazníkem vyměnitelné, se vztahuje samostatná záruka na tiskárny.
Co tato záruka nepokrývá
Tato záruka se nevztahuje na inkoustové kazety či zákazníkem vyměnitelné tiskové hlavy HP, které byly znovu plněny, opravovány, renovovány, špatně použity nebo se kterými bylo manipulováno. Jestliže se selhání či poškození inkoustových kazet nebo zákazníkem vyměnitelných tiskových hlav dá přičíst použití inkoustové kazety od jiné společnosti než HP, případně s prošlou platností či znovu plněnou, nebo použití s jiným než určeným zařízením HP či neautorizovaným tiskovým zařízením OEM nenese společnost HP odpovědnost za náklady výměny nebo refundaci kupní ceny.
Jak dlouho pokrytí trvá
Inkoustové kazety – Pokrytí trvá, dokud se inkoust HP nevypotřebuje nebo se nedosáhne data „Ukončení záruky“, podle toho, co nastane dříve.
Zákazníkem vyměnitelné tiskové hlavy - U všech zákazníkem vyměnitelných tiskových hlav s „Jiných tiskových hlav“, které rozebereme níže, trvá pokrytí do data „Ukončení záruky“ nebo dosažení zaručeného limitu použití, podle toho, co nastane dříve. Navíc na původní tiskovou hlavu, která byla dodána spolu s tiskárnou, se vztahuje záruka až do dosažení limitu využití, nebo na jeden rok od data nákupu tiskárny, podle toho, co nastalo dříve, a to i tehdy, když uplynulo datum „Ukončení záruky“.
Jiné tiskové hlavy:
 • * Jednoleté/90denní tiskové hlavy – Jednoleté/90denní tiskové hlavy mají označení inkoustových kazet, které se s nimi používají, mezi něž patří inkoustové kazety HP 564, 364, 178, 862, 920, 922, 950 a 951. U tiskáren využívajících těchto typů tiskových hlav se na původní tiskovou hlavu dodávanou s tiskárnou vztahuje záruka na jeden rok od data zakoupení tiskárny. Na náhradní tiskové hlavy se vztahuje záruka po dobu 90 dnů nebo na zbytek záruky příslušné tiskárny, podle toho, která je nejdelší. Na rozdíl od ostatních tiskových hlav datum vytištěné na tiskové hlavě není datum ukončení záruky.
 • ** Tiskové hlavy určené pro jednoletou instalaci – Tiskové hlavy určené pro jednoletou instalaci nesou označení inkoustových kazet, které se s nimi používají, mezi něž patří inkoustové kazety HP 711. U tiskáren používajících tyto typy tiskových hlav mají původní i náhradní tiskové hlavy záruku na jeden rok od data instalace.
 • Tiskové hlavy HP 727 – Na náhradní tiskové hlavy se vztahuje záruka na jeden rok od data instalace, pokud je tisková hlava nainstalovaná v určený den uvedený na tiskové hlavě nebo dříve. Na původní tiskovou hlavu, která se dodává s tiskárnou, se vztahuje záruka na jeden rok od nákupu tiskárny, bez ohledu na datum, dokdy je třeba provést instalaci.
 • Tiskové hlavy na jeden rok / 15 000 stránek - Tiskové hlavy na jeden rok / 15 000 stránek se označují nádobkami na inkoust, které se s nimi používají, což zahrnuje nádobky na inkoust GT51 a GT52. Na tyto tiskové hlavy se vztahuje záruka na jeden rok nebo 15 000 stránek, cokoliv nastane dříve.
