hp-support-head-portlet

Actions
Loading...

HP Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

Urządzenia wielofunkcyjne HP Deskjet 3520 e-All-in-One i HP Deskjet Ink Advantage 3520 e-All-in-One -- Apple AirPrint: urządzenie przenośne Apple informuje, że zadanie drukowania jest wykonywane, ale drukarka nie drukuje

Problem
Gdy użytkownik próbuje za pomocą urządzenia iPad, iPhone lub iPod Touch wydać drukarce HP polecenie drukowania za pomocą usługi Apple AirPrint, urządzenie przenośne Apple informuje, że drukowanie jest w toku, mimo że zadanie drukowania nie jest wykonywane.
 note:
AirPrint to zarejestrowana usługa firmy Apple do użytku wyłącznie z urządzeniami tej firmy, w tym urządzeniami iPad, iPhone i iPod. W przypadku urządzeń przenośnych firmy innej niż Apple kliknij tutaj w celu uzyskania instrukcji dotyczących konfigurowania i drukowania za pomocą usługi ePrint.
Problem ten występuje, gdy urządzenie Apple i drukarka firmy HP są podłączone do tej samej sieci. Drukarka HP jest rozpoznawana przez urządzenie Apple i można wysłać do niej zadanie drukowania, ale nie jest ono wykonywane.
Gdy dochodzi do tej sytuacji, wyświetlony na ekranie urządzenia Apple komunikat informujący, że plik jest drukowany lub jest w kolejce, może pozostać na ekranie lub zniknąć.
Aby rozwiązać problem, wykonaj poniższe czynności w podanej kolejności. Jeżeli w wyniku zastosowania jednego z opisanych rozwiązań problem zostanie wyeliminowany, można zaniechać wykonywania dalszych czynności.
Rozwiązanie 1: Ponowne uruchamianie wszystkich urządzeń i sprawdzanie połączeń
Wykonaj poniższe czynności, aby ponownie uruchomić router sieciowy, drukarkę HP i urządzenie Apple. Spróbuj ponownie wykonać zadanie drukowania.
Krok 1: Ponowne uruchamianie routera, drukarki HP i urządzenia Apple
Wykonaj poniższe czynności, aby ponownie uruchomić router, drukarkę HP i urządzenie Apple.
 1. Wyłącz router. Instrukcje dotyczące wyłączania routera można znaleźć w instrukcjach producenta.
   note:
  Nie resetuj routera.
 2. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć drukarkę HP.
 3. Wyłącz urządzenie Apple.
 4. Włącz router i zaczekaj 30 sekund na jego całkowite uruchomienie.
 5. Włącz urządzenie Apple, przyciskając i przytrzymując przycisk Sleep/Wake (Uśpienie/Aktywność) () do czasu otwarcia logo firmy Apple.
 6. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę HP.
Krok 2: Drukowanie strony konfiguracji sieci
Wykonaj poniższe czynności, aby wydrukować stronę konfiguracji.
 1. Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk łączności bezprzewodowej (). Zostanie wyświetlone Menu łączności bezprzewodowej.
 2. Naciśnij przycisk () obok opcji Ustawienia, a następnie przycisk strzałki w dół (), aby wybrać opcję Raport wydruku, a następnie naciśnij przycisk obok opcji OK.
 3. Naciśnij strzałkę w dół (), aby wybrać opcję Strona konfiguracji, a następnie naciśnij przycisk OK. Zostanie wydrukowana strona testowa.
   note:
  Mogą zostać wydrukowane dwie strony zawierające informacje.
  Figure : Przykładowa strona konfiguracji sieci
  Ilustracja: Przykładowa strona konfiguracji sieci
Figure : Przykładowa strona konfiguracji sieci
Ilustracja: Przykładowa strona konfiguracji sieci.
 note:
Wydrukowana strona konfiguracji drukarki HP może różnić się od podanego przykładu.
Krok 3: Sprawdzanie połączeń
Upewniając się, czy drukarka HP i urządzenie Apple są podłączone do tej samej sieci, należy mieć wgląd w stronę konfiguracji.
 1. Sprawdź pozycję Typ aktywnego połączenia w obszarze Informacje ogólne na stronie konfiguracji, aby upewnić się, że drukarka HP ma połączenie bezprzewodowe. Parametr Typ aktywnego połączenia powinien mieć wartość Bezprzewodowe.
 2. Sprawdź pozycję Status w obszarze Połączenie bezprzewodowe 802.11 na stronie konfiguracji, aby upewnić się, że drukarka HP jest podłączona. Parametr Status powinien mieć wartość Połączono. Adres IP drukarki HP znajduje się w obszarze 802.11 na stronie konfiguracji aktywnych połączeń bezprzewodowych.
 3. Sprawdź nazwę sieci (SSID) na stronie konfiguracji. Upewnij się, że wartość SSID jest taka sama, jak nazwa sieci bezprzewodowej w ustawieniach sieciowej drukarki HP.
 4. Umieść stronę konfiguracji w pobliżu, aby korzystać z niej podczas kolejnych czynności.
 5. Upewnij się, że urządzenie Apple jest podłączone do tej samej sieci, co drukarka HP, wykonując poniższe czynności:
  1. Na urządzeniu Apple stuknij ikonę Ustawienia ().
  2. Stuknij polecenie Wi-Fi.
  3. Jeżeli w polu obok Wi-Fi wybrano wartość Wył., naciśnij je, aby wybrać .
  4. W obszarze Wybierz sieć sprawdź, czy obok nazwy sieci bezprzewodowej znajduje się znacznik wyboru.
  5. Stuknij niebieską strzałkę () obok sieci bezprzewodowej. Na urządzeniu Apple zostaną wyświetlone informacje o sieci bezprzewodowej, w tym adres IP.
