hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Digitální odesílání

Informace o digitálním odesílání

Toto zařízení zahrnuje integrované funkce digitálního odesílání. Digitální odesílání představuje proces, který můžete v tomto zařízení použít ke skenování tištěného dokumentu a jeho přímému odeslání do několika typů cílů:
 • E-mail: Umožňuje odeslat dokument jako přílohu na jednu nebo více internetových e-mailových adres. Příjemci mohou dokumenty přijaté tímto způsobem vytisknout, uložit a předat dál. Také mohou tyto dokumenty otevřít v různých aplikacích a upravit je tak, aby splňovaly specifické požadavky.
 • Složka: Umožňuje odeslat dokument do sdílené složky v síti. Složku můžete vybrat ze seznamu složek rychlého přístupu, nebo pokud jste přihlášeni k zařízení, můžete zadat cíl z ovládacího panelu.
 • Fax: Umožňuje odeslat dokument na jedno nebo více faxových čísel. Příjemci tyto dokumenty obdrží jako jakýkoli jiný fax.

Porovnání digitálního odesílání s jinými zařízeními HP

Pokud jste už používali multifunkční zařízení HP LaserJet, pravděpodobně jste s funkcí digitálního odesílání seznámeni. Funkce digitálního odesílání v tomto zařízení se však liší od funkcí v dřívějších multifunkčních zařízeních společnosti HP. U tohoto zařízení je nutné funkce digitálního odesílání konfigurovat a spravovat pomocí implementovaného webového serveru. Pro funkce digitálního odesílání není k dispozici žádný externí software. U předchozích multifunkčních zařízení HP LaserJet vyžadovalo velké množství funkcí další software společnosti HP pro digitální odesílání HP Digital‑Sending software (DSS).
V následující tabulce najdete srovnání funkcí digitálního odesílání, které jsou integrované v tomto zařízení oproti multifunkčním zařízením HP LaserJet.
Srovnání integrovaných funkcí digitálního odesílání
Funkce
Integrována v zařízení HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology
Integrována v multifunkčních zařízeních HP LaserJet
K dispozici prostřednictvím softwaru DSS (pouze pro multifunkční zařízení HP LaserJet)
Adresování e-mailů
Přístup ke kontaktům v adresáři aplikace Microsoft Exchange
Ano
Ne
Ano
Přístup k adresáři LDAP
Ano
Ano
Ano
Místní veřejný adresář
Ano
Ano
Ano
Místní soukromý adresář
Ano
Ano
Ano
Zabezpečení
Ověřování pomocí vyjednávání systému Windows – protokol NTLM nebo Kerberos
Ano
Ne
Ano
Ověřování v systému Novell
Ne
Ne
Ano
Ověřování pomocí protokolu LDAP
Ano
Ano
Ne
Ověřování pomocí kódu PIN nebo přístupového kódu
Ano
Ano
Ne
Šifrování dat pomocí protokolu IPsec
Ano
Ne
Typy cílů
Odeslání na server FTP
Ne
Ano
Ano
Odeslání do síťové složky systému Windows
Ověření uživatelé mohou zadat novou složku. Neověření uživatelé mohou použít pouze stávající složky.
Ano
Ano
Ano
Odeslání do internetového faxu
Ano
Ne
Ano
Odeslání do faxu LAN
Ano
Ne
Ano
Odeslání do síťové složky systému Novell
Ano
Ne
Ano
Odeslání do e-mailu
Ano
Ano
Ano
Odeslání do sledu prací
Ne
Ne
Ano
Uložení souborů jako typu OCR (optické rozpoznávání znaků)
Ano
Ne
Ano
Správa digitálního odesílání
Správa skupiny zařízení
HP Web Jetadmin
Software HP Web Jetadmin nebo DSS
Software HP Web Jetadmin nebo DSS
Nástroj pro konfiguraci služby DSS
Nepoužívá se
Ne
Ano
Implementovaný webový server (pro správu jednoho zařízení)
Ano
Ano
Ne
Správa digitálního odesílání z ovládacího panelu zařízení
Částečně
Částečně
Ne
Přizpůsobení nastavení digitálního odesílání z ovládacího panelu zařízení
Ne
Ano
Ano

Odeslání do e-mailu

Pokud je zařízení připojeno k síťovému serveru s platnou adresou protokolu SMTP a má přístup k Internetu, můžete použít integrované funkce digitálního odesílání k naskenování dokumentu a jeho odeslání jako přílohy e-mailu.

