hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 and the HP LaserJet Pro MFP M521 - Konfigurace přístupu do síťového adresáře e-mailů pomocí protokolu LDAP a konfigurace výchozího serveru SMTP

Úvod

Protokol LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) v multifunkčním zařízení HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 a HP LaserJet Pro MFP M521 využívá nejnovější verzi protokolu LDAP – LDAPv3 – a poskytuje přístup k síťovému adresáři, který je využíván při skenování do e-mailu.
Poznámka:
Zařízení musí mít správnou verzi firmwaru, aby bylo kompatibilní s protokolem LDAP.
 • Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 – datový kód firmwaru 20131122 nebo novější
 • Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro MFP M521 – datový kód 20131126 nebo novější
V tomto dokumentu najdete pokyny, jak pomocí protokolu LDAP připojit zařízení HP LaserJet Pro k síťovému adresáři e-mailů, a popis konfigurace výchozího serveru SMTP pro e-maily odeslané z tohoto zařízení.

Vyhledávání e-mailu

Pokud zařízení HP LaserJet Pro používá pro funkci skenování do e-mailu protokol LDAP, prohledává databázi e-mailových adres. Pokud uživatel zadá e-mailovou adresu a stiskne tlačítko Search (Hledat), protokol LDAP zjistí, zda se v seznamu e-mailových adres nachází adresa shodná se zadanou. Uživatelé mohou vylepšit výsledky vyhledávání dopsáním dalších znaků nebo provedením nového vyhledávání.
Mulftifunkční zařízení HP LaserJet Pro, která podporují protokol LDAP, podporují také použití standardního profilu odchozích e-mailů, takže kvůli odeslání e-mailu nepotřebují být připojeni k serveru LDAP.

Než začnete: Informace, které potřebujete pro nastavení protokolu LDAP

Správci musí před zahájením procesu konfigurace znát následující informace.
Nastavení síťových kontaktů:
 • Požadavky na ověření serverem
 • Cesta pro spuštění vyhledávání (BaseDN, Search Root) (např. o=mojefirma.com)
 • Atributy pro porovnání zadaného jména (např. cn nebo samAccountName), získání e-mailové adresy (např. mail) a způsob zobrazení jména na ovládacím panelu (např. displayName)
Konfigurace výchozího serveru SMTP:
 • Server SMTP (např. smtp.mojefirma.com)
 • Port SMTP (např. 25, 587, 465)
 • Požadavky na zabezpečené připojení (např. Always use secure connection (SSL/TLS) – Vždy použít zabezpečené připojení (SSL/TLS)).
 • Požadavky na ověřování serverem SMTP pro odchozí e-mailové zprávy, včetně uživatelského jména a hesla použitého pro ověření (jsou-li nastaveny).

Nastavení síťových kontaktů

Povolte přístup k síťovému adresáři na stránce Network Contacts Setup (Nastavení síťových kontaktů) integrovaného webového serveru EWS.
Na stránce Network Contacts Setup (Nastavení síťových kontaktů) můžete nastavit, aby zařízení získávalo e-mailové adresy ze serveru LDAP a ty tak byly dostupné, pokud uživatel provede hledání na obrazovce funkce skenování do e-mailu.

