ฝ่ายบริการลูกค้า

HP Slate 21 All-in-One PC - การเปลี่ยนภาษา (Android 4.2/Jelly Bean)

เอกสารชุดนี้มีผลกับคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป HP ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 4.2/Jelly Bean
เปลี่ยนค่าภาษาเพื่อให้ระบบปฏิบัติการ Android แสดงการแจ้งเตือน เมนูและข้อความอื่นๆ ในภาษาหลักของคุณ การเปลี่ยนภาษาในการแสดงผลยังเป็นการเปลี่ยนเค้าโครงของแป้นพิมพ์หน้าจอ ซึ่งจะแสดงสัญลักษณ์เริ่มต้นและเค้าโครงอักขระสำหรับภาษาที่เลือก จะต้องปรับเปลี่ยนเค้าโครงแป้นพิมพ์ฮาร์ดแวร์โดยแยกกันเฉพาะ
เอกสารชุดนี้ระบุข้อมูลการเปลี่ยนภาษาแสดงผลของคอมพิวเตอร์และภาษากรอกข้อมูลของแป้นพิมพ์หน้าจอ รวมทั้งการเปลี่ยนค่าเค้าโครงแป้นพิมพ์ฮาร์ดแวร์สำหรับเขียนในภาษาอื่น
การเปลี่ยนค่าภาษาระบบ Android และเค้าโครงแป้นพิมพ์บนหน้าจอ
ใช้ขั้นตอนในหัวข้อนี้เพื่อเปลี่ยนค่าภาษาในการแสดงผลสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ
 1. จากหน้าจอ Home คลิกหรือกดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นคลิกหรือกดเลือกไอคอน (ค่าปรับตั้ง)
 2. จากหัวข้อ Personal (ส่วนตัว) คลิกหรือกดเลือก Language & input (ภาษาและการป้อนข้อมูล)
  รูปภาพ : Language & input (ภาษาและการป้อนข้อมูล)
  ภาษาและการป้อนข้อมูลจากหัวข้อ Personal (ส่วนตัว) ในเมนู Settings (ค่าปรับตั้ง)
 3. คลิกหรือกดเลือก Language (ภาษา)
  รูปภาพ : ภาษา
  ภาษาจากเมนู Language & input settings (ค่าภาษาและการป้อนข้อมูล)
 4. เลือกภาษาที่ต้องการจากรายการ
   บันทึก
  หากภาษาที่ต้องการไม่ปรากฏขึ้นในรายการ ให้ดาวน์โหลดภาษาที่ต้องการจาก Google Play Store (เป็นภาษาอังกฤษ)
 5. คลิกหรือกดเลือก OK (ตกลง) เพื่อยืนยันการเปลี่ยนภาษา ค่าภาษาจะเปลี่ยนไปสำหรับบัญชีทั้งหมดที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์
  รูปภาพ : การยืนยันการเปลี่ยนภาษา
  การยืนยันการเปลี่ยนภาษา
   บันทึก
  ค่านี้เป็นการเปลี่ยนเค้าโครงของแป้นพิมพ์หน้าจอที่เป็นเค้าโครงเริ่มต้นสำหรับภาษาที่เลือก จะต้องปรับเปลี่ยนเค้าโครงแป้นพิมพ์ฮาร์ดแวร์โดยแยกกันเฉพาะ ดูคำแนะนำเพิ่มเติมในหัวข้อ การเปลี่ยนเค้าโครงแป้นพิมพ์ฮาร์ดแวร์
  ระบบปฏิบัติการ Android แสดงการแจ้งเตือน เมนู และข้อความทางระบบอื่นๆ ในภาษาที่ต้องการ แป้นพิมพ์หน้าจอจะแสดงเค้าโครงเริ่มต้นสำหรับภาษาที่เลือก
การเปลี่ยนค่าภาษาในขณะที่อยู่ในเมนูภาษาในปัจจุบันที่คุณอ่านไม่ออก
หากคอมพิวเตอร์ถูกตั้งเป็นภาษาอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจหรือโดยตั้งใจและคุณอ่านภาษาดังกล่าวไม่ได้ สามารถใช้ไอคอนเพื่อค้นหาส่วนตั้งค่าภาษาและเปลี่ยนกลับเป็นภาษาที่คุณอ่านได้ ใช้ขั้นตอนในหัวข้อนี้เพื่อเปลี่ยนภาษาโดยใช้กราฟิกแทนข้อความ:
 1. จากหน้าจอ Home คลิกหรือกดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นคลิกหรือกดเลือกไอคอน (ค่าปรับตั้ง)
 2. ไล่รายการลงและคลิกหรือกดเลือกไอคอน
 3. คลิกหรือกดเลือกรายการแรกด้านบนของหน้าจอเพื่อแสดงรายการภาษาที่มี
  รูปภาพ : ภาษา
  ภาษาจากเมนู Language & input settings (ค่าภาษาและการป้อนข้อมูล)