Odeslání naskenovaného souboru jako e‑mailové přílohy

 1. Umístěte předlohu dokumentu lícem dolů na sklo nebo lícem nahoru do podavače dokumentů.
 2. Na hlavní obrazovce spusťte e‑mailovou funkci stisknutím tlačítka E-mail.
 3. U jednotlivých polí otevřete stisknutím textového pole virtuální klávesnici a zadejte příslušné informace. Pomocí tlačítek pro posunování umístěných na pravé straně obrazovky zobrazte všechna pole. Chcete-li použít adresu z adresáře e‑mailových adres, stiskněte tlačítko adresáře (), pokud je k dispozici, a vyberte jméno. Další informace naleznete v části .
  Poznámka:
  Pokud správce systému nakonfiguroval zařízení tak, že můžete odeslat e‑mail pouze sami sobě, tlačítko adresáře se nezobrazí.
  Od:
  Zadejte e‑mailovou adresu osoby, která odesílá e‑mail. Pokud nastavil správce systému výchozí adresu v poli Od:, je toto pole již připravené a pravděpodobně ho nebudete moci změnit. Pokud jste k zařízení přihlášeni, vaše e‑mailová adresa je již vyplněna.
  Komu:
  Zadejte jména příjemců. Jednotlivá jména oddělte středníkem nebo stisknutím klávesy Enter. Pokud správce systému nakonfiguroval zařízení tak, že můžete odeslat e‑mail pouze sami sobě, je v tomto poli již vyplněna vaše e‑mailová adresa a nelze ji změnit.
  Kopie:
  Zadejte jména příjemců. Jednotlivá jména oddělte středníkem nebo stisknutím klávesy Enter. Pokud správce systému nakonfiguroval zařízení tak, že můžete odeslat e‑mail pouze sami sobě, je toto pole prázdné a nelze do něj zadat hodnotu.
  Skrytá kopie:
  Zadejte jména příjemců. Ostatní příjemci nebudou vidět jména uvedená v tomto poli. Jednotlivá jména oddělte středníkem nebo stisknutím klávesy Enter. Pokud správce systému nakonfiguroval zařízení tak, že můžete odeslat e‑mail pouze sami sobě, je toto pole prázdné a nelze do něj zadat hodnotu.
  Předmět:
  Zadejte předmět e‑mailové zprávy.
  Název souboru:
  Zadejte název souboru, který se má použít jako příloha k e‑mailu.
  Zpráva:
  Zadejte zprávu, která má být doručena s e‑mailem. Správce systému může toto pole zamknout.
 4. Stisknutím tlačítka Další možnosti zobrazíte další možnosti e‑mailu. Další informace o použití vlastního nastavení naleznete v části .
 5. Po nastavení všech možností naskenujte dokument a odešlete e‑mail stisknutím tlačítka Odeslat e-mail ().
 6. Chcete-li ověřit, že byl e‑mail odeslán úspěšně, otevřete hlavní obrazovku a stiskněte možnost Stav úlohy. Stiskněte kartu Protokol úlohy a vyhledejte e‑mail v seznamu dokončených úloh.

Použití e-mailového adresáře

Do e-mailového adresáře lze ukládat údaje o příjemcích e-mailů. Adresář otevřete stisknutím ikony tlačítka adresáře () na hlavní obrazovce e-mailu. Tlačítko je k dispozici u polí Od:, Komu:, Kopie: a Skrytá kopie:.
Chcete-li zobrazit další informace o adrese, vyberte příslušnou adresu v seznamu v levé části obrazovky a stiskněte tlačítko Podrobnosti.
Do adresáře, který je uložen v zařízení, můžete přidávat položky. Položky můžete také upravit a odstranit. Pokud jste k zařízení přihlášeni, nebudou adresy, které přidáte, dostupné pro jiné uživatele.
Poznámka:
Není možné upravit ani odstranit síťové adresy nebo některé položky, které byly importovány z jiných adresářů. U těchto položek nejsou tlačítka pro přidání, úpravu a odstranění aktivní.
Použití adresy
 1. Chcete-li vybrat jedno či více jmen v seznamu v levé části obrazovky, stiskněte je.
 2. Stisknutím tlačítka se šipkou vpravo () přesunete jména do seznamu v pravé části obrazovky.
 3. Potřebujete-li odebrat jméno ze seznamu v pravé části obrazovky, vyberte jméno a stiskněte tlačítko se symbolem X (), které se nachází pod seznamem.
 4. Stisknutím tlačítka OK se vrátíte na hlavní obrazovku E-mail. Jméno či jména se zobrazí ve správném poli.
Přidání adresy
 1. Stiskněte tlačítko se znaménkem plus (), které se nachází v levém dolním rohu obrazovky. Otevře se virtuální klávesnice.
 2. Vyberte jednotlivá pole a zadejte správné informace. Povinná pole jsou označena hvězdičkou (*).
 3. Po zadání všech údajů přidejte jméno do seznamu kontaktů stisknutím tlačítka OK a vraťte se na obrazovku Adresář.
  Pokud jste k zařízení přihlášeni, uloží se adresa do seznamu vašich osobních kontaktů. Pokud nejste k zařízení přihlášeni, uloží se adresa do seznamu sdílených kontaktů.
Úprava adresy
 1. Chcete-li vybrat jméno v seznamu v levé části obrazovky, stiskněte je.
 2. Stisknutím tlačítka Upravit otevřete virtuální klávesnici.
 3. Chcete-li v některém poli změnit údaje, vyberte dané pole a zadejte správné informace.
 4. Po provedení všech změn se stisknutím tlačítka OK vraťte na obrazovku Adresář.
Odstranění adresy
 1. Chcete-li vybrat jméno v seznamu v levé části obrazovky, stiskněte je. Můžete vybrat více jmen.
 2. Stiskněte tlačítko se symbolem X ().
 3. Zařízení zobrazí výzvu k potvrzení odstranění vybraných adres. Stisknutím tlačítka Ano odstraňte adresy a vraťte se na obrazovku adresáře.

