hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Kopírování

V zařízení je k dispozici několik možností, jak přizpůsobit kopírovaný výstup. Předlohy můžete skenovat pomocí podavače dokumentů nebo skla skeneru. V této kapitole najdete informace o následujících tématech:

Kopírování z podavače dokumentů

Do podavače dokumentů lze vložit maximálně 100 listů papíru. Umístěte předlohu do podavače dokumentů lícem nahoru tak, aby byl horní okraj dokumentu umístěn směrem k zadní části podavače dokumentů nebo tak, aby byl do vstupní přihrádky podán jako první. U oboustranných předloh umístěte první stranu předlohy lícem nahoru. Upravte vodítka papíru tak, aby se dotýkala předlohy.
Poznámka:
Nejvyšší rychlosti při použití papíru ve formátu Letter nebo A4 dosáhnete tak, že umístíte kratší stranu dokumentu směrem k zadní straně podavače dokumentů.
Obrázek : obrázek produktu
Chcete-li kopírovat pomocí výchozích možností kopírování, vyberte prostřednictvím číselné klávesnice na ovládacím panelu počet kopií a stiskněte tlačítko Start. Chcete-li použít vlastní nastavení, stiskněte tlačítko Kopie. Zadejte nastavení a stiskněte tlačítko Start. Další informace o použití vlastního nastavení naleznete v části .
Poznámka:
Můžete stisknout fyzické tlačítko Start na ovládacím panelu nebo tlačítko Spustit kopírování na dotykové obrazovce.
Vyjměte předlohu z výstupní přihrádky umístěné pod vstupním zásobníkem podavače dokumentů. Vyjměte kopie z výstupní přihrádky umístěné na levé straně zařízení.

Kopírování předloh o různé velikosti

Předlohy, které jsou vytištěny na různých formátech papíru, lze kopírovat, pokud mají listy papíru jeden společný rozměr. Tento rozměr nesmí přesáhnout 297 mm(11,7 palců). Můžete například kombinovat formáty Letter a Legal nebo A4 a A5.
 1. Uspořádejte listy předlohy tak, aby měly stejnou šířku.
 2. Do podavače dokumentů umístěte listy lícem nahoru a upravte vodítka šířky papíru tak, aby se dotýkala dokumentu.
 3. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Kopie.
 4. Stiskněte tlačítko Formát předlohy.
  Poznámka:
  Pokud tato možnost není k dispozici na první obrazovce, stiskněte opakovaně tlačítko Další možnosti, dokud se daná možnost nezobrazí.
 5. Vyberte možnost Různé velikosti (se stejnou šířkou) a stiskněte tlačítko OK.
 6. Stiskněte tlačítko Spustit kopírování.

Kopírování z pracovní plochy

Předlohu umístěte přední stranou dolů na pracovní plochu. Zarovnejte roh předlohy s levým horním rohem skla.
Obrázek : obrázek produktu
Chcete-li kopírovat pomocí výchozích možností kopírování, vyberte prostřednictvím číselné klávesnice na ovládacím panelu počet kopií a stiskněte tlačítko Start. Chcete-li použít vlastní nastavení, stiskněte tlačítko Kopie. Zadejte nastavení a stiskněte tlačítko Start. Další informace o použití vlastního nastavení naleznete v části .
Poznámka:
Můžete stisknout fyzické tlačítko Start na ovládacím panelu nebo tlačítko Spustit kopírování na dotykové obrazovce.

