hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Stolní počítače HP - Počítač se spustí, ale monitor zůstává prázdný (Windows)

Tento dokument se týká stolních počítačů HP se systémem Windows 10, 8 a 7.
Odstraňte potíže s připojením videa z monitoru (nebo televizoru používaného jako monitor) do stolního počítače. Pokud je počítač vybaven vestavěným displejem, přečtěte si část Obrazovka je po spuštění počítače prázdná.
Tento dokument vám pomůže určit, zda je obrazovka prázdná kvůli potížím s počítačovým hardwarem, signálem videa do monitoru nebo samotným monitorem.

Než začnete odstraňovat problémy s prázdnou obrazovkou

Před použitím kroků v tomto dokumentu zkontrolujte níže uvedené skutečnosti:
 • Ujistěte se, zda je monitor napájen a při stisku tlačítka napájení monitoru se rozsvítí indikátor napájení. Zůstane-li indikátor na monitoru vypnutý, monitor není napájen ze zásuvky ve zdi ani z napájecího adaptéru.
 • Používáte-li plochý LCD monitor, odpojte napájecí kabel monitoru, vyčkejte asi 30 sekund, kabel opětovně připojte a poté zapněte monitor. Tím dojde k resetu elektroniky monitoru.
 • Je-li monitor vybaven odpojitelným kabelem videa, obstarejte si k testovacím účelům jiný kabel monitoru. Tak zjistíte, zda je původní kabel vadný.
 • Odpojte všechna připojená zařízení s výjimkou myši, klávesnice a monitoru. Patří sem vyjmutí jednotky USB flash a paměťových karet ze slotů čtečky karet.

Krok 1: Zkontrolujte napájení

Odpojte kabel videa od monitoru a zkontrolujte, zda je napájecí kabel monitoru zapojen do elektrické zásuvky.
S monitorem připojeným do elektrické sítě stiskněte tlačítko napájení na monitoru. Na skříni monitoru je umístěna kontrolka napájení.
 • Pokud se rozsvítí kontrolka napájení, tak je monitor je napájen a vy přejděte k části Kontrola hluku ventilátoru, pípnutí a indikátorů napájení.
 • Pokud po stisknutí tlačítka napájení zůstává kontrolka napájení zhasnutá, monitor buď nepřijímá napájení, nebo je vadný. Před pokusem o opravu nebo výměnu monitoru zkontrolujte všechny následující položky:
  • Zkontrolujte, zda je elektrická zásuvka pod napětím a zda elektrická zásuvka odpovídá jmenovitému příkonu monitoru.
  • Zapojte monitor do jiné elektrické zásuvky.
  • Zkuste jiný napájecí kabel.
  Pokud se kontrolka rozsvítí, je monitor napájen. Pokračujte dalším krokem.

Krok 2: Zkontrolujte zvuky ventilátorů, pípání a kontrolky napájení

Chcete-li pomoci určit, zda je problém způsoben počítačem nebo monitorem, zapněte počítač, poslouchejte zvuky a sledujte světla.
 • Vydává-li počítač při zapnutí pípavý zvuk, mohla se v počítači uvolnit některá karta, kabel, paměťový modul nebo procesor. Přejděte k části Řádné usazení uvolněných vnitřních součástí a zkontrolujte uvolněné součásti.
 • Neslyšíte-li z ventilátorů žádný zvuk, avšak indikátory napájení na počítači svítí, souvisí potíže s počítačem, nikoliv s monitorem. Chcete-li odstranit potíže s počítačem, který se nespouští, přečtěte si část Počítač se nespustí.
 • Slyšíte-li otáčející se ventilátor počítače a svítící indikátory na počítači, souvisí potíže pravděpodobně s připojením kabelu videa nebo s monitorem. Pokračujte dalším krokem.

