hp-support-head-portlet

Actions
Loading...

HP Customer Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

Komputery HP - Zarządzanie kontami użytkowników i danymi logowania (Windows 7)

Niniejszy dokument dotyczy komputerów HP i Compaq z systemem Windows 7.
Hasła i oddzielne konta pomagają zapewnić prywatność i bezpieczeństwo danych przechowywanych na komputerze. Informacje zawarte w tym dokumencie opisują różne typy kont w systemie Windows 7 oraz wyjaśniają, w jaki sposób można zmieniać typ konta i zapisywać oraz zmieniać hasła.
W zależności od wersji systemu Windows 7 posiadanej przez użytkownika przedstawione instrukcje mogą nieco odbiegać od rzeczywistości, jednak we wszystkich przypadkach są bardzo zbliżone. Niektóre z czynności opisanych w niniejszym dokumencie odnoszą się do określonych wersji systemu Windows 7. W takich przypadkach informacja na temat wersji systemu, do której odnoszą się przedstawione instrukcje, podawana jest na początku.
Konta administratora, użytkownika standardowego i gościa w systemie Windows 7
System Windows 7 oferuje do wyboru trzy typy kont użytkowników. Każde z nich umożliwia na włączanie różnych funkcji i uprawnień w trakcie korzystania z komputera.
 • Administratorzy:
  • mogą zmieniać uprawnienia (zmiana konta standardowego na administracyjne), hasła, ustawienia systemu, uzyskiwać dostęp do wszystkich plików oraz instalować oprogramowanie, sterowniki oraz sprzęt zgodny z systemem Windows 7.
 • Standardowi użytkownicy:
  • mogą zmieniać obraz konta oraz tworzyć, edytować lub usuwać hasło konta.
  • Nie mogą instalować ani uruchamiać niektórych programów.
 • Goście:
  • mogą korzystać z określonych programów zainstalowanych przez innych użytkowników.
  • Nie może uzyskać dostępu do plików osobistych i chronionych hasłem.
  • Nie mogą instalować ani uruchamiać niektórych programów.
   note:
  Ustawienie konta gościa należy włączyć przed skorzystaniem z tego konta. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Aktywacja konta gościa.
Tworzenie nowego konta w systemie Windows 7
Aby utworzyć konto, zaloguj się na dowolne konto z uprawnieniami administratora i wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start , a następnie Panel sterowania.
 2. W sekcji Konta użytkowników i bezpieczeństwo rodzinne kliknij opcję Dodaj lub usuń konta użytkowników.
  Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie hasła administratora lub potwierdzenie należy wprowadzić hasło lub potwierdzić czynność.
  Figure : Dodaj lub usuń konta użytkowników
 3. Kliknij polecenie Utwórz nowe konto.
 4. Wpisz nazwę nowego konta, wybierz typ konta, a następnie kliknij przycisk Utwórz konto.
W ten sposób zostanie utworzone konto.
Dodawanie uprawnień administratora do konta użytkownika w systemie Windows 7
Można zalogować się na dowolne konto z uprawnieniami administratora oraz dodać uprawnienia administracyjne do innego konta.
 1. Kliknij przycisk Start , a następnie Panel sterowania.
 2. W sekcji Konta użytkowników i bezpieczeństwo rodzinne kliknij opcję Dodaj lub usuń konta użytkowników.
  Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie hasła administratora lub potwierdzenie należy wprowadzić hasło lub potwierdzić czynność.
 3. Kliknij nazwę konta, które ma być zmienione.
 4. Kliknij polecenie Zmień typ konta.
 5. Zaznacz opcję Administrator.
 6. Kliknij przycisk Zmień typ konta.
W ten sposób typ konta zostanie zmieniony na administratora.
Usuwanie hasła do konta w systemie Windows 7
