hp-support-head-portlet

Actions
Loading...

HP Customer Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

เครื่องพิมพ์พิมพ์หน้าเปล่าหรือไม่ยอมพิมพ์หมึกสีดำหรือหมึกสีสำหรับ HP Deskjet Ink Advantage และ Deskjet 1010

ปัญหา
เครื่องพิมพ์ทำงานแต่ผลงานพิมพ์ไม่มีสีดำ หรือสีขาดหายบางส่วน หรือหน้ากระดาษว่างเปล่าหรือมีหมึกน้อย
นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม
หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว และยังคงประสบปัญหาอยู่ อาจต้องนำเครื่องพิมพ์เข้ารับบริการ
 note:
เก็บตัวอย่างงานพิมพ์ที่มีปัญหาไว้ หากได้รับการเปลี่ยนตลับหมึก หัวพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์ตามประกันสินค้า ตัวแทนให้บริการอาจขอเก็บตัวอย่างการพิมพ์ไว้ หากเครื่องพิมพ์ถูกส่งกลับไปยัง HP จะต้องส่งคืนตัวอย่างงานพิมพ์ไปพร้อมกับเครื่องพิมพ์ด้วย ใส่ตัวอย่างงานพิมพ์ไว้ในถาดจ่ายกระดาษขณะบรรจุเครื่องพิมพ์สำหรับจัดส่ง
การติดต่อกับ HP เพื่อขอรับบริการในทุกประเภท/ภูมิภาคยกเว้นเอเชียแปซิฟิค
หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้วและยังพบปัญหาอยู่ อาจต้องนำเครื่องเข้ารับบริการ
เริ่มจากไปที่ ตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ของคุณ เพื่อตรวจสอบสถานะการรับประกันของคุณ จากนั้นไปที่ ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตหรือเพื่อนัดซ่อม
อาจต้องเสียค่าซ่อมสำหรับเครื่องพิมพ์ที่หมดอายุการรับประกัน

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-online-communities-portlet

Actions
Loading...

Ask the community!


Support Forum

Support Forum

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now


hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Country: Flag United States

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...