hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Informace
  Informace o nedávno objevené zranitelnosti.

  Společnost HP si je vědoma nedávné objevených bezpečnostných zranitelností nazývaných "spekulativní útoky vedľajších kanálů", které postihují mnoho moderních procesorů (Intel, AMD a ARM) a operačních systémů. Společnost HP poskytne aktualizované informace o tomto incidente, jakmile budou k dispozici. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory - Průvodce zárukou a regulačními předpisy

Tato příručka obsahuje informace o předpisech a záruce k příslušenství pro bezdrátový mobilní tisk / funkci NFC HP 1200w.
Prohlášení o omezené záruce společnosti Hewlett-Packard
Výrobek společnosti HP
Záruční doba
Příslušenství pro bezdrátový mobilní tisk / funkci NFC HP 1200w
1 rok
Společnost HP poskytuje koncovému spotřebiteli záruku na to, že hardware a příslušenství HP bude bez vad materiálu a zpracování po výše uvedenou dobu po jeho zakoupení. Pokud společnost HP obdrží upozornění na takovou vadu v průběhu záruční doby, společnost HP podle svého uvážení opraví nebo vymění vadný produkt. Náhradní produkt může být nový nebo ekvivalentní novému z hlediska výkonu.
Společnost HP nezaručuje, že činnost produktů HP bude nepřerušená nebo bezchybná. V případě, že společnost HP není schopna v přiměřené době opravit nebo vyměnit příslušný produkt podle podmínek stanovených v záruce, má uživatel právo na základě neprodleného vrácení produktu na vrácení ceny, za kterou zboží zakoupil.
Produkty HP mohou obsahovat repasované části ekvivalentní novým z hlediska výkonu nebo náhodně použité součásti.
Záruka se nevztahuje na závady vzniklé v důsledku (a) nesprávné nebo nedostatečné údržby či kalibrace, (b) softwaru, rozhraní, součástí nebo spotřebního materiálu, které nebyly dodány společností HP, (c) neoprávněné úpravy nebo zneužití, (d) provozu v podmínkách, které nesplňují uveřejněné specifikace prostředí produktu nebo (e) nesprávné přípravy či údržby umístění.
AŽ DO ROZSAHU UMOŽŇOVANÉHO PŘÍSLUŠNÝMI MÍSTNÍMI ZÁKONY JSOU UVEDENÉ ZÁRUKY VÝHRADNÍ A NEJSOU POSKYTOVÁNY ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, PSANÉ ANI ÚSTNÍ, AŤ VYJÁDŘENÉ NEBO ODVOZENÉ, A SPOLEČNOST HP VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ ODVOZENÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÉ ÚČELY A USPOKOJIVÉ KVALITY. Zákony některých zemí/oblastí, států nebo provincií nepovolují omezení platnosti odvozené záruky, proto si ověřte, zda se vás výše uvedené omezení týká. Tato záruka vám poskytuje specifická zákonná práva a případná další práva, která se liší podle konkrétní země/oblasti, státu nebo provincie.
Omezená záruka společnosti HP je platná v každé zemi/oblasti a místě, kde má společnost HP zastoupení pro podporu tohoto produktu a kde tento produkt prodává. Úroveň záručních služeb se může lišit podle místních standardů. Společnost HP nebude měnit formu, provedení nebo funkce produktu, aby umožnila jeho provozovatelnost v zemích/oblastech, pro něž nebyl určen z právních důvodů nebo kvůli omezením.
V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY JSOU NÁHRADY POSKYTOVANÉ ZÁKAZNÍKOVI PODLE TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY JEDINOU A VÝHRADNÍ NÁHRADOU, KTEROU MŮŽE ZÁKAZNÍK OBDRŽET. S VÝJIMKAMI UVEDENÝMI VÝŠE NENESE SPOLEČNOST HP ANI JEJÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDOST ZA ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ (VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU NEBO DAT) ANI JINÉ ŠKODY, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU TYTO ŠKODY DEFINOVÁNY PODLE SMLOUVY, PRÁVNÍ NORMY NEBO JINÝM ZPŮSOBEM. Zákony některých zemí/oblastí, států nebo provincií nepovolují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody, proto si ověřte, zda se vás výše uvedené vyloučení nebo omezení odpovědnosti týká.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY UVEDENÉ V TOMTO PROHLÁŠENÍ NEVYLUČUJÍ, NEOMEZUJÍ ANI NEUPRAVUJÍ ZÁVAZNÁ STATUTÁRNÍ PRÁVA VZTAHUJÍCÍ SE K PRODEJI TOHOTO PRODUKTU UŽIVATELI, POKUD TO DOVOLUJE ZÁKON; POUZE JE DOPLŇUJÍ.
Autorizovaný prodejce
Pokud se vyskytnou potíže, obraťte se nejprve na osobu, která vám produkt HP prodala. Váš autorizovaný prodejce společnosti HP bude obeznámen s vašimi požadavky a poskytne vám pomoc.
Během záruční doby společnost HP vymění jednotku bezplatně, pokud bude vadná jednotka vrácena. Jednotku můžete vrátit autorizovanému prodejci společnosti HP nebo místnímu zástupci Prodejního a servisního střediska společnosti HP. Nezapomeňte přiložit kopii pokladního dokladu.
Informace o záručním servisu pro produkty HP vám poskytne podpora společnosti HP. Než budete podporu kontaktovat, připravte si následující informace:
 • produkt HP, kterého se váš telefonát týká,
 • číslo modelu tohoto výrobku,
 • sériové číslo výrobku,
 • úplný popis problému,
 • doklad o koupi výrobku,
 • vaši poštovní adresu.
Zástupce podpory společnosti HP vám pomůže s řešením problémů a poradí vám ve věci záručního servisu.
Vyúčtování servisu (mimo záruku)
Při objednání náhradní jednotky v případě mimozáručního servisu vám mohou být účtovány náklady na opravu. Spojte se prosím s místním autorizovaným prodejcem společnosti HP nebo se zástupcem místního Prodejního a servisního střediska společnosti HP. Další možností je spojit se se společností HP telefonicky na čísle (800)227-8164 (pouze v USA).
Servis mimo USA
Zákazníci mimo USA se mohou spojit s autorizovaným prodejcem společnosti HP nebo Prodejním a servisním střediskem společnosti HP, kde získají informace o cenách, dostupnosti náhradních jednotek a další pokyny.
