hp-support-head-portlet

Actions
Loading...

HP Customer Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

Komputery stacjonarne HP i Compaq - wykonywanie kopii zapasowej, edycja i przywracanie rejestru Windows (Windows Vista)

Niniejszy dokument dotyczy komputerów stacjonarnych HP i Compaq z systemem Windows Vista.
Rejestr to baza danych systemu Windows zawierająca ważne informacje na temat urządzeń, zainstalowanych programów, ustawień i profili poszczególnych kont użytkowników w komputerze. System Windows Vista w sposób ciągły odwołuje się do informacji zawartych w rejestrze.
Nie należy ręcznie dokonywać zmian w rejestrze, ponieważ programy i aplikacje zwykle automatycznie przeprowadzają wszystkie niezbędne zmiany. Nieodpowiednia zmiana plików rejestru może spowodować, że system Windows przestanie działać lub będzie zgłaszał nieprawidłowe informacje. Przed dokonaniem zmian zawsze należy wykonać kopię zapasową rejestru. Jednakże konieczność dokonania zmian może zaistnieć, jeśli w rejestrze pojawił się uszkodzony plik.
Stanowczo zaleca się wykonywanie kopii zapasowej rejestru przed jakimikolwiek zmianami, a wartości w rejestrze można zmieniać wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniej wiedzy lub instrukcji z zaufanego źródła.
 caution:
Nieprawidłowy wpis rejestru może spowodować poważne problemy z systemem lub uniemożliwić uruchomienie komputera. Jeśli istnieje konieczność edycji rejestru w celu rozwiązania problemów, należy zawsze wykonać kopię zapasową (korzystając z niniejszego artykułu wsparcia). Jeśli kopia zapasowa rejestru nie była wykonana, a podczas edycji rejestr uległ uszkodzeniu, jedynym rozwiązaniem może być odzyskanie systemu.
Niniejszy dokument opisuje sposób tworzenia kopii zapasowej rejestru Windows, sposób jego edycji oraz przywracania w przypadku popełnienia błędu.
Przed rozpoczęciem
Przed rozpoczęciem prac związanych z rejestrem wydrukuj ten dokument w celu jego późniejszego wykorzystania (jeśli istnieje taka możliwość). Przed dokonaniem zmian w rejestrze należy wykonać jego kopię zapasową. Zapisz kopię zapasową w dowolnym miejscu, takim jak folder na dysku twardym lub wymienne urządzenie pamięci masowej. Jeśli została dokonana zmiana wymagająca cofnięcia operacji, można zaimportować kopię zapasową.
Dobrym sposobem jest utworzenie dysku startowego Windows pozwalającego na uruchomienie komputera w przypadku problemów z uruchomieniem systemu Windows.
Krok 1: Wykonanie kopii zapasowej rejestru Windows
Wykonanie opisanych poniżej czynności wymaga zalogowania się jako administrator. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany jako administrator, zmiany mogą zostać dokonane tylko dla konta aktualnie otwartego konta użytkownika.
Przed dokonaniem zmian klucza lub klucza podrzędnego należy utworzyć kopię zapasową rejestru. Kopię zapasową można zapisać w dowolnym miejscu, takim jak folder na dysku twardym lub wymienne urządzenie pamięci masowej. Jeśli zostały dokonane zmiany wymagające cofnięcia operacji, można zaimportować kopię zapasową.
Aby wykonać kopię zapasową całego rejestru Windows, wykonaj poniższe czynności.
 1. Uruchom program Edytor rejestru. W tym celu kliknij przycisk Start , a następnie wpisz regedit w polu Rozpocznij wyszukiwanie.
 2. W przypadku wyświetlenia monitu o podanie hasła administratora lub potwierdzenie należy wprowadzić hasło lub potwierdzić czynność.
 3. Znajdź klucz lub klucz podrzędny, dla którego ma zostać utworzona kopia zapasowa.
 4. Kliknij menu Plik, a następnie pozycję Eksportuj.
 5. W polu Zapisz w wybierz lokalizację, gdzie ma zostać zapisana kopia zapasowa, a następnie w polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku kopii zapasowej.
 6. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać rejestr.
Krok 2: Edycja rejestru
Program Edytor rejestru jest narzędziem przeznaczonym dla zaawansowanych użytkowników. Jest on wykorzystywany do wyświetlania i zmiany ustawień w rejestrze systemu, który zawiera informacje o funkcjonowaniu komputera. System Windows korzysta z tych informacji i aktualizuje je podczas dokonywania zmian w komputerze, takich jak instalowanie nowego programu, tworzenie profilu użytkownika lub dodawanie nowego urządzenia. Program Edytor rejestru pozwala na wyświetlanie folderów, plików i ustawień dla każdego pliku rejestru.
