hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie

  Los het updateprobleem van Windows 10 op een HP computer of printer op. Klik hier

  Informatie
  Maak vandaag nog een HP-account aan!

  Maak sneller verbinding met HP-ondersteuning, beheer al uw apparaten op één plek, bekijk garantie-informatie en meer. Leer meer

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DIT SOFTWAREPRODUCT IN GEBRUIK NEEMT: Deze Eindgebruikersovereenkomst ('EULA') is een contract tussen (a) u (een persoon of een enkele entiteit) en (b) HP Inc. ('HP') dat uw gebruik beheerst van elk Softwareproduct dat is geïnstalleerd op of door HP beschikbaar is gesteld voor gebruik met uw HP-product ('HP-product'), dat niet anderszins is onderworpen aan een afzonderlijke licentieovereenkomst tussen u en HP of haar leveranciers. Bij andere software kan de online documentatie een EULA bevatten. Onder 'Softwareproduct' wordt verstaan computersoftware, waartoe ook bijbehorende media, gedrukte materialen en 'online' of elektronische documentatie kunnen behoren.
Bij het HP-product kan een wijziging op of addendum bij deze EULA zijn meegeleverd.
RECHTEN OP HET SOFTWAREPRODUCT WORDEN ALLEEN AANGEBODEN OP VOORWAARDE DAT U AKKOORD GAAT MET ALLE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN DEZE EULA. DOOR HET SOFTWAREPRODUCT TE INSTALLEREN, KOPIËREN, DOWNLOADEN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, VERKLAART U ZICH TE ONDERWERPEN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA. ALS U DEZE LICENTIEVOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, IS UW ENIGE MOGELIJKHEID VAN RESTITUTIE OM HET HELE ONGEBRUIKTE PRODUCT (HARDWARE EN SOFTWARE) BINNEN 14 DAGEN TE RETOURNEREN, BEHOUDENS HET RESTITUTIEBELEID VAN DE LEVERANCIER VAN HET PRODUCT.
DEZE EULA IS EEN ALGEMENE OVEREENKOMST EN GELDT NIET SPECIFIEK VOOR EEN BEPAALD LAND OF VOOR EEN BEPAALDE STAAT OF REGIO. INDIEN U DE SOFTWARE HEBT AANGESCHAFT IN DE HOEDANIGHEID VAN CONSUMENT ZOALS BEDOELD IN DE RELEVANTE CONSUMENTENWETGEVING IN UW LAND, STAAT OF REGIO, DOET NIETS IN DEZE EULA AFBREUK AAN DE NIET-UITSLUITBARE WETTELIJKE RECHTEN OF VERHAALSRECHTEN DIE U ONDER DERGELIJKE CONSUMENTENWETGEVING GENIET, NIET TEGENSTAANDE EVENTUELE ANDERSLUIDENDE BEPALINGEN IN DEZE EULA, EN IS DEZE EULA ONDERGESCHIKT AAN DIE RECHTEN EN VERHAALSRECHTEN. RAADPLEEG ARTIKEL 16 VOOR MEER INFORMATIE OVER UW CONSUMENTENRECHTEN.
 1. LICENTIE VERLENEN. HP verleent u de volgende rechten, mits u alle bepalingen en voorwaarden van deze EULA naleeft:
  1. Gebruik. U mag het Softwareproduct op één computer ('uw computer') gebruiken. Als het Softwareproduct via internet aan u is geleverd en oorspronkelijk in licentie werd genomen voor gebruik op meer dan één computer, mag u het Softwareproduct alleen op deze computers installeren en gebruiken. Het is u niet toegestaan om onderdelen van het Softwareproduct af te scheiden voor gebruik op meer dan één computer. U hebt niet het recht het Softwareproduct te distribueren, noch mag u het Softwareproduct wijzigen of enige licentiefunctie of bedieningsfunctie van het Softwareproduct uitschakelen. U mag het Softwareproduct laden in het tijdelijke geheugen (RAM) van uw computer voor het doel om het Softwareproduct te gebruiken.
  2. Opslag. U mag het Softwareproduct kopiëren in het lokale geheugen- of opslagapparaat van het HP-product.
  3. Kopiëren. Het is u toegestaan om archief- of reservekopieën te maken van het HP-software, op voorwaarde dat elke kopie alle oorspronkelijke aanduidingen van auteursrecht op het Softwareproduct bevat en dat de kopie uitsluitend wordt gebruikt voor back-updoeleinden.
