hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c - Integrovaný webový server HP

Integrovaný webový server HP použijte k zobrazení stavu produktu, konfiguraci nastavení sítě produktu a ke správě funkcí produktu z počítače místo z ovládacího panelu tiskárny. Následují příklady funkcí, které integrovaný webový server HP umožňuje používat:
 • Zobrazení informací o stavu zařízení
 • Určení zbývající životnosti spotřebního materiálu a objednání nového
 • Zobrazení a změna konfigurace zásobníků
 • Zobrazení a změna konfigurace nabídky ovládacího panelu produktu
 • Zobrazení a tisk interních stránek
 • Příjem oznámení o událostech týkajících se produktu a spotřebního materiálu
 • Zobrazení a změna konfigurace sítě
 • Použití průvodců pro vytvoření, konfiguraci a povolení rychlých nastavení, e-mailu a faxu
Abyste mohli použít integrovaný webový server HP, váš prohlížeč musí splňovat tyto požadavky:
 • Windows: Microsoft Internet Explorer 5.01 nebo novější či Netscape 6.2 nebo novější
 • Mac OS X: Safari nebo Firefox s použitím služby Bonjour nebo IP adresy
 • Linux: pouze Netscape Navigator
 • HP-UX 10 a HP-UX 11: Netscape Navigator 4.7
Integrovaný webový server HP funguje, pokud je produkt připojen k síti používající protokol IP. Integrovaný webový server HP nepodporuje připojení produktu používající protokol IPX. Použití integrovaného webového serveru HP není podmíněno přístupem na Internet.
Pokud je produkt připojen k síti, implementovaný webový server HP je k dispozici automaticky.
Spuštění integrovaného webového serveru HP
 1. Zjistěte IP adresu nebo název hostitele produktu. Je-li na hlavní obrazovce ovládacího panelu zařízení zobrazeno tlačítko Síť , lze jeho stisknutím zobrazit adresu. V opačném případě pomocí tohoto postupu vytiskněte nebo zobrazte konfigurační stránku produktu:
  1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu zařízení přejděte na obrazovku s tlačítkem Správa a stiskněte jej.
  2. Otevřete následující nabídky:
   • Sestavy
   • Stránky konfigurace/stavu
   • Stránka konfigurace
  3. Stiskněte tlačítko Tisk nebo Zobrazit.
  4. Na stránce HP Jetdirect vyhledejte IP adresu nebo název hostitele.
 2. V podporovaném webovém prohlížeči v počítači zadejte do adresového řádku IP adresu produktu nebo název hostitele.
Funkce integrovaného webového serveru HP
Karta Informace
Karta Informace vestavěného webového serveru HP
Nabídka
Popis
Stav zařízení
Zobrazuje stav produktu a odhadovanou zbývající životnost spotřebního materiálu HP. Stránka rovněž zobrazuje typ a formát papíru nastavený pro jednotlivé zásobníky. Chcete-li změnit výchozí hodnoty nastavení, klikněte na odkaz Změnit nastavení.
Protokol úlohy
Zobrazuje souhrn všech úloh, které produkt zpracoval.
Stránka konfigurace
Zobrazuje informace stránky konfigurace.
Stránka stavu spotřebního materiálu
Zobrazení stavu spotřebního materiálu produktu.
Stránka záznamů událostí
Zobrazuje seznam všech událostí a chyb produktu. Pomocí odkazu HP Instant Support (v části Další odkazy na všech stránkách vestavěného webového serveru HP) se lze připojit k sadě dynamických webových stránek, které mohou pomoci při řešení problémů. Tyto stránky také uvádějí další služby, které jsou pro produkt k dispozici.
Stránka využití
Zobrazuje přehled počtu stránek vytištěných produktem podle formátu, typu a dráhy papíru.
Informace o zařízení
Zobrazuje název produktu v síti, adresu a informace o modelu. Chcete-li tyto údaje upravit, klikněte na nabídku Informace o zařízení na kartě Obecné.
Snímek ovládacího panelu
Zobrazuje snímek aktuální obrazovky na ovládacím panelu.
Tisk
Z počítače nahrajte soubor připravený k tisku. Produkt vytiskne soubor podle výchozího nastavení.
