hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Řada tiskáren HP Officejet 4500 (G510) a 4500 (K710) All-in-One - produkt All-in-One neodebírá nebo nepodává papír

Problém
Produkt neodebírá nebo nepodává papír ze zásobníku.
Pokyny pro používání řešení v tomto dokumentu
Chcete-li tento problém vyřešit, vyzkoušejte jednotlivá řešení v uvedeném pořadí.
DŮLEŽITÉ: Pokaždé, když vyzkoušíte určité řešení, pokuste se vytisknout protokol autotestu, pomocí něhož určíte, zda hardware pracuje správně. Chcete-li vytisknout protokol autotestu, postupujte dle pokynů v níže uvedené tabulce.
Jak tisknout protokol autotestu
 1. Do zásobníku vložte obyčejný bílý papír.
 2. Stiskněte a přidržte tlačítko Cancel (Storno) () na ovládacím panelu produktu.
 3. Přidržujte stisknuté tlačítko Cancel (Storno) () a zároveň stiskněte tlačítko OK (). Vytiskne se protokol autotestu.
  Poznámka:
Jakmile vyzkoušíte jednotlivá řešení, vraťte se ke krokům v této tabulce.
Následující video ukazuje postup v případě, že tiskárna nezachytí nebo nepodá papír.
  Poznámka:
V tomto videu je ukázána tiskárna řady HP Officejet 4500 All-in-One (G510), ale kroky jsou stejné také pro vaši tiskárnu.
Máte-li potíže se zobrazením videa nebo chcete-li zobrazit video v jiné velikosti, kliknutím sem přehrajete video na stránkách YouTube.
Řešení 1: Resetujte zařízení All-in-One
 1. Odpojte napájecí kabel ze zadní části produktu.
 2. Počkejte 30 sekund.
 3. K zadní části produktu připojte znovu napájecí kabel.
 4. Stisknutím tlačítka napájení () produkt zapněte.
 5. Pokuste se vytisknout protokol autotestu. Na začátku tohoto dokumentu si přečtěte pokyny k vytištění protokolu autotestu.
 • Pokud tyto kroky problém odstranily a vytiskne se zkušební stránka, není třeba v řešení problémů pokračovat.
 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
 • Pokud se zkušební stránka nevytiskne, přejděte k následujícímu řešení.
Řešení 2: Zkontrolujte papír
Kvůli stavu papíru nebo množství založeného papíru nemusí válečky odebrat a podat papír do produktu a uvnitř něj. Papír v zásobníku zkontrolujte níže uvedeným postupem.
 1. Ze vstupního zásobníku vyjměte veškeré zmačkané a poškozené listy papíru.
 2. Ujistěte se, že všechny papíry jsou stejného formátu a typu.
 3. Poklepejte balíkem papíru na rovný povrch, abyste ho srovnali.
 4. Ujistěte se, že balík papíru obsahuje mezi 10 a 25 listy papíru.
    Poznámka:
  Vstupní zásobník nepřeplňujte. Zkontrolujte, zda stoh papíru není vyšší než horní konec vodítka šířky papíru.
 5. Umístěte balík papíru do produktu a potom opatrně přisuňte vodítko šířky papíru těsně k okraji papíru.
   Obrázek : Zakládání papíru
   Obrázek popisující založení papíru a úpravu vodítka šířky papíru
  1. Zakládání papíru
  2. Upravte vodítko šířky papíru
 6. Pokuste se vytisknout protokol autotestu. Na začátku tohoto dokumentu si přečtěte pokyny k vytištění protokolu autotestu.
 • Pokud tyto kroky problém odstranily a vytiskne se zkušební stránka, není třeba v řešení problémů pokračovat.
 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
 • Pokud se zkušební stránka nevytiskne, přejděte k následujícímu řešení.
Řešení 3: Zkontrolujte nastavení tisku
Nastavení papíru v ovladači tisku musí odpovídat velikosti a typu papíru vloženého v produktu. Nastavení papíru upravte dle níže uvedených pokynů.
 1. V softwarovém programu používaném pro tisk klikněte na možnost File (Soubor).
 2. Klikněte na možnost Print (Tisk) a poté klikněte na položku Setup (Nastavení) Properties (Vlastnosti) nebo Preferences (Předvolby).
    Poznámka:
  Specifické možnosti se mohou lišit v závislosti na softwarovém programu.
 3. Klikněte na kartu Features (Funkce).
 4. V podokně Basic Options (Základní možnosti) vyberte položku More (Více) v rozevíracím seznamu Paper sizes (Formáty papíru).