Krok 3: Resetujte monitor

Při prvním nastavení nebo za určitých podmínek nemusí být monitor schopen přejít na nové rozlišení. Nevypínejte ani nerestartujte počítač. Namísto toho resetujte monitor. Pokyny k resetování monitoru naleznete na webových stránkách podpory HP. Přejděte na stránku Zákaznická podpora HP a podle pokynů vyhledejte svůj produkt.
Obrázek z počítače by se měl objevit na obrazovce. Pokud ne, pokračujte dalším krokem.

Krok 4: Zkontrolujte chybové zprávy na monitoru

Pomocí následujících kroků zjistěte, zda se zpráva zobrazí.
 1. Připojte k počítači video kabel a zapněte počítač.
 2. Zapněte monitor a počkejte přibližně deset sekund na spuštění počítače.
 3. Během spouštění počítače odpojte kabel videa.

Krok 5: Zkontrolujte připojení kabelu

Pokud vidíte úvodní obrazovku s logem HP, ale později ztratíte obrázek, přejděte na Připojit počítač k jinému monitoru.
V opačném případě zkontrolujte připojení video kabelu na zadní straně počítače a na monitoru. Ujistěte se, že je připojen správně a spojovací šroubky jsou těsně utaženy. Monitor vypněte a znovu zapněte (i když je počítač zapnutý) abyste zjistili, zda se obrázek zobrazí.
Ujistěte se, že máte napájecí kabel monitoru zapojen do konektoru napájení.
Abyste zjistili, zda se zobrazí obraz po opětovném připojení napájecího kabelu, zapněte monitor (zatímco je počítač zapnutý). Pokud se ani nadále nezobrazuje žádný obraz, pokračujte následujícím krokem.

Krok 6: Připojení počítače k jinému monitoru

Připojte počítač k jinému monitoru. Můžete tak určit, které zařízení je příčinou potíží (monitor, nebo počítač). Nemáte-li jiný monitor, dočasně připojte počítač k jinému monitoru za účelem řešení potíží.
Po připojení monitoru zapněte počítač i monitor.
 • Pokud se na nově připojeném monitoru nic nezobrazí, odpojte kabel a pokračujte krokem Kontrola případného poškození kabelů a konektorů videa.
 • Jestliže se na nově připojeném monitoru zobrazí úvodní obrazovka či obrazovky, avšak následně zčerná, dochází k potížím se spouštěním systému Windows.
 • Jestliže nový monitor pracuje, jsou původní monitor nebo příslušné kabely vadné. Zkuste monitor připojit pomocí jiného videokabelu. Pokud monitor stále nefunguje, vyměňte napájecí kabel monitoru. Pokud se monitor stále nezapne, vyměňte nebo opravte jej.

Krok 7: Kontrola případného poškození kabelů a konektorů videa

Zkontrolujte kabel a konektory videa, zda nejsou poškozené. Zkontrolujte, zda není kabel ostře přehnutý nebo na něm nejsou praskliny. Zkontrolujte případně ohnuté či zlomené kontakty na konektorech. Monitor a počítač vypněte a pokuste se ohnuté kontakty narovnat malou kovovou trubičkou (například špičkou prázdné mechanické tužky nebo zasunutého pera).
Po vyrovnání případných ohnutých kontaktů připojte monitor a ujistěte se, že kabel videa je řádně připojen. Počítač i monitor poté zapněte. Je-li monitor i nadále prázdný, pokračujte dalším krokem.
  Upozornění:
Neodstraňujte kryt portu videa. Pokud je počítač vybaven grafickou kartou, může společnost HP instalovat plastovou krytku na port videa připojený k základní desce. Většina počítačů může použít grafický výstup z grafické karty nebo základní desky, nikoli však současně. Pokud odstraníte plastovou krytku a připojíte monitor (obvykle VGA či HDMI), video nebude fungovat, dokud nevyjmete grafickou kartu. Lepším řešením je připojení prostřednictvím adaptéru.