Získání kontaktů ze serveru LDAP

 1. Otevřete server EWS.
  1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu produktu stisknutím tlačítka Síť zobrazte IP adresu nebo název hostitele produktu.
  2. Spusťte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu nebo název hostitele přesně tak, jak se zobrazují na ovládacím panelu produktu. Na klávesnici počítače stiskněte klávesu Enter. Spustí se server EWS.
   Obrázek : Příklad IP adresy v okně prohlížeče
 2. Klikněte na kartu Scan (Skenování).
 3. V levém navigačním panelu klepněte na možnost Network Contacts Setup (Nastavení síťových kontaktů).
 4. Vyberte možnost Enable Network Contacts (use LDAP server for E-mail lookup) (Povolit síťové kontakty (použít server LDAP pro vyhledání e-mailů)).
 5. Do pole LDAP Server Address (Adresa serveru LDAP) zadejte název serveru LDAP (např. ldap.mojefirma.com).
  Poznámka:
  Pokud neznáte název serveru LDAP, kontaktujte správce tohoto serveru a vyžádejte si potřebnou síťovou adresu a kódy atributů.
 6. Chcete-li povolit zabezpečené připojení (SSL/TLS), zaškrtněte políčko u položky Always use a secure connection (SSL/TLS) (Vždy použít zabezpečené připojení (SSL/TLS).
 7. Pokud server LDAP požaduje ověření, vyberte příslušný typ ověření pro server LDAP v části Server Authentication Requirements (Požadavky na ověření serveru). V závislosti na typu ověření se nemusí některá pole v oblasti vyskytovat, protože nejsou požadována. Zadejte údaje do povinných polí. Dbejte na přesné názvy odpovídající nastavení serveru LDAP.
  Poznámka:
  U uživatelů přihlašujících se pomocí pověření systému Windows lze nastavit, že mohou tato pověření používat i pro ověření serveru LDAP.
  Požadavky na ověření
  Typ ověření
  Popis
  Server nepožaduje ověření
  Žádné
  Server nepožaduje pro přístup do databáze LDAP pověření uživatele.
  Server požaduje ověření
  K připojení po přihlášení na ovládacím panelu použijte přihlašovací údaje uživatele
  Pro přístup do databáze LDAP se použijí přihlašovací údaje přihlášeného uživatele.
  Přihlašovací údaje Windows
  Server požaduje pověření uživatele pro přístup k databázi LDAP a šifruje hesla a pověření odesílaná prostřednictvím sítě.
  Pole domény a možnost používat pověření uživatele multifunkčního zařízení jsou povolena.
  Jednoduché přihlašovací údaje
  Server požaduje pověření uživatele pro přístup k databázi LDAP, heslo však při odesílání prostřednictvím sítě není šifrováno.
  Uživatelské jméno a heslo jsou povoleny.
 8. Do pole Path to start search (BaseDN, Search Root) (Cesta pro spuštění vyhledávání (BaseDN, Search Root)) zadejte cestu pro spuštění prohledávání databáze (např. o=mojefirma.com).
 9. Do pole Match the name entered with this attribute (Porovnat zadaný název s tímto atributem) zadejte název atributu (např. cn nebo samAccountName).
 10. Zařízení používá jako Attribute Name for Recipient's Email Address (Název atributu pro e-mailovou adresu příjemce) atribut „mail“. Chcete-li změnit toto nastavení, zadejte do pole název jiného atributu.
 11. Chcete-li ověřit správnost nastavení protokolu LDAP pro získání e-mailových adres, zadejte do pole Test alespoň tři znaky ze jména síťového kontaktu a klikněte na tlačítko Test. Je-li test úspěšný, zobrazí se seznam s možnými shodami.
 12. Kliknutím na tlačítko Apply (Použít) uložte nastavení. Instalace je dokončena.