  6. Przygotuj stronę konfiguracji wydrukowaną wcześniej. Upewnij się, że trzy pierwsze grupy cyfr adresu IP drukarki HP znajdującego się w raporcie są zgodne z trzema pierwszymi grupami cyfr adresu IP wyświetlonego w urządzeniu Apple. Na przykład, jeżeli adres IP drukarki HP to 192.168.1.xx, adres IP urządzenia Apple powinien mieć postać 192.168.1.xx. Ostatnie grupy cyfr, które w tym przykładzie oznaczono symbolami xx, powinny się różnić.
Krok 4: Próba drukowania z urządzenia Apple
Wykonaj poniższe czynności, aby ponownie wydrukować zadanie z urządzenia Apple na drukarce HP.
 1. Załaduj czysty zwykły biały papier do podajnika papieru drukarki HP.
 2. Na urządzeniu Apple otwórz zdjęcie lub stronę internetową:
  • Zdjęcie: Uruchom Galerię zdjęć urządzenia Apple, a następnie otwórz wybrane zdjęcie.
  • Strona internetowa: Uruchom przeglądarkę Safari, a następnie przejdź do wybranej strony internetowej.
 3. Stuknij ikonę Działanie () lub (), a następnie stuknij przycisk Drukuj.
 4. Jeżeli nazwa drukarki HP nie jest wyświetlana w wierszu Drukarka pod nagłówkiem Opcje drukarki, naciśnij polecenie Wybierz drukarkę, aby wyświetlić listę drukarek połączonych z siecią, a następnie wybierz z niej nazwę drukarki HP.
 5. Jeżeli nazwa drukarki HP zostanie wyświetlona w wierszu Drukarka, naciśnij przycisk Drukuj.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
Czasami zadania drukowania mogą zablokować się w kolejce wydruku. Wykonaj poniższe czynności, aby otworzyć aplikację Print Center urządzenia Apple i wyczyścić kolejkę wydruku oraz podjąć kolejną próbę wydruku.
 1. Na urządzeniu Apple kliknij dwukrotnie przycisk Home (), a następnie przesuń palcem w prawo, aby wyświetlić podgląd aplikacji Print Center.
  Liczba w czerwonym kółku lub oznaczeniu w prawym górnym rogu aplikacji Print Center pokazuje, ile zadań drukowania jest w kolejce.
 2. Dotknij podglądu aplikacji Print Center, aby otworzyć kolejkę wydruku.
  • Jeżeli w kolejce wydruku jest tylko jedno zadanie drukowania, nastąpi otwarcie okna Podsumowanie drukowania.
  • Jeżeli w kolejce wydruku są co najmniej dwa zadania drukowania, otwarte zostanie okno Kolejność drukowania.
 3. Aby wyczyścić kolejkę wydruku, dotknij pierwszego zadania drukowania w oknie Podsumowanie drukowania lub Kolejność drukowania, a następnie dotknij opcji Anuluj drukowanie.
  Poczekaj na anulowanie zadania drukowania, zanim przejdziesz do kolejnej czynności.
 4. Powtórz opisane czynności dla każdego zadania w oknie Kolejność druku.
 5. Jeżeli drukarka nie jest włączona, naciśnij przycisk zasilania, aby ją włączyć.
 6. Spróbuj ponownie wysłać do polecenie drukowania z urządzenia Apple do drukarki HP.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
Wykonaj poniższe kroki, aby przenieść urządzenie Apple i drukarkę HP bliżej routera sieciowego, a następnie spróbuj ponownie wykonać zadanie skanowania.
 1. Jeżeli w aplikacji Print Center urządzenia Apple są jakieś zadania drukowania, wykonaj opisane w niniejszym dokumencie czynności, aby wyczyścić kolejkę wydruku.
 2. Umieść urządzenie Apple i drukarkę HP bliżej routera. Jeżeli urządzenie Apple i drukarka HP nie znajdują się w tym samym pomieszczeniu co router, przenieś je tam.
   note:
  Nie umieszczaj urządzenia Apple ani drukarki HP bliżej niż 1,8 metra od routera. W przeciwnym razie nawiązanie połączenia może się nie udać.
 3. Załaduj czysty zwykły biały papier do podajnika papieru drukarki HP.
 4. Jeżeli drukarka HP nie jest włączona, włącz je, naciskając przycisk zasilania.
 5. Sprawdź, czy na panelu sterowania drukarki HP występują komunikaty o błędach:
  • Jeżeli na panelu sterowania drukarki HP pojawi się komunikat o błędzie, przejdź do witryny Centrum obsługi klienta HP, a następnie znajdź dokument z rozwiązaniem problemu opisanego w komunikacie dotyczącym Twojej drukarki HP.
  • Jeśli na panelu sterowania drukarki HP nie pojawi się komunikat o błędzie, przejdź do następnego kroku.
 6. Spróbuj ponownie wysłać do polecenie drukowania z urządzenia Apple do drukarki HP.

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-online-communities-portlet

Actions
Loading...

Prefer to troubleshoot on your own?

Consumer Community

Consumer Community

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now >

Enterprise Business Community

Enterprise Business Community

Join HP's community of business and IT professionals to help solve problems, exchange ideas, and learn best practices from your peers. Worldwide discussions in English. Visit now >


hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Country: United States

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...