Tisknutelné sestavy a stránky
Obsahuje interní sestavy a stránky produktu. Zvolte jednu či více položek, které chcete vytisknout či zobrazit.
Karta Obecné
Karta Obecné vestavěného webového serveru HP
Nabídka
Popis
Přizpůsobení ovládacího panelu
Mění uspořádání, zobrazuje nebo skrývá položky na ovládacím panelu, mění nastavení výchozího jazyka.
Konfigurace rychlého nastavení
Konfiguruje úlohy dostupné v oblasti Rychlé nastavení na hlavní obrazovce ovládacího panelu zařízení.
Výstrahy
Nastavuje e-mailová upozornění pro různé události týkající se produktu a spotřebního materiálu.
Nabídka Správa na ovládacím panelu
Zobrazuje strukturu nabídky Správa na ovládacím panelu.
  Poznámka:
Na této obrazovce lze konfigurovat nastavení, integrovaný webový server HP však poskytuje i rozšířené možnosti konfigurace, které jsou dostupné prostřednictvím nabídky Správa.
AutoSend
Konfiguruje produkt tak, aby odesílal automatické e-mailové zprávy týkající se konfigurace produktu a spotřebního materiálu na určené e-mailové adresy.
Upravit další odkazy
Přidává nebo upravuje odkaz na jiné webové stránky. Tento odkaz se zobrazí v oblasti Další odkazy na všech stránkách integrovaného webového serveru HP.
Informace o objednání
Zadejte informace o objednávaných náhradních tonerových kazetách. Tyto informace se zobrazí na stránce stavu spotřebního materiálu.
Informace o zařízení
Přidělení názvu a inventárního čísla produktu. Zadejte jméno hlavní kontaktní osoby, která obdrží informace o produktu.
Jazyk
Nastavení jazyka, ve kterém se zobrazují informace vestavěného webového serveru HP.
Datum a čas
Nastavení data a času nebo synchronizace s časovým serverem sítě.
Nastavení úspory energie
Umožňuje nastavení nebo úpravu času probuzení, času spánku a zpoždění přechodu do režimu spánku. Pro každý den v týdnu a pro volné dny lze nastavit různé možnosti časovače. Můžete také nastavit, jaké interakce s produktem způsobí probuzení z režimu spánku.
Zálohování a obnovení
Vytvoří záložní soubor obsahující data produktu a uživatele. V případě potřeby lze pomocí tohoto souboru obnovit data produktu.
Obnovit výrobní nastavení
Obnovení nastavení produktu na hodnoty stanovené ve výrobě.
Instalační služba řešení
Umožňuje instalaci softwarových programů jiných výrobců, které mohou rozšířit funkce produktu.
Upgrade firmwaru
Umožňuje stažení a instalaci souborů pro upgrade firmwaru.
Služby pro kvóty a statistiky
Poskytuje informace o připojení ke službám třetích stran poskytujícím statistiky úloh.
Karta Kopírovat/Tisknout
Karta Kopírovat/Tisknout vestavěného webového serveru HP
Nabídka
Popis
Nastavení načítání z jednotky USB
Povolení nebo zakázání nabídky Načtení z jednotky USB na ovládacím panelu
Správa uložených úloh
Umožňuje povolení či zakázání funkce ukládání úloh do pamětu zařízení a konfiguraci možností ukládání úloh.
Nastavení typů papíru
Máte-li problémy s kvalitou tisku při používání specifického typu papíru, pomocí této nabídky můžete změnit výchozí nastavení režimů tisku.
Omezit barvy
Povoluje nebo omezuje barevný tisk a kopírování. Můžete zadat oprávnění pro jednotlivé uživatele nebo úlohy, které jsou odesílány z konkrétních softwarových programů.
Obecné nastavení tisku
Konfiguruje nastavení všech tiskových úloh včetně úloh kopírování a přijatých faxů.
Nastavení kopírování
Konfiguruje výchozí možnosti úloh kopírování.
Správa zásobníků
Konfiguruje nastavení zásobníků papíru.