  4. Voorbehoud van rechten. HP en diens leveranciers behouden zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u worden verstrekt in deze EULA.
  5. Freeware. Behoudens de voorwaarden en bepalingen van deze EULA, wordt het Softwareproduct of enig deel daarvan dat geen software in eigendom van HP betreft of software betreft die onder een openbare licentie door derde partijen is verstrekt ('Freeware'), aan u in licentie gegeven op de voorwaarden en bepalingen van de softwarelicentieovereenkomst bij dergelijke Freeware, in de vorm van een afzonderlijke overeenkomst, een in de verpakking meegeleverde standaardlicentie of elektronische licentiebepalingen die bij het downloaden werden geaccepteerd. Op uw gebruik van de Freeware zijn de voorwaarden en bepalingen van een dergelijke licentie volledig van toepassing.
  6. Hersteloplossing. Bij/voor uw HP-product geleverde herstelsoftware, geleverd op harde schijf of externe media (zoals diskette, cd of dvd) of in welke andere vorm dan ook, mag uitsluitend worden gebruikt voor het herstellen van de harde schijf van het HP-product waarbij/waarvoor de hersteloplossing oorspronkelijk werd aangeschaft. Op het gebruik van Microsoft-besturingssysteemsoftware die deel uitmaakt van een dergelijke hersteloplossing is de Microsoft-licentieovereenkomst van toepassing.
 2. UPGRADES. Als u een als upgrade aangemerkt Softwareproduct wilt gebruiken, dient u eerst een licentie te verkrijgen voor het oorspronkelijke Softwareproduct waarvan HP heeft aangegeven dat dit in aanmerking komt voor de upgrade. Nadat u de upgrade hebt uitgevoerd, mag u het oorspronkelijke Softwareproduct op grond waarvan de upgrade werd verstrekt, niet langer gebruiken. Door het Softwareproduct te gebruiken gaat u er tevens mee akkoord dat HP automatisch toegang heeft tot uw HP-Product, als dit met internet is verbonden, om de versie of de status van bepaalde Softwareproducten te controleren en automatisch upgrades of updates voor dergelijke Softwareproducten te downloaden en te installeren op uw HP-producten om nieuwe versies of updates te verstrekken die vereist zijn om de functionaliteit, prestaties of beveiliging van het Softwareproduct en uw HP-product te behouden en u ondersteuning of andere services te kunnen bieden. In bepaalde gevallen, afhankelijk van het type upgrade of update, krijgt u meldingen (via pop-ups of anderszins) om u erop te wijzen dat u de upgrade of update moet starten.
 3. AANVULLENDE SOFTWARE. Deze EULA is van toepassing op updates of aanvullingen op het oorspronkelijke door HP geleverde Softwareproduct, tenzij HP bij de update of aanvulling andere voorwaarden levert. In geval van strijdigheid tussen de EULA en dergelijke andere voorwaarden, prevaleren de andere voorwaarden.
 4. OVERDRACHT.
  1. Derde partij. De eerste gebruiker van het Softwareproduct mag het Softwareproduct één keer overdragen aan een andere eindgebruiker. Elke overdracht moet alle onderdelen, media, gedrukte materialen, deze EULA en, indien van toepassing, het Certificaat van Echtheid omvatten. De overdracht mag niet indirect zijn, zoals een consignatie. Voorafgaand aan de overdracht moet de eindgebruiker die het overgedragen product ontvangt, akkoord gaan met alle voorwaarden en bepalingen in deze EULA. Na overdracht van het Softwareproduct wordt uw licentie automatisch beëindigd.
  2. Beperkingen. Het is u niet toegestaan om het Softwareproduct te huren, te leasen of te lenen, of het Softwareproduct te gebruiken voor commerciële timesharing of commercieel kantoorgebruik. Het is u niet toegestaan om de licentie of het Softwareproduct in sublicentie te geven, over te doen of over te dragen, behalve voor zover uitdrukkelijk in deze EULA bepaald.
 5. EIGENDOMSRECHTEN. Alle intellectuele eigendomsrechten op het Softwareproduct en de gebruikersdocumentatie zijn eigendom van HP of haar leveranciers en worden rechtens beschermd, met inbegrip van, doch niet beperkt tot Amerikaanse wetgeving op het gebied van auteursrecht, bescherming van handelsgeheimen en merkenrecht, evenals ander toepasselijk recht en internationale verdragsbepalingen. Het is u niet toegestaan om productidentificaties, aanduidingen van auteursrecht of copyrightvermelding of beperkingen van eigendomsrecht uit het Softwareproduct te verwijderen.