Krok 8: Resetujte systém BIOS

V případě, že došlo v systému BIOS ke změně některé položky, například nastavení primárního monitoru, pomocí následujícího postupu obnovíte systém BIOS do výchozí konfigurace:
Poznámka:
Tyto kroky můžete použít i v případě, že na obrazovce nic nevidíte.
 1. Zapněte počítač a opakovaně stiskněte klávesu F10 asi jednou za sekundu po dobu osmi sekund.
 2. Třikrát stiskněte Šipku dolů.
 3. Dvakrát stiskněte klávesu Enter.
 4. Počítač bude restartován.
  Je-li monitor i nadále prázdný, pokračujte dalším krokem.

Krok 9: Řádné usazení uvolněných vnitřních součástí

Jestliže jste nechali skříň počítače nedávno opravit nebo ji přesunuli, mohla se uvolnit některá karta, kabel, paměťový modul nebo procesor. Pokud k něčemu takovému dojde, počítač může při zapnutí vydávat pípavý zvuk. Podle následujících kroků zkontrolujte uvolněné součásti:
  Varování:
Hrany kovových panelů mohou pořezat pokožku. Dbejte, abyste nepřejeli pokožkou po žádné kovové hraně uvnitř počítače.
  Upozornění:
Tento produkt obsahuje součásti, které se mohou poškodit elektrostatickým výbojem (ESD). Chcete-li omezit riziko poškození výbojem ESD, pracujte na podlaze bez koberců, používejte pracovní plochu pohlcující statickou elektřinu (například vodivou podložku z pěnové hmoty) a antistatický náramek připojený k uzemněnému povrchu.
 1. Odpojte veškeré kabely s výjimkou napájecího kabelu. Poznamenejte si umístění jednotlivých kabelů, pokud si nepamatujete, kam se připojují.
 2. Odpojte napájecí kabel a na přední straně počítače stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 5 sekund.
 3. Odšroubujte šroub či šrouby přidržující panel nebo kryt na zadní části počítače.
 4. Vysuňte boční panel ze zadní části počítače.
  Obrázek počítače ze strany s vyznačeným přidržovacím šroubem bočního panelu a šipkou označující zadní část počítače.
 5. Opatrně zatlačte na okrajové hrany karet a paměťových modulů, které jsou zasunuty do základní desky. Tím je lépe usadíte. Netlačte příliš velkou silou.
 6. Opatrně zatlačte na konektory plochých páskových kabelů, a lépe je tak usaďte.
 7. Opětovně nasaďte boční panel a šroub (šrouby), připojte počítačové kabely a zapněte počítač.
 8. Jestliže monitor ani nadále nic nezobrazuje nebo se objeví zpráva Žádný signál, hardware videa může být vadný a je nutné jej vyměnit nebo nechat opravit. Jestliže se na monitoru zobrazí první úvodní obrazovka, ale pak zhasne, pokračujte dalším krokem.

Krok 10: Změna rozlišení displeje

V tomto kroku nakonfigurujete systém Windows na rozlišení displeje, které je kompatibilní s hlavním monitorem. Chcete-li provést tyto kroky, je nutné počítač připojit k jinému funkčnímu monitoru. Nemůžete-li zobrazit první úvodní obrazovku, přejděte k části Výměna grafické karty nebo oprava hardwaru.
Pomocí níže uvedených kroků změníte standardní grafický režim na kompatibilní rozlišení a barevnou hloubku. V případě plochých monitorů LCD změňte rozlišení zobrazení na nativní (standardní) rozlišení displeje.
 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start a pak vyberte možnost Vypnout nebo odhlásit.
 2. Stiskněte klávesu Shift a zároveň klikněte na tlačítko Restartovat.
 3. Klikněte na položku Odstranit potíže a potom na položku Upřesnit možnosti.
  Obrazovka Odstranit potíže s vybranou položkou Upřesnit možnosti
 4. Klikněte na položku Nastavení spouštění.
  Obrazovka Upřesnit možnosti s vybranou položkou Nastavení spouštění
 5. Klikněte na tlačítko Restartovat.
  Obrazovka Nastavení spouštění s vybraným tlačítkem Restartovat
  Počítač se restartuje a pak se zobrazí seznam možností, které můžete povolit nebo zakázat.
 6. Stisknutím klávesy 3 nebo F3 povolíte nízké rozlišení zobrazení.
  Obrazovka Nastavení spouštění s nabídkou nejrůznějších možností spuštění
 7. Vyčkejte na spuštění systému Windows.
 8. Připojte původní monitor a změňte rozlišení displeje tak, aby odpovídalo výchozímu nastavení monitoru. Nápovědu, jak nastavit rozlišení displeje, najdete v kapitole Připojení monitoru, projektoru či televizoru (Windows 10, 8, 7).
  Poznámka:
  Nemůžete-li vybrat nativní (standardní) rozlišení monitoru, aktualizujte ovladače grafické karty v počítači a tento krok opakujte.