Karta Skenování/Digitální odesílání
Karta Skenování/Digitální odesílání vestavěného webového serveru HP
Nabídka
Popis
Adresář
Umožňuje přidávat jednotlivé e-mailové adresy a upravovat e-mailové adresy, které jsou již v produktu uloženy. Kartu Import/Export lze použít i pro načtení rozsáhlého seznamu všech často používaných e-mailových adres do produktu, aby je nebylo třeba jednotlivě přidávat.
Průvodci rychlým nastavením e-mailu a ukládání do síťové složky
Konfiguruje produkt na odesílání naskenovaných snímků jako příloh e-mailů.
Konfiguruje produkt na ukládání naskenovaných obrázků do sítové složky funkce Quick Sets (Rychlé nastavení). Funkce Quick Set (Rychlé nastavení) umožňuje snadný přístup k souborům uloženým v síti.
Nastavení e-mailu
Umožňuje konfiguraci výchozího nastavení e-mailu pro digitální odesílání, včetně následujících možností:
 • nastavení serveru odchozí pošty (SMTP),
 • výchozí nastavení pro rychlé nastavení e-mailu,
 • výchozí nastavení zpráv, například adresa odesílatele a řádek předmětu,
 • nastavení digitálních podpisů a šifrování,
 • nastavení e-mailových oznámení,
 • výchozí nastavení skenování pro úlohy e-mailu,
 • výchozí nastavení souborů pro úlohy e-mailu.
Nastavení ukládání do síťové složky
Umožňuje konfiguraci nastavení síťové složky pro digitální odesílání, včetně následujících možností:
 • výchozí nastavení pro úlohy s rychlým nastavením uložené v síťové složce,
 • nastavení oznámení,
 • výchozí nastavení skenování pro úlohy uložené v síťové složce,
 • výchozí nastavení souborů pro úlohy uložené v síťové složce.
Uložit na server SharePoint®
Umožňuje konfiguraci nastavení požadovaného pro uložení naskenovaných dokumentů na jeden nebo více webů Microsoft® SharePoint®.
Nastavení ukládání na jednotku USB
Umožňuje konfiguraci nastavení rozhraní USB pro digitální odesílání, včetně následujících možností:
 • výchozí nastavení pro úlohy s rychlým nastavením uložené na jednotce USB flash,
 • nastavení oznámení,
 • výchozí nastavení skenování pro úlohy uložené na jednotce USB flash,
 • výchozí nastavení pro úlohy uložené na jednotce USB flash.
OXPd: Pracovní postup
Umožňuje použití nástrojů pro sled prací jiných výrobců.
Nastavení softwaru pro digitální odesílání
Umožňuje konfiguraci nastavení, které se týká použití volitelného softwaru pro digitální odesílání.
Karta Fax
Karta Fax vestavěného webového serveru HP
Nabídka
Popis
Nastavení odesílání faxu
Umožňuje konfiguraci nastavení odesílání faxů, včetně následujících možností:
 • výchozí nastavení odchozích faxů,
 • výchozí nastavení odesílání faxů pomocí interního faxového modemu,
 • nastavení pro použití faxové služby sítě LAN,
 • nastavení pro použití internetové faxové služby.
Rychlé volby
Umožňuje správu faxových čísel pro rychlou volbu. Je také možné importovat soubor .CSV, který obsahuje e-mailové adresy, faxová čísla nebo záznamy uživatelů, ke kterým bude možné přistupovat pomocí tohoto zařízení. E-mailové adresy, faxová čísla a záznamy uživatelů lze také přenést z produktu do souboru v počítači. Tento soubor pak lze použít jako zálohu dat nebo pro import záznamů do jiného produktu HP.
Nastavení příjmu faxů
Konfigurujte výchozí možnosti tisku příchozích faxů a nastavte časový plán tisku faxů.
Archivace a přeposílání faxů
Umožňuje zapnutí nebo vypnutí archivace a přeposílání faxů a konfiguraci základního nastavení těchto funkcí.
 • Archivace faxů je metoda zajišťující odeslání kopie všech příchozích i odchozích faxů na určitou e-mailovou adresu.
 • Přeposílání faxů je metoda zajišťující přeposílání příchozích faxů na jiné faxové zařízení.