 6. BEPERKING OP REVERSE ENGINEERING. Het is u niet toegestaan om het Softwareproduct met reverse-engineering tot de broncode te herleiden of te decompileren, behalve en uitsluitend voor zover het recht daartoe wordt verleend op grond van toepasselijk recht, ongeacht deze beperking, of voor zover zulks uitdrukkelijk in deze EULA is bepaald.
 7. DUUR. Deze EULA is van kracht, tenzij beëindigd of geweigerd. Deze EULA eindigt ook op grond van bepalingen elders in deze EULA of wanneer u een voorwaarde of bepaling in deze EULA niet naleeft.
 8. KENNISGEVING GEGEVENSVERZAMELING.
  1. U gaat ermee akkoord dat HP en gelieerde ondernemingen apparaatgegevens en individuele gebruikersgegevens die u hebt doorgegeven aan ondersteuningsservices met betrekking tot het Softwareproduct mogen verzamelen, combineren en gebruiken. HP gaat ermee akkoord dat deze informatie niet zal worden gebruikt voor marketingdoeleinden zonder uw toestemming. Ga naar www.hp.com/go/privacy om meer te weten te komen over de manier waarop HP gegevens verzamelt
  2. Gegevens verzamelen/gebruiken door derde partijen. Bepaalde softwareprogramma's die bij uw HP-product zijn meegeleverd, zijn afkomstig van andere leveranciers en worden afzonderlijk aan u in licentie gegeven ('Software van derden'). Software van derden kan op uw HP-product zijn geïnstalleerd en in werking zijn gesteld, ook als u verkiest om dergelijke software niet te activeren/aan te schaffen. Software van derden kan technische informatie over uw systeem verzamelen en verzenden (zoals IP-adres, unieke apparaat-id, geïnstalleerde softwareversie, etc.) en andere systeemgegevens. Deze informatie wordt gebruikt door de derde partij om technische systeemkenmerken te identificeren en te zorgen dat de meest recente versie van de software op uw systeem is geïnstalleerd. Als u niet wilt dat de Software van derden deze technische informatie verzamelt en u geen automatische versie-updates wenst te ontvangen, dient u de software te verwijderen alvorens verbinding te maken met internet.
 9. AFWIJZING VAN GARANTIES. HP EN HAAR LEVERANCIERS LEVEREN HET SOFTWAREPRODUCT, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, 'AS IS', INCLUSIEF EVENTUELE FOUTEN, EN WIJZEN HIERBIJ ALLE ANDERE GARANTIES, VERPLICHTINGEN EN VOORWAARDEN, EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, AF, MET INBEGRIP VAN, DOCH NIET BEPERKT TOT, GARANTIES: (i) VAN EIGENDOMSRECHT EN VRIJWARING VAN INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN; (ii) VAN VERKOOPBAARHEID; (iii) VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL; (iv) DAT HET SOFTWAREPRODUCT FUNCTIONEERT MET BENODIGDHEDEN OF ACCESSOIRES DIE NIET VAN HP ZIJN; EN (v), DE AFWEZIGHEID VAN VIRUSSEN, ALLES MET BETREKKING TOT HET SOFTWAREPRODUCT. Sommige staten/rechtsgebieden staan uitsluiting van stilzwijgende garanties of beperkingen ten aanzien van de duur van stilzwijgende garanties niet toe, zodat de bovenstaande afwijzing mogelijk niet volledig op u van toepassing is.
 10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. Behoudens plaatselijk toepasselijk recht, ongeacht eventuele schade die u kunt lijden, zal de gehele aansprakelijkheid van HP en haar leveranciers, krachtens enige bepaling in deze EULA en uw exclusieve verhaalsrecht in alle bovengenoemde gevallen, zijn beperkt tot het feitelijke bedrag dat u afzonderlijk hebt betaald voor het Softwareproduct of USD 5,00, al naargelang welk bedrag het hoogst is. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZIJN HP OF HAAR LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WEGENS WELKE BIJZONDERE, BIJKOMENDE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE DAN OOK (MET INBEGRIP VAN, DOCH NIET BEPERKT TOT, SCHADE WEGENS WINSTDERVING OF VERLIES VAN VERTROUWELIJKE OF ANDERE INFORMATIE, SCHADE ALS GEVOLG VAN BEDRIJFSONDERBREKING, PERSOONLIJK LETSEL, OF VERLIES VAN PRIVACY) VOORTVLOEIEND UIT OF OP WELKE WIJZE DAN OOK VERBAND HOUDEND MET HET GEBRUIK VAN HET SOFTWAREPRODUCT OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN DAARVAN, OF ANDERSZINS IN VERBAND MET ENIGE BEPALING IN DEZE EULA, OOK WANNEER HP OF EEN HP-LEVERANCIER VAN TEVOREN IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN OOK WANNEER DE GEBODEN COMPENSATIE TEKORTSCHIET. Sommige staten/rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van bijkomende schade of gevolgschade niet toe, zodat de bovengenoemde beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is.