Změna nastavení kopírování

Zařízení nabízí několik funkcí, které můžete použít k optimalizaci kopírovaných výstupů. Tyto funkce jsou k dispozici na obrazovce Kopie.
Obrazovka Kopie se skládá z několika stránek. Z první stránky se na druhou přesunete stisknutím tlačítka Další možnosti. Na další stránky se přesunete stisknutím tlačítek se šipkami nahoru nebo dolů.
Podrobnosti o použití možnosti zobrazíte tak, že stisknete požadovanou možnost a potom stisknete tlačítko nápovědy () v pravém horním rohu obrazovky. V následující tabulce je uveden přehled možností kopírování.
Poznámka:
V závislosti na tom, jak správce systému nakonfiguroval zařízení, nemusí být některé z uvedených možností k dispozici. Možnosti jsou v tabulce uvedeny v pořadí, v jakém se zobrazují.
Možnosti úloh kopírování
Název možnosti
Popis
Strany
Pomocí této funkce můžete označit, zda je předloha vytištěna jedno či oboustranně a zda se mají kopie vytisknout na jednu či obě strany.
Barevně/Černobíle
Tato funkce slouží k výběru, zda budou kopie vytištěny černobíle, nebo barevně. Chcete-li, aby zařízení u jednotlivých stránek předlohy automaticky zjistilo, zda jsou vytištěny černobíle či barevně, a kopie vytisknout ve stejné barvě, vyberte možnost Automat. detekce.
Pokud vyberete možnost Barva nebo Automat. detekce, můžete také vybrat možnost Kvalita barev. Zvolte možnost Obecná kancelářská nebo Profesionální. U některých typů papíru je možné nastavit barevnou kvalitu pouze na hodnotu Profesionální.
Tlačítko Sešívání a řazení nebo Řadit
Pokud je připojeno multifunkční dokončovací zařízení HP, je možnost Sešívání a řazení k dispozici. Tato funkce slouží k nastavení možností sešívání a kompletaci stránek v sadách kopií.
Pokud není připojeno multifunkční dokončovací zařízení HP, je možnost Řadit k dispozici. Tato funkce slouží k sestavení jednotlivých sad kopírovaných stránek ve stejném pořadí, jako má předloha (123, 123 atd.), nebo k sestavení sad, které obsahují kopie jednotlivých stránek předlohy (111, 222 atd.).
Zmenšit/Zvětšit
Tato funkce slouží ke zmenšení nebo zvětšení kopírovaného obrazu. Stisknutím pole pod možností Měřítko: zadejte vlastní procento. Chcete-li obraz zmenšit, vyberte hodnotu menší než 100 %. Chcete-li obraz zvětšit, vyberte hodnotu větší než 100 %.
Výběr papíru
Tato funkce slouží k výběru zásobníku, v němž je umístěn papír o velikosti a typu, který chcete použít.
Úprava obrazu
Tato funkce slouží ke zvýšení celkové kvality kopie. Můžete například změnit Jas, Ostrost nebo Kontrast a pomocí nastavení Vyčištění pozadí odebrat vybledlé obrazy z pozadí nebo odebrat světlou barvu z pozadí.
Orientace obsahu
Tato funkce slouží k zadání způsobu umístění obsahu předlohy na stránce: na výšku nebo na šířku.
Kopírujete-li dokument, který je vytištěn na obě strany, můžete také zadat orientaci druhé strany.
Výstupní přihrádka
Tato funkce slouží k výběru výstupní přihrádky u kopií. Je-li připojeno multifunkční dokončovací zařízení HP, jsou sešité kopie vždy vysunovány do výstupní přihrádky 5.
Optimalizace textu/obrázku
Tato funkce slouží k optimalizaci výstupu pro určitý typ obsahu. Výstup lze optimalizovat pro text, tištěné obrázky, fotografie nebo jejich kombinaci.
Počet stránek na list
Pomocí této funkce lze kopírovat více stránek na jeden list papíru.
Formát předlohy
Tato funkce slouží k zadání popisu formátu stránky dokumentu předlohy.
Vodoznak
Tato funkce slouží k tisku poloprůhledného textu úhlopříčně přes střed každé stránky. Můžete nastavit barvu, text a typ, který chcete použít, a také změnit úroveň průhlednosti.
Negativ obrazu
Tato funkce slouží k převrácení všech barev v dokumentu. Tato funkce změní červenou na azurovou, modrou na žlutou, zelenou na purpurovou a bílou na černou.
Nastavení barev
Tato funkce slouží k úpravě nastavení sytosti a teploty, a tím ke změně celkového vzhledu barevných kopií.
Vyvážení barev
Tato funkce slouží k úpravě jednotlivých barev, a tím ke změně vyvážení barev v kopiích. Zvýšením množství azurové barvy například dosáhnete kopií, které budou obsahovat více modré a méně červené barvy.
Jedna/Dvě barvy
Tato funkce slouží k převodu všech barev v dokumentu na odstíny jedné barvy nebo na odstíny jedné barvy a černou. Můžete například převést všechny barvy na různé odstíny modré.
Překrytí
Tuto funkci použijte, chcete-li na každé stránce vytisknout poloprůhledný obraz. Přetisky jsou podobné vodoznakům, ale namísto textu mohou obsahovat obraz, například logo společnosti.
Stránky kapitol
Tato funkce slouží ke kopírování dokumentů, které obsahují kapitoly. Můžete nastavit, aby kapitoly začínaly vždy na levé nebo pravé stránce. V případě potřeby zařízení vloží prázdné strany, takže první strana jednotlivých kapitol bude umístěna na správné straně.
Označení číslem stránky
Tuto funkci použijte, chcete-li vytisknout na kopiích čísla stránek. Styl číslování a umístění lze řídit.
Označení datem a časem
Tuto funkci použijte, chcete-li vytisknout na kopiích datum a čas. Styl číslování a umístění informací lze řídit.
Text razítka
Tato funkce slouží k tisku předdefinované textové zprávy na kopiích nebo k tisku zprávy, kterou sami zadáte. Textové razítko je podobné vodoznaku, ale můžete řídit jeho umístění na stránce a úhel.
Označení číslem sady
Tuto funkci použijte, jestliže chcete na kopiích vytisknout číslo sady. Pokud například vytváříte pět kopií dokumentu, bude každá stránka v první sadě kopií orazítkována stejným číslem. Můžete vybrat z několika formátů číslování a zadat číslo počáteční sady.
Od okraje k okraji
Pokud je dokument předlohy vytištěn v blízkosti okrajů, použijte tuto funkci k zajištění, že bude zkopírováno maximální množství obsahu. Podél okrajů se však mohou objevit stíny.
Vytvoření úlohy
Pomocí této funkce lze spojit několik sad předlohy do jedné úlohy kopírování. Pomocí této funkce lze také kopírovat předlohu, která obsahuje více stránek, než může najednou pojmout podavač dokumentů.
Automatické rozložení
Tuto funkci použijte, jestliže kopírujete pomocí skla plochého skeneru. Předlohu položte na sklo do libovolného umístění. Zařízení zjistí okraje dokumentu a vycentruje obraz na kopii.
Automatické oříznutí
Tato funkce slouží k odstranění tmavých oblastí z pozadí při kopírování s otevřeným krytem plochého skeneru. Zařízení zjistí okraj objektu na skle plochého skeneru a odstraní černé oblasti z okolí obrazu.
Zarovnání obrazu
Tato funkce slouží k posunutí obrazu k okraji, do rohu nebo na střed stránky.
Posuv obrazu
Tato funkce slouží k posunu obrazu na stránce. Tato funkce je podobná funkci Zarovnání obrazu s tím rozdílem, že přesune obraz o konkrétní hodnotu.
Opakování obrazu
Tuto funkci použijte pro zkopírování stejného obrazu vícekrát na jeden list papíru. Chcete-li použít tuto funkci, umístěte předlohu na sklo plochého skeneru a nechte kryt otevřený.
Vymazat okraje
Tato funkce slouží k odstranění tmavých čar, které se zobrazují na okrajích kopií.
Vymazání pruhu
Pomocí této funkce můžete odstranit stíny, které se zobrazují ve středu kopií při kopírování otevřené knihy nebo při kopírování dvou stránek vedle sebe.