Protokol činnosti faxu
Obsahuje seznam faxů odeslaných nebo přijatých zařízením.
Karta Odstraňování problémů
Karta Odstraňování problémů vestavěného webového serveru HP
Nabídka
Popis
Řešení obecných problémů
Množství různých hlášení a výsledků testů vám pomůže s odstraňováním potíží se zařízením.
Načíst data diagnostiky
  Poznámka:
Tato položka je k dispozici pouze tehdy, je-li na kartě Zabezpečení nastaveno heslo správce.
Exportuje informace o produktu do souboru, který umožní podrobně analyzovat problém.
Kalibrace/čištění
Povoluje funkci automatického čištění, vytváří a tiskne stránku pro čištění a vybírá možnost pro okamžitou kalibraci produktu.
Upgrade firmwaru
Umožňuje stažení a instalaci souborů pro upgrade firmwaru.
Obnovit výrobní nastavení
Obnovení nastavení produktu na hodnoty stanovené ve výrobě.
Karta Zabezpečení
Karta Zabezpečení integrovaného webového serveru HP
Nabídka
Popis
Obecné zabezpečení
Zde lze nakonfigurovat heslo správce, které slouží k omezení přístupu k určitým funkcím zařízení.
Nastavuje heslo PJL pro zpracování příkazů PJL.
Nastavuje přístup k systému souborů a zabezpečení upgradu firmwaru.
Chcete-li tisknout přímo z počítače, aktivujte nebo deaktivujte hostitelský port USB na ovládacím panelu nebo připojovací port USB na formátovači.
Zobrazuje stav všech nastavení zabezpečení.
Řízení přístupu
Umožňuje konfiguraci přístupu k funkcím zařízení pro určité jednotlivce nebo skupiny. Také lze vybrat metodu přihlašování jednotlivců k zařízení.
Ochrana uložených dat
Slouží ke konfiguraci a správě interního pevného disku zařízení. Toto zařízení obsahuje v zájmu maximálního zabezpečení šifrovaný pevný disk.
Slouží ke konfiguraci nastavení tiskových úloh uložených na pevném disku produktu.
Správa certifikátů
Umožňuje instalaci a správu certifikátů zabezpečení pro přístup k zařízení a k síti.
Samočinný test
Kontroluje, zda funkce zabezpečení fungují podle očekávaných parametrů systému.
Karta Webové služby HP
Na kartě Webové služby HP můžete pro tento produkt nakonfigurovat a povolit webové služby HP. Abyste mohli používat funkci HP ePrint, musíte povolit webové služby HP.
Karta Připojení do sítě
Karta Připojení do sítě umožňuje změnu konfigurace a zabezpečení síťového nastavení zařízení, pokud je zařízení připojeno k síti používající protokol IP. Je-li zařízení připojeno k jiným typům sítí, tato karta se nezobrazí.
Seznam Další odkazy
  Poznámka:
Odkazy, které se budou zobrazovat v seznamu Další odkazy, můžete nakonfigurovat pomocí nabídky Upravit další odkazy na kartě Obecné. Následující položky představují výchozí odkazy.
Seznam Další odkazy vestavěného webového serveru HP
Nabídka
Popis
Podpora produktu
Spojení se stránkou podpory produktu, kde lze vyhledávat nápovědu týkající se různých témat.
Obchod se spotřebním materiálem
Umožňuje spojení s webovou stránkou HP SureSupply, kde jsou k dispozici informace o možnostech nákupu originálního spotřebního materiálu HP, například tonerových kazet a papíru.
HP Instant Support
Spojení s webovou stránkou společnosti HP umožňující vyhledat řešení potíží s produktem.
Změna názvu služby Bonjour
Chcete-li změnit název služby Bonjour pro příslušný produkt, postupujte takto:
 1. Otevřete kartu Připojení do sítě integrovaného webového serveru HP.
 2. Klikněte na odkaz Nastavení protokolu TCP/IP.
 3. Posuňte zobrazení k poli Název služby Bonjour ve spodní části stránky a poté aktualizujte informace.
 4. Změny uložte kliknutím na tlačítko Použít.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...