Konfigurace možností e-mailu pro jednotlivé úlohy

Zařízení nabízí několik funkcí pro optimalizaci e-mailových příloh. Tyto funkce jsou k dispozici na obrazovce E-mail.
Obrazovka E-mail se skládá ze dvou stránek. Z první stránky se na druhou přesunete stisknutím tlačítka Další možnosti.
Podrobnosti o použití možnosti zobrazíte tak, že stisknete požadovanou možnost a potom stisknete tlačítko nápovědy () v pravém horním rohu obrazovky. V následující tabulce je uveden přehled možností e-mailu.
Poznámka:
V závislosti na tom, jak správce systému nakonfiguroval zařízení, nemusí být některé z uvedených možností k dispozici. Možnosti jsou v tabulce uvedeny v pořadí, v jakém se zobrazují.
Možnosti e-mailových úloh
Název možnosti
Popis
Typ souboru dokumentu
Tato funkce slouží k výběru formátu pro e-mailovou přílohu.
Strany předlohy
Tato funkce slouží k zadání rozložení jednotlivých stran předlohy.
Kvalita výstupu
Tato funkce slouží k výběru kvality pro e-mailovou přílohu. Kvalitnější obrazy vyžadují větší soubor než méně kvalitní obrazy. Větší soubory se déle odesílají a někteří příjemci mohou mít problémy s odesíláním větších souborů.
Orientace obsahu
Tato funkce slouží k zadání způsobu umístění obsahu předlohy na stránce: na výšku nebo na šířku.
Rozlišení
Tato funkce slouží k nastavení rozlišení pro e-mailovou přílohu. Obrazy s vysokým rozlišením obsahují více bodů na palec (dpi), a tedy i více podrobností. Obrazy s nižším rozlišením obsahují více bodů na palec a méně podrobností, ale velikost souboru je menší.
Formát předlohy
Tato funkce slouží k zadání popisu formátu stránky dokumentu předlohy.
Barevně/Černobíle
Pomocí této funkce můžete vybrat, zda bude e-mailová příloha vytištěna černobíle, nebo barevně.
Optimalizace textu/obrázku
Tato funkce slouží k optimalizaci výstupu pro určitý typ obsahu. Můžete výstup optimalizovat pro text nebo tištěné obrázky, nebo nastavení upravit ručně.
Oznámení
Pomocí této funkce lze nastavit oznámení o stavu odeslané e-mailové přílohy. Můžete zvolit odeslání oznámení e-mailem nebo můžete oznámení vytisknout.
Úprava obrazu
Tato funkce slouží ke zvýšení celkové kvality souboru. Můžete například změnit jas, ostrost nebo kontrast a pomocí nastavení Vyčištění pozadí odebrat vybledlé obrazy z pozadí nebo odebrat světlou barvu z pozadí.
Vytvoření úlohy
Pomocí této funkce lze spojit několik sad předlohy do jedné e-mailové přílohy. Tato funkce také slouží ke skenování předloh, které obsahují více stránek, než kolik může najednou pojmout podavač dokumentů.

Odeslání do síťové složky

Pokud je zařízení připojené k síti, můžete použít integrované funkce digitálního odesílání k naskenování dokumentu a jeho odeslání jako souboru do složky v síti.