 4. เลือกภาษาที่ต้องการจากรายการ
   บันทึก
  หากภาษาที่ต้องการไม่ปรากฏขึ้นในรายการ ให้ดาวน์โหลดภาษาที่ต้องการจาก Google Play Store (เป็นภาษาอังกฤษ)
 5. หน้าต่างยืนยันจะปรากฏขึ้น คลิกหรือกดปุ่มทางด้านขวาเพื่อยืนยันการเปลี่ยนภาษา ค่าภาษาจะเปลี่ยนไปสำหรับบัญชีทั้งหมดที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์
  รูปภาพ :
  การยืนยันการเปลี่ยนภาษา
   บันทึก
  ค่านี้เป็นการเปลี่ยนเค้าโครงของแป้นพิมพ์หน้าจอที่เป็นเค้าโครงเริ่มต้นสำหรับภาษาที่เลือก จะต้องปรับเปลี่ยนเค้าโครงแป้นพิมพ์ฮาร์ดแวร์โดยแยกกันเฉพาะ ดูคำแนะนำเพิ่มเติมในหัวข้อ การเปลี่ยนเค้าโครงแป้นพิมพ์ฮาร์ดแวร์
  ระบบปฏิบัติการ Android แสดงการแจ้งเตือน เมนู และข้อความทางระบบอื่นๆ ในภาษาที่ต้องการ แป้นพิมพ์หน้าจอจะแสดงเค้าโครงเริ่มต้นสำหรับภาษาที่เลือก
การเปลี่ยนค่าเค้าโครงแป้นพิมพ์ฮาร์ดแวร์
ใช้ขั้นตอนในหัวข้อนี้เพื่อเปลี่ยนค่าแป้นพิมพ์ฮาร์ดแวร์สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นภาษาอื่นหรือทำเป็นวิธีป้อนข้อมูลแบบอื่น
 1. จากหน้าจอ Home คลิกหรือกดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นคลิกหรือกดเลือกไอคอน (ค่าปรับตั้ง)
 2. จากหัวข้อ Personal (ส่วนตัว) คลิกหรือกดเลือก Language & input (ภาษาและการป้อนข้อมูล)
  รูปภาพ : Language & input (ภาษาและการป้อนข้อมูล)
  ภาษาและการป้อนข้อมูลจากหัวข้อ Personal (ส่วนตัว) ในเมนู Settings (ค่าปรับตั้ง)
 3. จากหัวข้อ Keyboard and input methods (แป้นพิมพ์และวิธีการป้อนข้อมูล) คลิกหรือกดเลือก Default (ค่าเริ่มต้น)
  รูปภาพ : เลือก Default keyboard (แป้นพิมพ์เริ่มต้น)
  แป้นพิมพ์เริ่มต้นในหัวข้อ Language and Input (ภาษาและการป้อนข้อมูล) จากเมนู Settings (ค่าปรับตั้ง)
 4. ตรวจสอบว่าตั้งค่า Hardware Physical keyboard (แป้นพิมพ์ฮาร์ดแวร์) เป็น ON (เปิดใช้) จากนั้นคลิกหรือกดเลือก Set up input methods (ตั้งค่าวิธีป้อนข้อมูล)
  รูปภาพ : ตั้งค่าแป้นพิมพ์
  ตั้งค่าแป้นพิมพ์
 5. จากหัวข้อ Physical keyboard (แป้นพิมพ์ฮาร์ดแวร์) คลิกหรือกดเลือกค่าแป้นพิมพ์ในปัจจุบัน (เช่น Lite-On Technology Corp HP Android Wired Keyboard)
  รูปภาพ : ค่าแป้นพิมพ์ฮาร์ดแวร์
  ค่าแป้นพิมพ์ฮาร์ดแวร์
 6. คลิกหรือกดเลือก Set up keyboard layouts (ตั้งค่าเค้าโครงแป้นพิมพ์)
  รูปภาพ : Set up keyboard layouts (ตั้งค่าเค้าโครงแป้นพิมพ์)
  Set up keyboard layouts (ตั้งค่าเค้าโครงแป้นพิมพ์)
 7. ทำเครื่องหมายติดกับเค้าโครงแป้นพิมพ์ที่ต้องการใช้ จากนั้นลบเครื่องหมายจากเค้าโครงที่ไม่ต้องการใช้ การเลือกเค้าโครงแป้นพิมพ์หลายๆ แบบจะทำให้สามารถสลับเค้าโครงต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องการ
   บันทึก
  เค้าโครงแป้นพิมพ์หน้าจอจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการตั้งค่านี้
  เมื่อกดเลือก ปุ่มที่แป้นพิมพ์ฮาร์ดแวร์จะพิมพ์ตัวอักษรและสัญลักษณ์ตามเค้าโครงแป้นพิมพ์ที่เลือกไว้ หากต้องการเค้าโครงแป้นพิมพ์มากกว่าหนึ่งรายการ ให้กดปุ่ม ctrl + spacebar เพื่อสลับระหว่างเค้าโครงใช้งานที่ต้องการ

ประเทศ: Flag ไทย
ภาษา: ไทย