 11. AMERIKAANSE OVERHEIDSINSTANTIE. Overeenkomstig FAR 12.211 en FAR 12.212, worden commerciële computersoftware, computersoftwaredocumentatie en technische gegevens voor commerciële producten in licentie gegeven aan de Amerikaanse overheid onder de standaardlicentievoorwaarden van HP voor commercieel gebruik.
 12. NALEVING VAN EXPORTWETTEN. U dient de wet- en regelgeving van de Verenigde Staten en andere landen/regio's op het gebied van export (de "Exportwetten") na te leven om te zorgen dat het Softwareproduct niet (1) in strijd met Exportwetten, direct of indirect, wordt geëxporteerd of (2) wordt gebruikt voor doelen die op grond van Exportwetten verboden zijn, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de verspreiding van kernwapens en chemische of biologische wapens.
 13. BEVOEGDHEID TOT RECHTSGELDIGE VERTEGENWOORDIGING. U verklaart dat u de meerderjarige leeftijd hebt bereikt in de staat waar u woonachtig bent en door uw werkgever rechtsgeldig bent gemachtigd om dit contract te sluiten.
 14. TOEPASSELIJK RECHT. Op deze EULA is het recht van toepassing van Californië, Verenigde Staten.
 15. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Tenzij u voor het Softwareproduct een afzonderlijke licentieovereenkomst bent aangegaan, vormt deze EULA (inclusief een bij het HP-product geleverd addendum bij of wijziging in deze EULA) de volledige overeenkomst tussen u en HP met betrekking tot het Softwareproduct en treedt deze in de plaats van alle vorige of huidige mondelinge schriftelijke afspraken, voorstellen en verklaringen ten aanzien van het Softwareproduct of enig ander onderwerp waarop deze EULA van toepassing is. Voor zover de bepalingen in beleidsverklaringen of programma's van HP voor het bieden van ondersteuning strijdig zijn met de bepalingen in deze EULA, prevaleren de bepalingen in deze EULA.
 16. CONSUMENTENRECHTEN. Consumenten in sommige landen, staten of regio's kunnen zich mogelijk beroepen op bepaalde wettelijke rechten en verhaalsrechten die tot het consumentenrecht behoren ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid van HP niet rechtmatig kan worden uitgesloten of beperkt. Indien u de software hebt aangeschaft in de hoedanigheid van consument zoals bedoeld in de relevante consumentenwetgeving in uw land, staat of regio, moeten de bepalingen in deze EULA (met inbegrip van vrijwaringen, beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid) worden gelezen als zijnde onderworpen aan toepasselijk recht en zijn ze uitsluitend toepasbaar voor zover toegestaan door dat toepasselijk recht.
  Australische consumenten: Indien u de software hebt aangeschaft in de hoedanigheid van consument zoals bedoeld in het ‘Australische Consumentenrecht’ onder de Australian Competition and Consumer Act 2010 (Cth) dan geldt het volgende, ondanks enige andere bepalingen in deze EULA:
  1. de Software wordt geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten onder het Australische Consumentenrecht, dat onder andere bepaalt dat goederen van acceptabele kwaliteit moeten zijn en dat services zorgvuldig en vakkundig moeten worden geleverd. U hebt recht op vervanging of restitutie in geval van een ernstig defect en schadevergoeding in geval van andere schade die redelijkerwijs te voorzien was. U hebt tevens recht op reparatie of vervanging van de software wanneer deze niet van aanvaardbare kwaliteit is en dit gebrek aan kwaliteit niet neerkomt op een ernstig defect
  2. door niets in deze EULA kan enig recht of verhaalsrecht, noch enige garantie of andere voorwaarde of bepaling, opgelegd door het Australische Consumentenrecht, dat niet rechtmatig kan worden uitgesloten of beperkt; en
  3. de voordelen waarover u beschikt op grond van de uitdrukkelijke garanties in deze EULA vormen een aanvulling op andere rechten en verhaalsrechten waarover u onder het Australische Consumentenrecht de beschikking hebt. Uw rechten volgens het Australische Consumentenrecht prevaleren zodanig dat ze niet consistent zijn met enige in de uitdrukkelijke garantie genoemde beperking.