Odeslání naskenovaného souboru do síťové složky

Poznámka:
V závislosti na tom, jak správce systému nakonfiguroval zařízení, bude možná třeba přihlásit se k zařízení, aby bylo možné tuto funkci používat.
 1. Umístěte předlohu dokumentu lícem dolů na sklo nebo lícem nahoru do podavače dokumentů.
 2. Na hlavní obrazovce spusťte stisknutím tlačítka Síťová složka funkci síťových složek.
 3. Některým z následujících způsobů zadejte složku, do které chcete uložit soubor:
  • Ze seznamu vyberte jednu z položek Složky rychlého přístupu. Jedná se o složky, které nastavil správce.
  • Stisknutím pole pod možností Cesta k síťové složce: otevřete virtuální klávesnici. Zadejte síťovou cestu ke složce.
 4. Zadejte název souboru stisknutím pole pod možností Název souboru:. Otevře se virtuální klávesnice. Zadejte název, který chcete pro soubor použít. Příponu typu souboru není třeba zadávat. Přidá se automaticky na základě nastavení typu souboru dokumentu.
  Poznámka:
  Výchozí typ souboru, který se má použít, nastavuje správce. Chcete-li použít jiný typ souboru, stiskněte možnost Další možnosti a otevřete možnost Typ souboru dokumentu.
 5. Stisknutím možnosti Další možnosti zobrazíte další možnosti síťových složek. Další informace o použití vlastního nastavení naleznete v části .
 6. Po nastavení všech možností stiskněte tlačítko Odeslání do síťové složky () a naskenujte a odešlete soubor.
 7. Chcete-li ověřit, že byl soubor odeslán úspěšně, otevřete hlavní obrazovku a stiskněte možnost Stav úlohy. Stiskněte kartu Protokol úlohy a vyhledejte soubor v seznamu dokončených úloh.

Nastavení možností složek

Zařízení nabízí několik funkcí pro optimalizaci souborů uložených v síťových složkách. Tyto funkce jsou k dispozici na obrazovce Síťová složka.
Obrazovka Síťová složka se skládá ze dvou stránek. Z první stránky se na druhou přesunete stisknutím tlačítka Další možnosti.
Podrobnosti o použití možnosti zobrazíte tak, že stisknete požadovanou možnost a potom stisknete tlačítko nápovědy () v pravém horním rohu obrazovky. V následující tabulce je uveden přehled možností ukládání souborů do síťových složek.
Možnosti úloh síťových složek
Název možnosti
Popis
Typ souboru dokumentu
Tato funkce slouží k výběru formátu pro uložený soubor.
Strany předlohy
Tato funkce slouží k zadání rozložení jednotlivých stran předlohy.
Kvalita výstupu
Tato funkce slouží k výběru kvality souboru. Obrazy s vyšší kvalitou vyžadují větší velikost souboru než obrazy s nižší kvalitou a jejich odeslání trvá déle.
Orientace obsahu
Tato funkce slouží k zadání způsobu umístění obsahu předlohy na stránce: na výšku nebo na šířku.
Rozlišení
Tato funkce slouží k nastavení rozlišení souboru. Obrázky s vyšším rozlišením obsahují více bodů na palec (dpi), takže zobrazí větší množství detailů. Obrázky s nižším rozlišením obsahují menší počet bodů na palec a zobrazí menší množství detailů, ale velikost souboru je menší.
Formát předlohy
Tato funkce slouží k zadání popisu formátu stránky dokumentu předlohy.
Barevně/Černobíle
Pomocí této funkce můžete vybrat, zda bude soubor vytištěn černobíle, nebo barevně.
Optimalizace textu/obrázku
Tato funkce slouží k optimalizaci výstupu pro určitý typ obsahu. Výstup můžete optimalizovat pro text nebo tištěné obrázky, nebo nastavení upravit ručně.
Oznámení
Pomocí této funkce můžete nastavit, že chcete zasílat upozornění na stav odeslaného souboru. Můžete zvolit odeslání upozornění e-mailem nebo můžete upozornění vytisknout.
Úprava obrazu
Tato funkce slouží ke zvýšení celkové kvality souboru. Můžete například změnit jas, ostrost nebo kontrast a pomocí nastavení Vyčištění pozadí odebrat vybledlé obrazy z pozadí nebo odebrat světlou barvu z pozadí.
Vytvoření úlohy
Pomocí této funkce lze spojit několik sad předlohy do jednoho souboru. Tato funkce také slouží ke skenování předloh, které obsahují více stránek, než kolik může najednou pojmout podavač dokumentů.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...