Použití funkce vytvoření úlohy

Možnost Vytvoření úlohy slouží k rozdělení složité úlohy na menší části. Tato funkce je užitečná, jestliže kopírujete předlohu s více stranami, než může podavač dokumentů pojmout, nebo pokud chcete v jedné úloze kombinovat stránky o různých velikostech pro vytváření více kopií. Ke skenování předloh můžete použít sklo skeneru nebo podavač dokumentů.
Poznámka:
Možnost Vytvoření úlohy je také k dispozici u funkcí E-mail a Síťová složka.
 1. Umístěte první část úlohy do podavače dokumentů nebo na sklo skeneru.
  Poznámka:
  Používáte-li sklo skeneru, první část představuje jedna stránka.
 2. Stiskněte tlačítko Kopie a potom nastavte možnosti kopírování, které chcete použít.
 3. Stiskněte možnost Vytvoření úlohy a potom vyberte možnost Vytvoření úlohy zapnuto. Stiskněte tlačítko OK.
 4. Stisknutím tlačítka Start naskenujte první část.
 5. Zařízení zobrazí výzvu ke vložení další části.
  • Chcete-li u této části použít jiné možnosti kopírování, stiskněte položku Možnosti.
  • Chcete-li skenovat více částí, stiskněte možnost Skenovat.
  • Po naskenování všech částí stiskněte možnost Dokončit.
  • Potřebujete-li začít znovu, stiskněte možnost Zrušit úlohu.
 6. Po stisknutí možnosti Dokončit můžete vybrat možnosti kopírování, které budou použity u celé úlohy, například počet kopií a možnost sešití.
 7. Stisknutím tlačítka Start vytvoříte kopie celé úlohy.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...