   De Software kan door de gebruiker gegenereerde gegevens bewaren. In een dergelijk geval krijgt u van HP een melding dat als HP uw Software herstelt, deze handeling mogelijk kan leiden tot verlies van gegevens. Voor zover wettelijk toegestaan zijn bij een dergelijk gegevensverlies de beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid van HP in deze EULA van toepassing.
   Als u denkt dat u op grond deze overeenkomst of een van de hiervoor genoemde verhaalsrechten voor garantie in aanmerking komt, kunt u contact opnemen met HP:
   HP PPS Australia Pty Ltd
   Building F, 1 Homebush Bay Drive
   Rhodes, NSW 2138
   Australië
  Als u ondersteuning wilt aanvragen of een garantieclaim wilt indienen, belt u naar 13 10 47 (binnen Australië) of +61 2 8278 1039 (als u vanuit een ander land of andere regio belt) of ga naar www8.hp.com/au/en/contact-hp/phone-assist.html voor de meest actuele lijst met telefoonnummers voor ondersteuning.
  Als u een consument bent zoals bedoeld in het Australische Consumentenrecht en u koopt Software of een garantie en ondersteuningsservices voor die Software die afwijken van het type dat normaliter voor persoonlijk, privé- of huishoudelijk gebruik of eigen consumptie wordt aangeschaft, zal HP haar aansprakelijkheid, ondanks enige andere bepalingen in deze EULA, wegens niet-naleving van een consumentengarantie als volgt beperken:
  1. garantiebepaling of ondersteuningsservices voor de Software: voor elke of meerdere van de volgende: opnieuw leveren van de services of betaling van de kosten van het opnieuw leveren van de services;
  2. verschaffen van de Software: voor elke of meerdere van de volgende: vervanging van de Software of het leveren van gelijkwaardige software; herstel van de Software; betaling van de kosten voor vervanging van de Software of voor het verkrijgen van gelijkwaardige software; of betaling van de herstelkosten van de Software; en
  3. anderszins, voor zover wettelijk toegestaan.
  Consumenten in Nieuw-Zeeland: In Nieuw-Zeeland wordt de software geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten onder de Consumer Guarantees Act 1993. In Nieuw-Zeeland houdt een Consumententransactie in dat een persoon goederen koopt voor persoonlijk, privé- of huishoudelijk gebruik of eigen consumptie en niet voor zakelijke doelen. Consumenten in Nieuw-Zeeland die goederen aanschaffen voor persoonlijk, privé- of huishoudelijk gebruik of eigen consumptie en niet voor zakelijke doelen ('Consumenten in Nieuw-Zeeland') hebben recht op reparatie, vervanging of restitutie in geval van een defect en schadevergoeding in geval van andere schade die redelijkerwijs was te voorzien. Een consument in Nieuw-Zeeland (zoals hiervoor gedefineerd) kan restitutie krijgen van de kosten voor het terugsturen van het product naar de plaats van aanschaf indien er sprake is van overtreding van het nationale Consumentenrecht. Bovendien zal HP de goederen voor eigen rekening ophalen als het terugsturen ervan naar HP tot hoge kosten leidt voor de klant in Nieuw-Zeeland. In die gevallen waarin de producten of services voor zakelijke doelen zijn aangeschaft, gaat u ermee akkoord dat de Consumer Guarantees Act 1993 niet geldt en dat gezien de aard en de waarde van deze transactie, dit eerlijk en redelijk is.
© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.
De informatie in dit document kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. Alle overige in dit document genoemde productnamen kunnen handelsmerken zijn van de betreffende fabrikanten. Voor zover wettelijk toegestaan, staan de enige garanties op producten en diensten van HP vermeld in de uitdrukkelijke garantieverklaringen bij dergelijke producten en diensten. Niets in dit document mag worden opgevat als aanvullende garantie. Voor zover wettelijk toegestaan, aanvaardt HP geen aansprakelijkheid voor technische of redactionele fouten of omissies in dit document.
Versie: Augustus 2017

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...