Edycja rejestru jest bardzo podobna do korzystania z programu Eksplorator Windows. Po przejściu do odpowiedniej lokalizacji rejestru można dodawać, zmieniać nazwy, zmieniać dane oraz usuwać klucze i wartości. Poniższe kroki prezentują jak dodawać, modyfikować, wyszukiwać i usuwać elementy rejestru.
Dodawanie klucza
Wykonaj poniższe czynności, aby dodać klucz rejestru.
 1. Uruchom program Edytor rejestru. W tym celu kliknij przycisk Start i wpisz regedit w polu Rozpocznij wyszukiwanie.
 2. W przypadku wyświetlenia monitu o podanie hasła administratora lub potwierdzenie należy wprowadzić hasło lub potwierdzić czynność.
 3. Kliknij strzałkę obok pozycji HKEY_CURRENT_USER.
 4. Prawym przyciskiem myszy kliknij pozycję HKEY_CURRENT_USER, wybierz pozycję Nowy, a następnie kliknij pozycję Klucz.
  Pojawi się nowy klucz przypominający folder.
 5. Wpisz AAAA jako nazwę nowego klucza i naciśnij klawisz Enter.
  Nowy klucz rejestru został utworzony.
Dodawanie nazwy wartości do klucza
Aby dodać wartość do wcześniej utworzonego klucza, wykonaj następujące czynności:
 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij nowy klucz o nazwie AAAA, wybierz pozycję Nowy, a następnie kliknij pozycję Wartość ciągu.
 2. Wpisz BBBB jako nową nazwę wartości i naciśnij klawisz Enter.
  Została dodana nowa wartość do klucza.
Dodawanie danych do nazwy wartości
Aby zmodyfikować utworzony wcześniej element rejestru, wykonaj następujące czynności:
 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij wartość BBBB, a następnie wybierz pozycję Modyfikuj.
 2. Wpisz CCCC jako wartość danych, a następnie kliknij OK.
  Zostały dodane dane do wartości rejestru. W ten sam sposób można także zmienić istniejące dane.
Wyszukiwanie elementu rejestru
Wykonaj poniższe czynności, aby wyszukać zmodyfikowany wcześniej element rejestru.
 1. Kliknij strzałkę obok pozycji HKEY_CURRENT_USER, aby zamknąć gałąź kluczy rejestru.
 2. W oknie rejestru kliknij pozycję Komputer, aby ją podświetlić.
 3. Kliknij pozycję Edycja, a następnie Znajdź.
 4. W polu Znajdź wpisz CCCC.
 5. Upewnij się, że są zaznaczone pola wyboru Klucze, Wartości i Dane, a następnie kliknij przycisk Znajdź następny.
  Program Edytor rejestru rozpocznie przeszukiwanie rejestru, zatrzyma wyszukiwanie i podświetli wartość BBBB.
 6. Kliknij dwukrotnie pozycję BBBB, aby ją otworzyć i wyświetlić zawartą wewnątrz wartość CCCC.
  Przeszukiwanie rejestru zostało pomyślnie zakończone i zostały odnalezione dane wartości CCCC.
Usuwanie elementu rejestru
Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć odnaleziony wcześniej element rejestru.
 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij pozycję AAAA, a następnie wybierz wartość Usuń.
 2. Kliknij Tak, aby potwierdzić usunięcie klucza AAAA, wartości BBBB i danych wartości CCCC.
  W ten sam sposób można usunąć inne klucze, wartości i dane wartości.
   caution:
  Podczas usuwania klucza należy pamiętać, że zostanie także usunięty każdy zawarty w nim element podrzędny.
  Klucz rejestru wraz z wartościami został pomyślnie usunięty z rejestru.
Krok 3: Przywracanie zapisanego rejestru
Jeśli po edycji rejestru system działa niestabilnie, przestały działać urządzenia lub oprogramowanie, przywróć rejestr z zapisanej kopii zapasowej, postępując zgodnie z poniższą procedurą.
 1. Uruchom program Edytor rejestru. W tym celu kliknij przycisk Start i wpisz regedit w polu Rozpocznij wyszukiwanie.
 2. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub o potwierdzenie, wprowadź hasło lub potwierdź działanie.
 3. Zostanie uruchomiony program Edytor rejestru.
 4. Wybierz pozycję Komputer, kliknij pozycję Plik, a następnie kliknij pozycję Importuj.
 5. Przejdź do zapisanego pliku rejestru (podobnie jak w przypadku pliku zapisanego w czynności 1).
 6. Wybierz plik, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Ponownie uruchom komputer.

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-online-communities-portlet

Actions
Loading...

Ask the community!


Support Forum

Support Forum

Join the conversation! Find Solutions, ask questions, and share advice with other HP product owners. Visit now


hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Country: Flag United States

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...