hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Uložení úloh

Kopírovací nebo tiskové úlohy můžete v zařízení ukládat, abyste je mohli kdykoli vytisknout. Uložené úlohy můžete sdílet s ostatními uživateli nebo je můžete nastavit jako soukromé.

Ukládání úloh v zařízení

 1. Umístěte předlohu dokumentu lícem dolů na sklo nebo lícem nahoru do podavače dokumentů.
 2. Na hlavní obrazovce spusťte stisknutím tlačítka Ukládání úloh funkci Uložení úlohy. Vyberte kartu Vytvořit.
 3. Jedním z následujících dvou způsobů zadejte název uložené úlohy:
  • Ze seznamu vyberte stávající složku. Stiskněte tlačítko Nová úloha a zadejte název úlohy.
  • Stiskněte pole pod existující složkou Název složky: nebo Název úlohy: a potom upravte text.
 4. Soukromá uložená úloha má vedle názvu ikonu zámku a vyžaduje, abyste zadali kód PIN, pokud ji chcete načíst. Pokud chcete označit úlohu jako soukromou, vyberte možnost PIN pro tisk a potom zadejte kód PIN pro úlohu.
 5. Stisknutím tlačítka Další možnosti zobrazíte další možnosti úlohy. Další informace o použití vlastního nastavení naleznete v části .
 6. Po nastavení všech možností stiskněte tlačítko Vytvořit uloženou úlohu () a naskenujte a uložte úlohu. Úloha bude uložena v zařízení, dokud ji nesmažete, takže ji budete moci tisknout tak často, jak bude nutné.
  Pokud jste se k zařízení přihlásili, je úloha uložena ve složce s vaším přihlašovacím jménem. Jestliže jste se do zařízení nepřihlásili, úloha se uloží do veřejné složky.
  Další informace o obnovení úloh najdete v části .

Ukládání úloh z počítače

Kromě skenování dokumentu a uložení dokumentu pomocí ovládacího panelu zařízení můžete také odeslat úlohu z počítače a uložit ji v zařízení. Tuto akci provádějte pomocí ovladače zařízení. Při ukládání úlohy z počítače máte na výběr z několika typů úloh, které se mají uložit.
Typy uložených úloh
Možnost uložení úlohy
Popis
Ověření a podržení
Úloha je odeslána do zařízení pro krátkodobé uložení. Pokud potřebujete vytisknout více kopií úlohy, ale chcete ověřit jejich vzhled dříve, než je vytisknete všechny, použijte tuto funkci. Úloha se odešle do zařízení a vytiskne najednou. Na ovládacím panelu zařízení můžete zvolit tisk zbývajících kopií nebo zrušit danou úlohu. Po vytištění kopií je úloha odstraněna.
Uložit úlohu do vytištění
Úloha je uložena v zařízení, dokud ji vy nebo jiný uživatel v zařízení neobnovíte. Pokud jste zadali čtyřmístný číselný kód PIN, bude muset uživatel, který úlohu obnovuje, toto číslo PIN zadat.
Po vytištění zařízení automaticky úlohu odstraní.
Rychlé kopírování
Úloha je odeslána do zařízení a vytištěna najednou. Je uložena v zařízení, takže můžete podle potřeby vytisknout další kopie.
Uložená úloha
Úloha je uložena v zařízení, dokud ji neodstraníte. Nevytiskne se dříve, dokud ji vy nebo jiný uživatel v zařízení neobnovíte. Pokud jste zadali čtyřmístný číselný kód PIN, bude muset uživatel, který úlohu obnovuje, toto číslo PIN zadat.
Tuto možnost použijte pro ukládání dokumentů, které sdílí více uživatelů.