Krok 11: Zakázaní nastavení napájení v systému BIOS

Jestliže jste nedávno provedli upgrade systému Windows, může se systém Windows spouštět v režimu úspory energie a před svým načtením zobrazovat prázdnou obrazovku. Jakmile se systém Windows načte (asi 2 min po zapnutí počítače), krátce stiskněte tlačítko napájení nebo na klávesnici stiskněte klávesu Pozastavit a přesvědčte se, zda se počítač aktivuje z režimu spánku. Jestliže se počítač při každém spuštění otevře do režimu spánku, pomocí níže uvedených kroků zakažte režim úspory energie v systému BIOS.
Poznámka:
Připojte počítač k funkčnímu monitoru a proveďte tyto kroky.
 1. Zapněte počítač a opakovaně stiskněte klávesu F10, dokud se neotevře nástroj pro nastavení systému BIOS.
 2. V nástroji pro nastavení systému BIOS stiskněte klávesu Šipka doprava a vyberte kartu Napájení.
 3. Stisknutím klávesy Šipka dolů vyberte možnost Správa napájení hardwaru a stiskněte klávesu Enter.
 4. Stisknutím klávesy Šipka doprava zakažte možnost Správa napájení rozhraní SATA.
 5. Stisknutím tlačítka F10 nastavení uložte.
 6. Stisknutím klávesy Šipka doleva vyberte kartu Soubor.
 7. Stisknutím klávesy Šipka dolů vyberte možnost Uložit změny a zavřít a poté dvakrát stiskněte klávesu Enter.

Krok 12: Výměna grafické karty nebo předání hardwaru do servisu

Jestliže jste vyzkoušeli všechny kroky v tomto dokumentu, a přesto i nadále dochází k potížím, hardware je pravděpodobně vadný.
Nepracuje-li monitor s jiným počítačem, může být monitor vadný. Monitor byste měli vyměnit nebo předat do servisu.
Pokud monitor funguje v jiném počítači a počítač má samostatnou grafickou kartu, zkuste vyměnit grafickou kartu pomocí následujícího postupu.
  Upozornění:
Veškeré předměty udržujte v dostatečné vzdálenosti od vnitřku počítače, aby nedošlo k jeho poškození.
 1. Vyjměte všechny paměťové karty, jednotky USB flash a disky CD/DVD z počítače, vypněte počítač a otevřete skříň počítače.
  Poznámka:
  Pokud potřebujete konkrétní pokyny pro spuštění počítače, hledejte na webových stránkách podpory HP. Přejděte na stránku Zákaznická podpora HP a podle pokynů vyhledejte svůj produkt.
 2. Vyhledejte grafickou kartu.
 3. Odpojte veškeré kabely připojené ke kartě a kartu vyjměte.
 4. Nainstalujte novou grafickou kartu a připojte kabely ke kartě.
 5. Připojte k počítači napájecí kabel a zapněte počítač.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...