Limity použití v záruce
Některé tiskové hlavy mají limity využití, na které se vztahuje záruka, jak je uvedeno:
 • Tiskové hlavy HP 10:
  • Černá: 530 ml
  • Barevná: 200 ml
 • Tiskové hlavy HP 11:
  • Černobíle: 530 ml
  • Barevně: 200 ml
 • Tiskové hlavy HP 14:
  • Černá: 550 ml
  • Barevná: 400 ml
 • Tiskové hlavy HP 70: 1000 ml
 • Tiskové hlavy HP 72: 1000 ml
 • Tiskové hlavy HP 73: 1000 ml
 • Tiskové hlavy HP 80: 1000 ml
 • Tiskové hlavy HP 81: 1000 ml
 • Tiskové hlavy HP 83: 1000 ml
 • Tiskové hlavy HP 84: 200 ml
 • Tiskové hlavy HP 85:
  • Černobíle: 530 ml
  • Barevně: 200 ml
 • Tiskové hlavy HP 90: 1000 ml
 • Tiskové hlavy HP 91: 1200 ml
 • Tiskové hlavy HP 705: 1000 ml
 • Tiskové hlavy HP 706: 1200 ml
 • Tiskové hlavy HP 711: 4 000 ml
 • Tiskové hlavy HP 727: 4000 ml
 • Tiskové hlavy HP 729: 4000 ml
 • Tiskové hlavy HP 744: 1000 ml
 • Tiskové hlavy HP 761: 1200 ml
 • Tiskové hlavy HP 762: 1200 ml
 • Tiskové hlavy HP 771: 1200 ml
 • Tiskové hlavy HP 773: 1200 ml
 • Tiskové hlavy HP 789: 1000 ml
 • Tiskové hlavy HP 792: 1000 ml
 • Tiskové hlavy HP 831: 1000 ml
 • Tiskové hlavy HP 940: 560 ml
 • Tiskové hlavy HP 941: 560 ml
 • Tiskové hlavy HP LX600: 12000 ml
 • Tiskové hlavy HP LX610: 12000 ml
 • Tiskové hlavy HP LX881: 12000 ml
Umístění data ukončení záruky
Pokud chcete najít datum „Ukončení záruky“, vyhledejte v následující tabulce umístění data u jednotlivých produktů. Datum se řídí formátem RRR/MM/DD nebo RRRR/MM, kde RRRR označuje rok, MM označuje měsíc a DD označuje den. Pokud není uveden den, pokrytí je poskytováno až do posledního dne v měsíci.
Co udělá společnost HP
Společnost HP podle svého uvážení produkty v záruce, u kterých se prokázala závada, vymění nebo vrátí kupní cenu.
Služby HP Care Pack
Na inkoustové kazety a většinu zákazníkem vyměnitelných tiskových hlav se nevztahují služby HP Care Pack. U některých tiskových hlav pro některé tiskárny však nárok na služby HP Care Pack platí. Seznam těchto tiskáren naleznete v části Produkty HP s tiskovými hlavami, pro které platí pokrytí službami Care Pack.
Jak vznést nárok nebo produkt HP Inkjet vrátit
Jestliže dojde s produktem HP Inkjet k nějakému problému, navštivte prodejce, zavolejte na uvedené telefonní číslo místní zákaznické podpory nebo kliknutím na tlačítko Kontaktovat HP zobrazte další možnosti podpory.
Jak se uplatňují národní či státní zákony
Tato záruka vám poskytuje speciální zákonná práva. Můžete mít i jiná práva, která se liší v jednotlivých státech, oblastech či zemích.
VÝŠE UVEDENÉ ZÁRUKY PLATÍ VÝHRADNĚ V ROZSAHU, KTERÝ UMOŽŇUJÍ MÍSTNÍ ZÁKONY. NEPOSKYTUJÍ SE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, PÍSEMNÉ ČI ÚSTNÍ, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ. SPOLEČNOST HEWLETT-PACKARD VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VEŠKERÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY ČI PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE OBCHODOVATELNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. V MEZÍCH DANÝCH MÍSTNÍMI ZÁKONY JSOU PROSTŘEDKY NÁPRAVY UVEDENÉ V TÉTO ZÁRUCE VAŠIMI JEDINÝMI A VÝHRADNÍMI PRÁVY. SPOLEČNOST HEWLETT-PACKARD ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV NÁHODNÉ, PŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, SPECIÁLNÍ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY, ANI ZA UŠLÝ ZISK NA ZÁKLADĚ JAKÉHOKOLIV PORUŠENÍ TÉTO ZÁRUKY ČI JINÝCH OKOLNOSTÍ. NĚKTERÉ ZEMĚ, STÁTY ČI PROVINCIE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ URČITÝCH TYPŮ ŠKOD, VČETNĚ NÁHODNÝCH ČI NÁSLEDNÝCH ŠKOD, TAKŽE VÝŠE OMEZENÁ OMEZENÍ ČI VYLOUČENÍ PRO VÁS NEMUSÍ PLATIT.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...