Konfigurace možností ukládání úloh

Zařízení nabízí několik funkcí pro optimalizaci úloh, které jsou naskenovány v zařízení a uloženy. Tyto funkce jsou k dispozici na obrazovce Ukládání úloh při vytváření uložené úlohy.
Poznámka:
Pokud uživatel obnovuje úlohu pro tisk, nejsou tyto funkce dostupné.
Obrazovka Ukládání úloh se skládá ze dvou stránek. Z první stránky se na druhou přesunete stisknutím tlačítka Další možnosti.
Podrobnosti o použití možnosti zobrazíte tak, že stisknete požadovanou možnost a potom stisknete tlačítko nápovědy () v pravém horním rohu obrazovky. V následující tabulce je uveden přehled možností ukládání úloh.
Poznámka:
V závislosti na nainstalovaném příslušenství se některé možnosti nemusejí zobrazit. Možnosti jsou v tabulce uvedeny v pořadí, v jakém se zobrazují.
Možnosti uložených úloh
Název možnosti
Popis
Tlačítko Sešívání a řazení nebo Řadit
Pokud je připojeno multifunkční dokončovací zařízení HP, je k dispozici možnost Sešívání a řazení. Tato funkce slouží k nastavení možností sešívání a kompletaci stránek v sadách kopií.
Pokud není připojeno multifunkční dokončovací zařízení HP, je k dispozici možnost Řadit. Tato funkce slouží ke kompletaci jednotlivých zkopírovaných stránek ve stejném pořadí jako u předlohy.
Výběr papíru
Tato funkce slouží k výběru zásobníku, v němž je umístěn papír formátu a typu, který chcete použít.
Úprava obrazu
Tato funkce slouží ke zvýšení celkové kvality souboru. Můžete například změnit jas, ostrost nebo kontrast a pomocí nastavení Vyčištění pozadí odebrat vybledlé obrazy z pozadí nebo odebrat světlou barvu z pozadí.
Orientace obsahu
Tato funkce slouží k zadání způsobu umístění obsahu předlohy na stránce: na výšku nebo na šířku.
Výstupní přihrádka
Tato funkce slouží k výběru výstupní přihrádky u kopií. Je-li připojeno multifunkční dokončovací zařízení HP, jsou sešité kopie vždy vysunovány do výstupní přihrádky 5.
Počet stránek na list
Pomocí této funkce lze kopírovat více stránek na jeden list papíru.
Vodoznak
Tato funkce slouží k tisku textového řetězce úhlopříčně přes střed každé stránky.
Překrytí
Tuto funkci použijte, chcete-li na každé stránce vytisknout poloprůhledný obraz. Přetisky jsou podobné vodoznakům, ale namísto textu mohou obsahovat obraz, například logo společnosti.
Stránky kapitol
Tato funkce slouží ke kopírování dokumentů, které obsahují kapitoly. Můžete nastavit, aby kapitoly začínaly vždy na levé nebo pravé stránce. V případě potřeby zařízení vloží prázdné stránky, takže první strana jednotlivých kapitol bude umístěna na správné straně.
Označení datem a časem
Tuto funkci použijte, chcete-li vytisknout na kopiích datum a čas. Styl číslování a umístění informací lze řídit.
Označení číslem stránky
Tuto funkci použijte, chcete-li vytisknout na kopiích čísla stránek. Styl číslování a umístění lze řídit.
Text razítka
Tato funkce slouží k tisku předdefinované textové zprávy na kopiích nebo k tisku zprávy, kterou sami zadáte. Textové razítko je podobné vodoznaku, ale můžete řídit jeho umístění na stránce a úhel.
Označení číslem sady
Tuto funkci použijte, jestliže chcete na kopiích vytisknout číslo sady. Pokud například vytváříte pět kopií dokumentu, bude každá stránka v první sadě kopií orazítkována číslem 1.
Od okraje k okraji
Pokud je dokument předlohy vytištěn v blízkosti okrajů, použijte tuto funkci k zajištění, že bude zkopírováno maximální množství obsahu. Podél okrajů se však mohou objevit stíny.
Posuv obrazu
Tato funkce slouží k posunu obrazu na stránce.
Opakování obrazu
Tuto funkci použijte pro zkopírování stejného obrazu vícekrát na jeden list papíru. Chcete-li použít tuto funkci, umístěte předlohu na sklo plochého skeneru a nechte kryt otevřený.

Obnovení uložených úloh

V zařízení můžete obnovit a vytisknout úlohy, které jsou v něm uloženy. Nezáleží na tom, zda byly úlohy naskenovány nebo odeslány z počítače.
Pokud nemáte nastaveno oprávnění k barevnému tisku, nemůžete obnovit ani vytisknout uloženou úlohu. V takovém případě zařízení zobrazí upozornění.
 1. Na hlavní obrazovce spusťte stisknutím tlačítka Ukládání úloh funkci Ukládání úloh. Vyberte kartu Obnovit.
 2. Ze seznamu v levé části obrazovky vyberte složku, ve které je úloha uložena. Zobrazí se seznam uložených úloh.
 3. Ze seznamu vyberte požadovanou úlohu. Pokud je úloha nastavena jako soukromá, stiskněte pole pod možností PIN: a zadejte správné číslo PIN.
 4. Stisknutím tlačítka Obnovit uloženou úlohu () vytisknete úlohu.
Zařízení uchovává většinu úloh, dokud je neodstraníte, ale určité úlohy automaticky odstraní, jakmile je vytisknete.
Typ uložené úlohy
Akce po tisku
Všechny veřejné a soukromé uložené úlohy naskenované v zařízení
Jsou uchovány na pevném disku zařízení
Uložené úlohy odeslané z počítače
Jsou uchovány na pevném disku zařízení
Uložené úlohy rychlého kopírování odeslané z počítače
Jsou uchovány na pevném disku zařízení
Úlohy označené jako „Uložit úlohu do vytištění“ odeslané z počítače
Po vytištění jsou automaticky odstraněny
Uložené úlohy ověření a podržení odeslané z počítače
Jsou automaticky odstraněny po vytištění dalších kopií

Správa uložených úloh

Výchozí možnosti ukládání úloh můžete nastavit pomocí nabídky Správa na ovládacím panelu. K odstranění uložených úloh slouží funkce Ukládání úloh.

Odstranění uložených úloh

Chcete-li odstranit uložené úlohy, spusťte funkci Ukládání úloh na ovládacím panelu zařízení.
 1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Ukládání úloh.
 2. Vyberte kartu Obnovit.
 3. Otevřete složku, v níž je úloha uložena, a potom vyberte úlohu.
 4. Stiskněte tlačítko Odstranit.
 5. Opakujte postup u každé úlohy, kterou chcete odstranit.

Limit úložiště pro úlohy rychlého kopírování

Nabídka Správa slouží k nastavení maximálního počtu úloh uložených v zařízení.
 1. Na hlavní obrazovce vyhledejte a stiskněte možnost Správa.
 2. Stiskněte tlačítko Správa a poté tlačítko Správa uložených úloh.
 3. Stiskněte tlačítko Limit úložiště pro úlohu rychlého kopírování.
 4. Vyberte počet úloh k uložení. Maximum pro toto zařízení je 100 úloh.

Limit pozastavení úlohy rychlého kopírování

Nabídka Správa slouží k nastavení možnosti vypršení platnosti uložených úloh po uplynutí předem definovaného časového období.
 1. Na hlavní obrazovce vyhledejte a stiskněte možnost Správa.
 2. Stiskněte tlačítko Správa a poté tlačítko Správa uložených úloh.
 3. Stiskněte tlačítko Limit pozastavení úlohy rychlého kopírování.
 4. Tuto možnost povolíte stisknutím volby Zapnuto.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...