Konfigurace výchozího serveru SMTP pro skenování do e-mailu

Konfigurace výchozího serveru SMTP se použije vždy, když ověřený síťový uživatel použije funkci Scan to Email (Skenovat do e-mailu). Správce může nastavit, aby se do pole From (Od) automaticky vložila e-mailová adresa přihlášeného uživatele. Správce může navíc podle potřeby nastavit, aby se e-mailová adresa přihlášeného síťového uživatele automaticky vkládala i do pole To (Komu).
Výchozí server SMTP nastavte na stránce Default SMTP Configuration (Konfigurace výchozího serveru SMTP) integrovaného webového serveru HP EWS.
Otevřete na serveru EWS stránku Default SMTP Configuration (Konfigurace výchozího serveru SMTP):
 1. Otevřete server EWS.
  1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu produktu stisknutím tlačítka Síť zobrazte IP adresu nebo název hostitele produktu.
  2. Spusťte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu nebo název hostitele přesně tak, jak se zobrazují na ovládacím panelu produktu. Na klávesnici počítače stiskněte klávesu Enter. Spustí se server EWS.
   Obrázek : Příklad IP adresy v okně prohlížeče
 2. Klikněte na kartu Scan (Skenování).
 3. Klikněte na možnost Default SMTP Configuration (Konfigurace výchozího serveru SMTP) v levém navigačním panelu.
 4. Chcete-li zakázat profily odchozích e-mailů, vyberte možnost Enable Default SMTP Server (Povolit výchozí server SMTP).
 5. Do pole SMTP Server address (Adresa serveru SMTP) zadejte adresu serveru SMTP (např. mojefirma.com).
 6. Do pole SMTP Port (Port SMTP) zadejte port SMTP (např. 25, 587 nebo 465).
  Poznámka:
  Ve většině případů není nutné měnit výchozí hodnotu.
 7. Podle potřeby vyberte možnost Always Use a secure connection (SSL/TLS) (Vždy použít zabezpečené připojení (SSL/TLS).
  Poznámka:
  Pokud jako e-mailovou službu používáte Google™ Gmail, vyberte možnost Always use secure connection (SSL/TLS) (Vždy použít zabezpečené připojení (SSL/TLS).
 8. Podle potřeby zadejte v části SMTP Authentication (Ověření SMTP) ID a heslo uživatele serveru SMTP.
  1. Vyberte možnost SMTP server requires authentication for outgoing email messages (Server SMTP vyžaduje ověření odchozích e-mailů).
  2. Do pole SMTP User ID (ID uživatele serveru SMTP) zadejte ID uživatele.
  3. Do pole SMTP Password (Heslo serveru SMTP) zadejte heslo.
  Poznámka:
  Pokud neznáte ID uživatele a heslo serveru SMTP, obraťte se na své IT oddělení, poskytovatele připojení k internetu nebo poskytovatele e-mailové služby.
 9. Volitelné: Nastavte maximální velikost příloh v e-mailu. V rozbalovacím seznamu Maximum Size for Email Message Attachments (Maximální velikost příloh e-mailových zpráv) vyberte požadovanou maximální velikost souboru.
 10. Nastavte výchozí adresu, která se zobrazí v poli odesílatele v odchozím e-mailu. Máte k dispozici následující možnosti:
  • Default From (Výchozí adresa odesílatele) – zadejte adresu odesílatele do pole Default From (např. LaserJet MFP@patro2 nebo LaserJet MFP@Mojefirma). Do pole Default Display Name (Výchozí zobrazované jméno) zadejte jméno, které se zobrazí.
   Poznámka:
   Default Display Name (Výchozí zobrazované jméno) je volitelné nastavení. Pokud nastavíte zobrazované jméno, bude se toto jméno zobrazovat na ovládacím panelu, ne v poli adresy odesílatele.
  • User Address (sign in required) (Adresa uživatele (vyžaduje přihlášení)) – e-mailová adresa přihlášeného uživatele se zobrazí v poli adresy odesílatele odchozích e-mailů.
 11. Ve výchozím nastavení zařízení mohou uživatelé upravit pole adresy příjemce odchozího e-mailu. Pokud chcete nastavit, aby odchozí e-mail byl vždy odeslán pouze přihlášenému uživateli, vyberte možnost User Address (sign in required) (Adresa uživatele (vyžaduje přihlášení)) v rozbalovacím seznamu To (Komu) a zrušte zaškrtnutí políčka User Editable (Upravitelné uživateli).
 12. Chcete-li vyzkoušet nastavení serveru SMTP, zadejte do pole Send a test e-mail to (Odeslat zkušební e-mail) platnou e-mailovou adresu a klikněte na tlačítko Save and Test (Uložit a vyzkoušet). Pokud dopadne test úspěšně, zobrazí se hlášení Test Has Been Completed Successfully (Test byl úspěšně dokončen) a na zadanou e-mailovou adresu bude doručena zpráva.
  Kliknutím na tlačítko OK se vrátíte na stránku konfigurace výchozího serveru SMTP.
 13. Chcete-li přidat e-mailové adresy do adresáře zařízení, klikněte v levém navigačním panelu na možnost Email Address Book (Adresář e-mailových adres) a zadejte požadované adresy. Zadat lze jednotlivé e-mailové adresy a můžete vytvořit i skupiny s e-mailovými adresami.
 14. Chcete-li konfigurovat výchozí možnosti e-mailu, klikněte v levém navigačním panelu na možnost Email options (Možnosti e-mailu) a zadejte výchozí předmět a text e-mailu a další nastavení skenování.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...