hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP Scanjet Pro 3000 s2 - Prohlášení o omezené záruce společnosti Hewlett-Packard

Prohlášení o omezené záruce společnosti Hewlett-Packard

HP Scanjet Pro3000 s2 skener
Model
Asie, Tichomoří
Severní a Jižní Amerika
Evropa, Střední východ, Afrika
3000 s2
1 rok
1 rok
1 rok
1. Společnost HP poskytuje koncovému spotřebiteli záruku, že hardware, příslušenství a spotřební materiál HP bude bez vad materiálu a zpracování po výše uvedenou dobu po jeho zakoupení. Pokud společnost HP obdrží oznámení o tom, že k takovým závadám došlo během záruční lhůty, opraví nebo vymění podle svého uvážení produkt HP, u kterého se závada prokáže. Závadný výrobek může být vyměněn za výrobek nový nebo za takový, jehož výkon odpovídá novému výrobku.
2. Společnost HP zaručuje, že v případě dodržení správné instalace a používání bude software HP správně fungovat podle programových instrukcí po výše uvedenou dobu ode dne nákupu a neselže vinou vady materiálu či zpracování. Pokud společnost HP zjistí v záruční lhůtě takové závady na produktu HP, kvůli kterým software nevykonává programové instrukce, bude software vyměněn.
3. Společnost HP neposkytuje žádnou záruku, že provoz produktů HP bude nepřerušený a bez jakýchkoliv závad. Pokud společnost HP v přiměřené době neopraví nebo nevymění některý produkt tak, aby byl ve stavu odpovídajícím záruce, vzniká spotřebiteli právo na okamžité vrácení produktu a vyplacení nákupní ceny.
4. Produkty HP mohou obsahovat repasované součástky, jejichž vlastnosti odpovídají vlastnostem nových součástek, nebo součástky, které mohly být použity v omezeném rozsahu.
5. Tato záruka se nevztahuje na závady vzniklé (a) nesprávnou nebo nedostatečnou údržbou nebo kalibrací, (b) softwarem, rozhraním, díly nebo materiálem, které nebyly dodány společností HP, (c) neoprávněnou úpravou nebo nesprávným použitím, (d) provozováním mimo uveřejněné specifikace prostředí pro produkt nebo (e) nesprávnou přípravou místa nebo údržbou.
6. VÝŠE UVEDENÉ ZÁRUKY JSOU VÝHRADNĚ V ROZSAHU, KTERÝ UMOŽŇUJÍ MÍSTNÍ ZÁKONY. NEPOSKYTUJÍ SE ŽÁDNÉ JINÉ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ PÍSEMNÉ ANI ÚSTNÍ ZÁRUKY ČI PODMÍNKY. SPOLEČNOST HP VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VEŠKERÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE OBCHODOVATELNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Některé země/oblasti, státy nebo provincie neumožňují omezení trvání záruky vyplývající ze zákona. V takovém případě se na vás výše uvedené omezení a vyloučení nemusí vztahovat. Tato záruka vám poskytuje specifická zákonná práva a případná další práva, která mohou platit v některých zemích/oblastech, státech nebo provinciích.
7. Omezená záruka společnosti HP platí ve všech zemích/oblastech nebo lokalitách, ve kterých je k dispozici podpora společnosti HP pro tento produkt a kde společnost HP tento produkt prodává. Úroveň poskytovaného záručního servisu může být rozdílná podle místních norem. Společnost HP neprovede žádné změny podoby, stavu nebo funkcí produktu, aby byl použitelný v zemi/oblasti, pro kterou nebyl z právních nebo správních důvodů nikdy určen.
8. V ROZSAHU URČENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY JSOU PRÁVA NA NÁHRADU UVEDENÁ V TÉTO ZÁRUCE VAŠIMI VÝHRADNÍMI PRÁVY. KROMĚ VÝŠE UVEDENÝCH PŘÍPADŮ NEJSOU SPOLEČNOST HP ANI JEJÍ DODAVATELÉ ZODPOVĚDNÍ ZA ZTRÁTU DAT ANI ZA POŠKOZENÍ PŘÍMÁ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÁ ČI NÁSLEDNÁ (VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU ČI ZTRÁTY DAT) Z DŮVODU SMLOUVY, PŘEČINU ČI JINÉHO DŮVODU. Zákony některých zemí/oblastí, států nebo provincií nepovolují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody, proto si ověřte, zda se vás výše uvedené vyloučení nebo omezení odpovědnosti týká.
9. PODMÍNKY ZÁRUKY UVEDENÉ V TOMTO PROHLÁŠENÍ VYJMA ZÁKONNĚ POVOLENÉHO ROZSAHU NEVYLUČUJÍ, NEOMEZUJÍ NEBO NEMĚNÍ, NÝBRŽ DOPLŇUJÍ ZÁVAZNÁ ZÁKONNÁ PRÁVA, KTERÁ SE VZTAHUJÍ NA PRODEJ TOHOTO PRODUKTU.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...