Informace o předpisech
Následující informace o předpisech se týkají příslušenství pro bezdrátový mobilní tisk / funkci NFC HP 1200w.
Regulační identifikační číslo modelu
Pro účely identifikace má tento produkt přiděleno regulační číslo modelu. Regulační číslo modelu pro váš produkt je RSVLD-1302. Toto regulační číslo modelu by se nemělo zaměňovat s marketingovým označením modelu (například HP Smart Mobility Module) či produktovým číslem HP.
Oznámení pro oblast USA
This device complies with Part 15 of the Federal Communication Commission rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
Provoz tohoto zařízení v obydlených oblastech bude pravděpodobně způsobovat škodlivé interference. V takovém případě musí uživatel tyto interference na vlastní náklady odstranit. Pokud zařízení ruší příjem rádia nebo televize (to lze zjistit sledováním vlivu zapnutí a vypnutí zařízení), můžete zkusit omezit rušení pomocí následujících opatření:
 • Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
 • Umístěte zařízení do větší vzdálenosti od přijímače.
 • Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než je zapojený přijímač.
 • Poraďte se s prodejcem nebo zkušeným rozhlasovým či televizním technikem.
FCC Caution: The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by Hewlett-Packard Company may void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Varování – vystavení rádiofrekvenčnímu záření Přestože vyzářený výkon tohoto zařízení je pod limitními hodnotami rádiového vyzařování agentury FCC, zařízení by mělo být používáno takovým způsobem, aby byl za provozu minimalizován kontakt osob s anténami. Chcete-li se vyhnout překročení expozičních limitů pro rádiové frekvence stanovené agenturou FCC, je nutné za provozu zachovávat od antény minimálně 20cm (8palcový) odstup.
Oznámení pro Kanadu
This device complies with the limits for a Class B digital device and conforms to Industry Canada standard ICES-003. Products that contain a radio transmitter comply with Industry Canada standard RSS210 and are labeled with an IC ID.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and personnel.
Note pour le Canada
Cet appareil numérique de la classeBest conforme à la norme ICES-003 d'Industry Canada. La radio sans fil de ce dispositif est conforme à la certification RSS 210 d'Industry Canada et est étiquetée avec un numéro d’approbation IC.
Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) doit accepter toute réception d'interférence, y compris les interférences susceptibles de générer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
Cet équipement respecte les limites d'exposition aux radiofréquences canadiennes applicables dans un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et fonctionner à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.
Prohlášení o souladu bezdrátových zařízení s předpisy a povinná označení
Oznámení pro Argentinu
Para un funcionamiento seguro, de usarse una fuente de alimentación (opcional, debido a que este equipo puede alimentarse por Ethernet) la fuente debe poseer las siguientes características eléctricas: Características de entrada: 100-240 Vac, 50-60H, 0,2A, Clase I, Características de salida: 5Vdc, 1.0A.
El no cumplimiento de estas especificaciones puede producir choque eléctrico y HP no se responsabiliza por los riesgos que el uso indebido puede causar en personas y/o el daño del teléfono.
Oznámení pro Brazílii
Aviso aos usuários no Brasil Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.
Oznámení pro Čínu
CMIIT ID: 2013DJ9273
Oznámení pro Evropskou unii
Telekomunikační funkce tohoto produktu lze používat v následujících zemích/oblastech EU a ESVO:
Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Spojené království.
Tento produkt je v souladu s následujícími směrnicemi EU:
 • Směrnice 2006/95/ES o zařízeních nízkého napětí
 • Směrnice 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě
 • Směrnice RoHS 2011/65/EU
 • Směrnice D&TTE 1999/5/ES
Soulad s těmito směrnicemi znamená, že jsou dodrženy harmonizované evropské normy, které jsou uvedeny v ES prohlášení o shodě vydaném společností Hewlett-Packard pro tento produkt nebo třídu produktů. Soulad je vyjádřen následující značkou shody umístěnou na produktu.
Oznámení pro Japonsko
この機器は技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた無線設備を搭載しています。
Oznámení pro Koreu
해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음
Oznámení pro Mexiko
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
Program kontroly produktu ve vztahu k životnímu prostředí
Společnost Hewlett-Packard je uznávána jako výrobce kvalitních produktů z hlediska ochrany životního prostředí. Tento produkt byl navržen s ohledem na následnou recyklaci. Počet potřebných materiálů byl omezen na minimum s ohledem na zajištění správné funkce a spolehlivosti. Různé materiály byly navrženy tak, aby se usnadnilo jejich oddělení. Upevňovače a spojky lze snadno nalézt, je k nim snadný přístup a lze je snadno odstranit pomocí běžných nástrojů. Velmi důležité součásti byly navrženy tak, aby k nim byl v případě demontáže nebo opravy umožněn rychlý přístup.
Další informace naleznete na webu o závazku společnosti HP vůči životnímu prostředí na adrese: http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
Prohlášení RoHS pro Indii
This product complies with the “India E-waste Rule 2011” and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.
Prohlášení RoHS pro Turecko
Prohlášení o omezení používání nebezpečných látek (Turecko).

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...