 5. Vyberte formát papíru založeného v produktu a klikněte na možnost OK.
 6. V podokně Basic Options (Základní možnosti) vyberte položku More (Více) v rozevíracím seznamu Paper type (Typ papíru).
 7. Vyberte typ vloženého papíru a poté klikněte na OK.
    Poznámka:
  Tyto změny nezmění výchozí nastavení tisku. Při příštím otevření programu se nastavení tisku vrátí na výchozí hodnoty.
 8. Proveďte potřebné změny všech ostatních nastavení tisku a potom klikněte na OK.
 9. Tisk zahájíte kliknutím na tlačítko OK.
 10. Pokuste se vytisknout protokol autotestu. Na začátku tohoto dokumentu si přečtěte pokyny k vytištění protokolu autotestu.
 • Pokud tyto kroky problém odstranily a vytiskne se zkušební stránka, není třeba v řešení problémů pokračovat.
 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
 • Pokud se zkušební stránka nevytiskne, přejděte k následujícímu řešení.
Řešení 4: Vyčistěte válečky
Postupem dle níže uvedených kroků vyčistíte zadní válečky a podávací válečky v produktu HP.
Krok 1: Vyčistěte zadní válečky
 1. Stisknutím tlačítka napájení () vypněte produkt.
 2. Odpojte napájecí kabel ze zadní části produktu.
 3. Sejměte zadní přístupová dvířka. Zatlačte západku na levé straně dvířek a poté odtáhněte dvířka od produktu.
  Obrázek : Sejměte zadní přístupová dvířka
  Sejměte zadní přístupová dvířka
 4. Destilovanou nebo balenou vodou lehce navlhčete hadřík nepouštějící vlákna a podávací válečky papíru otřete. Pomocí prstů otáčejte válečky a očistěte je po celé ploše.
  Obrázek : Vyčistěte válečky
  Obrázek: Podávací válečky papíru
 5. Ujistěte se, že podávací válečky papíru na zadních přístupových dvířkách jsou čisté, nejsou na nich kousky papíru a volně se otáčejí.
  Obrázek : Válečky přístupových dvířek
  Válečky přístupových dvířek
 6. Nechte válečky úplně vyschnout.
 7. Znovu nasaďte zadní přístupová dvířka. Zatlačte dvířka směrem dopředu, dokud nezapadnou na původní místo.
Krok 2: Čištění podávacího válce
 1. Vyjměte všechen papír ze zásobníku papíru.
 2. Sejměte zadní přístupová dvířka. Zatlačte západku na levé straně dvířek a poté odtáhněte dvířka od produktu.
  Obrázek : Sejměte zadní přístupová dvířka
  Sejměte zadní přístupová dvířka
  Obrázek : Zadní válečky a umístění podávacího válečku
  Obrázek: Zadní válečky a umístění podávacího válečku
 3. Destilovanou nebo balenou vodou lehce navlhčete hadřík nepouštějící vlákna a podávací váleček otřete. Pomocí prstů otáčejte válečkem a očistěte jej po celé ploše.
  Obrázek : Podávací váleček
  Obrázek: Podávací váleček v produktu
 4. Ujistěte se, že podávací váleček a okolní válečky jsou čisté, nejsou na nich kousky papíru a válečky se volně otáčejí.
 5. Nechte podávací váleček úplně vyschnout.
 6. Znovu nasaďte zadní přístupová dvířka. Zatlačte dvířka směrem dopředu, dokud nezapadnou na původní místo.
 7. Do zásobníku založte obyčejný bílý papír.
 8. K zadní části produktu připojte znovu napájecí kabel.
 9. Stisknutím tlačítka napájení () produkt zapněte.
 10. Pokuste se vytisknout protokol autotestu. Na začátku tohoto dokumentu si přečtěte pokyny k vytištění protokolu autotestu.
 • Pokud tyto kroky problém odstranily a vytiskne se zkušební stránka, není třeba v řešení problémů pokračovat.
 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
 • Pokud se zkušební stránka nevytiskne, přejděte k následujícímu řešení.
Pokud jste provedli všechny předchozí kroky, aniž by byl problém vyřešen, nechte svůj produkt HP opravit nebo vyměnit.
Chcete-li zjistit, zda je produkt stále v záruce, přejděte na webové stránky pro kontrolu záruky http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontaktujte podporu HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud jste v Asii a Tichomoří, kontaktujte podporu HP a najděte místní servisní středisko ve své oblasti.
U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...