Aby usunąć swoje hasło do konta użytkownika i uruchamiać komputer bezpośrednio do pulpitu, wykonaj następujące czynności.
 1. Kliknij menu Start, a następnie Panel sterowania.
 2. W oknie Panel sterowania kliknij pozycję Konta użytkowników i bezpieczeństwo rodziny.
 3. Kliknij Konta użytkowników. Wyświetli się strona Wprowadź zmiany w koncie użytkownika.
 4. Kliknij przycisk Usuń hasło.
 5. Po wyświetleniu monitu wpisz aktualne hasło do konta.
 6. Kliknij przycisk Usuń hasło, aby potwierdzić, że chcesz usunąć hasło do konta.
Hasło do konta zostało usunięte.
Zmiana hasła do konta w systemie Windows 7
Jeżeli konto posiada hasło, wtedy hasło Windows jest używane podczas logowania na komputerze.
Aby zmienić hasło do konta, zaloguj się na komputerze na to konto, a następnie wykonaj następujące czynności:
 1. Naciśnij równocześnie klawisze CTRL+ALT+DELETE, a następnie kliknij polecenie Zmień hasło.
 2. Wpisz aktualne (stare) hasło, nowe hasło, a następnie powtórz nowe hasło.
 3. W celu potwierdzenia zmiany kliknij ikonę strzałki w prawo obok polecenia Potwierdź hasło.
Zapisywanie hasła do konta w systemie Windows 7
Podczas tworzenia konta należy również utworzyć dysk resetowania hasła, który pomoże odtworzyć hasło w razie jego utraty. Ta procedura wymaga użycia wymiennego nośnika danych. W tym celu należy użyć jednego z następujących typów nośników pamięci masowej: urządzenia USB, dyskietki lub karty pamięci flash. Obecnie nagrywalne płyty CD i DVD nie są jeszcze obsługiwane.
 note:
Dla każdego konta można utworzyć jeden dysk resetowania hasła. Zmiana hasła konta nie wymaga aktualizacji dysku.
 1. Włóż napęd pamięci flash USB do portu USB, kartę pamięci flash (nośnik wykorzystywany najczęściej do zapisu zdjęć) do czytnika kart pamięci lub dyskietkę do stacji dyskietek.
 2. Kliknij przycisk Start , a następnie Panel sterowania. Kliknij opcję Konta użytkowników i bezpieczeństwo rodzinne.
 3. Kliknij Konta użytkowników.
 4. W lewym panelu okna kliknij polecenie Utwórz dysk resetowania hasła.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami, żeby utworzyć dysk resetowania hasła na nośniku wymiennym.
Resetowanie utraconego hasła do konta w systemie Windows 7
Jeżeli nie pamiętasz hasła, w celu utworzenia (zresetowania) hasła w systemie Windows 7 należy wykonać następujące czynności:
 note:
Jeżeli główne hasło administratora zostanie utracone w systemie operacyjnym Windows 7 Starter, Home Basic lub Home Premium, w celu przeprowadzenia ponownej instalacji systemu Windows 7 i skonfigurowania nowego hasła administratora należy przeprowadzić odzyskiwanie systemu.
Resetowanie utraconego hasła do konta w systemie Windows 7 za pomocą dysku resetowania hasła (urządzenie)
 1. Przejdź do ekranu logowania komputera. Zostanie wyświetlone okno komunikatu o nieprawidłowym haśle. W oknie komunikatu o nieprawidłowym haśle kliknij przycisk OK.
  Pojawi się nowy ekran logowania.
 2. Kliknij Zresetuj hasło, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi użycia dysku resetowania hasła.
Resetowanie utraconego hasła do konta w systemie Windows 7 bez dysku resetowania hasła
W celu zresetowania utraconego hasła za pomocą konta Administratora należy przeprowadzić jedną z opisanych poniżej procedur.
 caution:
Jeżeli konto administratora zostanie wykorzystane do zresetowania hasła konta, dostęp do wszelkich wiadomości e-mail lub szyfrowanych plików powiązanych z tym kontem zostanie bezpowrotnie utracony.
 note:
Utraconego hasła nie da się zresetować, korzystając z konta innego niż Administrator. Jeżeli utracone zostanie główne hasło Administratora, dysk resetowania hasła nie został utworzony, a na komputerze nie skonfigurowano innego konta administratora (tylko w przypadku systemu operacyjnego Windows 7 Ulitmate), konieczne będzie przeprowadzenie odzyskiwania systemu w celu ponownego zainstalowania systemu Windows 7 i skonfigurowania nowego hasło administratora. Oprogramowanie do resetowania hasła można również znaleźć w Internecie, jednak jest ono używane na własne ryzyko i może powodować inne problemy. Hasło należy zawsze zapisywać i przechowywać w bezpiecznym miejscu, tak aby możliwe było wykorzystanie go w przyszłości.
 1. Zaloguj się do konta Administratora.
 2. Kliknij przycisk Start , a następnie Panel sterowania.
 3. W sekcji Konta użytkowników i bezpieczeństwo rodzinne kliknij opcję Dodaj lub usuń konta użytkowników.
  Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie hasła administratora lub potwierdzenie należy wprowadzić hasło lub potwierdzić czynność.
 4. Kliknij konto, które wymaga zmiany.
 5. Kliknij opcję Zmień hasło, lub Usuń hasło i postępuj zgodnie z instrukcjami.
 6. Wpisz nowe hasło i powtórz je, aby je potwierdzić.
 7. Ponownie uruchom komputer.
Włączanie konta gościa w systemie Windows 7
Konto gościa może służyć do przyznawania większej liczbie użytkowników szybkiego ograniczonego dostępu do komputera za pomocą jednego konta. W celu włączenia konta Gościa należy wykonać opisane poniżej czynności.
 note:
Ta procedura dla konta gościa nie jest dostępna w przypadku systemu operacyjnego Windows 7 Starter, Home Basic lub Home Premium.
 1. Kliknij przycisk Start , znajdujący się na pasku zadań, a następnie kliknij Panel sterowania.
 2. W panelu sterowania w sekcji Konta użytkowników i bezpieczeństwo rodzinne kliknij element Dodaj lub usuń konta użytkowników.
  W przypadku wyświetlenia odpowiedniego monitu należy podać hasło administratora lub potwierdzić czynność.
  W przypadku wyświetleniu okna Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Kontynuuj.
 3. Kliknij konto Gościa.
  Figure : Wyłączone konto Gościa
 4. Kliknij polecenie Włącz.
  Konto gościa zostanie w ten sposób włączone i możliwe będzie wybranie go na głównej stronie logowania.
Rozwiązywanie problemów z uprawnieniami podczas instalowania oprogramowania w systemie Windows 7
Jeżeli podczas instalowania oprogramowania zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, informujący o braku uprawnień administracyjnych, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:
 1. Kliknij Start.
 2. Kliknij pozycję Komputer.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę dysku twardego, na którym zainstalowany jest system operacyjny. Zwykle jest to dysk C.
 4. Kliknij pozycję Właściwości.
 5. Kliknij kartę Zabezpieczenia.
 6. Kliknij opcję Zaawansowane.
 7. Kliknij Zmień uprawnienia. Opcja znajduje się pod listą wpisów uprawnień.
  Zostanie otwarte okno zawierające listę wszystkich kont użytkowników dostępnych na komputerze.
 8. Wybierz konto użytkownika, któremu chcesz dać pełną kontrolę nad systemem Windows 7 i kliknij przycisk Edytuj.
 9. Wybierz opcję Pełna kontrola.
 10. Kliknij przycisk OK.
  Uprawnienia zostały dostosowane.

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-online-communities-portlet

Actions
Loading...

Ask the community!


Support Forum

Support Forum

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now


hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Country: Flag United States

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...