hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c - Prohlášení o omezené záruce společnosti Hewlett-Packard (M575c)

Prohlášení o omezené záruce společnosti Hewlett-Packard

VÝROBEK HP
TRVÁNÍ OMEZENÉ ZÁRUKY
HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c
Roční záruka v místě instalace
Společnost HP poskytuje koncovému spotřebiteli záruku na to, že hardware a příslušenství HP bude bez vad materiálu a zpracování po výše uvedenou dobu po jeho zakoupení. Pokud společnost HP obdrží upozornění na takovou vadu v průběhu záruční doby, společnost HP podle svého uvážení opraví nebo vymění vadný produkt. Náhradní produkt může být nový nebo ekvivalentní novému z hlediska výkonu.
Společnost HP poskytuje záruku na to, že software HP, pokud byl správně instalován a užíván, nebude mít závady v provádění programovacích instrukcí z důvodu vady materiálu a zpracování po výše uvedenou dobu po jeho zakoupení. Pokud společnost HP obdrží v záruční době reklamaci takové vady, je povinna vyměnit software, který z důvodu této vady neprovádí programovací instrukce.
Společnost HP nezaručuje, že činnost produktů HP bude nepřerušená nebo bezchybná. V případě, že společnost HP není schopna v přiměřené době opravit nebo vyměnit příslušný produkt podle podmínek stanovených v záruce, má uživatel právo na základě neprodleného vrácení produktu na vrácení ceny, za kterou zboží zakoupil.
Produkty HP mohou obsahovat repasované části ekvivalentní novým z hlediska výkonu nebo náhodně použité součásti.
Záruka se nevztahuje na závady vzniklé v důsledku (a) nesprávné nebo nedostatečné údržby či kalibrace, (b) softwaru, rozhraní, součástí nebo spotřebního materiálu, které nebyly dodány společností HP, (c) neoprávněné úpravy nebo zneužití, (d) provozu v podmínkách, které nesplňují uveřejněné specifikace prostředí produktu nebo (e) nesprávné přípravy či údržby umístění.
AŽ DO ROZSAHU UMOŽŇOVANÉHO PŘÍSLUŠNÝMI MÍSTNÍMI ZÁKONY JSOU UVEDENÉ ZÁRUKY VÝHRADNÍ A NEJSOU POSKYTOVÁNY ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, PSANÉ ANI ÚSTNÍ, AŤ VYJÁDŘENÉ NEBO ODVOZENÉ, A SPOLEČNOST HP VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ ODVOZENÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÉ ÚČELY A USPOKOJIVÉ KVALITY. Zákony některých zemí/oblastí, států nebo provincií nepovolují omezení platnosti odvozené záruky, proto si ověřte, zda se vás výše uvedené omezení týká. Tato záruka vám poskytuje specifická zákonná práva a případná další práva, která se liší podle konkrétní země/oblasti, státu nebo provincie.
Omezená záruka společnosti HP je platná v každé zemi/oblasti a místě, kde má společnost HP zastoupení pro podporu tohoto produktu a kde tento produkt prodává. Úroveň záručních služeb se může lišit podle místních standardů. Společnost HP nebude měnit formu, provedení nebo funkce produktu, aby umožnila jeho provozovatelnost v zemích/oblastech, pro něž nebyl určen z právních důvodů nebo kvůli omezením.
V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY JSOU NÁHRADY POSKYTOVANÉ ZÁKAZNÍKOVI PODLE TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY JEDINOU A VÝHRADNÍ NÁHRADOU, KTEROU MŮŽE ZÁKAZNÍK OBDRŽET. S VÝJIMKAMI UVEDENÝMI VÝŠE NENESE SPOLEČNOST HP ANI JEJÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDOST ZA ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ (VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU NEBO DAT) ANI JINÉ ŠKODY, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU TYTO ŠKODY DEFINOVÁNY PODLE SMLOUVY, PRÁVNÍ NORMY NEBO JINÝM ZPŮSOBEM. Zákony některých zemí/oblastí, států nebo provincií nepovolují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody, proto si ověřte, zda se vás výše uvedené vyloučení nebo omezení odpovědnosti týká.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY UVEDENÉ V TOMTO PROHLÁŠENÍ NEVYLUČUJÍ, NEOMEZUJÍ ANI NEUPRAVUJÍ ZÁVAZNÁ STATUTÁRNÍ PRÁVA VZTAHUJÍCÍ SE K PRODEJI TOHOTO PRODUKTU UŽIVATELI, POKUD TO DOVOLUJE ZÁKON; POUZE JE DOPLŇUJÍ.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...