ฝ่ายบริการลูกค้า

เครื่องพิมพ์เอนกประสงค์ HP LaserJet Pro M1130 และ M1210 - ภาพส่่วนประกอบเครื่องพิมพ์

มุมมองด้านหน้า
M1130 Series
  รูปภาพ : ภาพด้านหน้าของเครื่อง
 1. ฝาสแกนเนอร์
 2. ชุดสแกนเนอร์
 3. ถาดจ่ายกระดาษพร้อมส่วนรองเสริมสำหรับกระดาษที่ยาวเป็นพิเศษ
 4. แถบยกช่องตลับหมึกพิมพ์
 5. ถาดป้อนกระดาษ
 6. ส่วนรองเสริมสื่อพิมพ์แบบสั้น
 7. ปุ่มเปิดปิด
 8. แผงควบคุม
M1210 Series
  รูปภาพ : ภาพด้านหน้าของเครื่อง
 1. ตัวป้อนเอกสาร
 2. ถาดจ่ายตัวป้อนเอกสาร
 3. ฝาสแกนเนอร์
 4. ชุดสแกนเนอร์
 5. ถาดจ่ายกระดาษพร้อมส่วนรองเสริมสำหรับกระดาษที่ยาวเป็นพิเศษ
 6. แถบยกช่องตลับหมึกพิมพ์
 7. ถาดกระดาษ
 8. ส่วนรองเสริมสื่อพิมพ์แบบสั้น
 9. ปุ่มเปิดปิด
 10. แผงควบคุม
มุมมองด้านหลัง
M1130 Series
  รูปภาพ : ภาพด้านหลังของผลิตภัณฑ์
 1. ช่องสำหรับล็อคสายล็อคนิรภัย
 2. พอร์ต Hi-Speed USB 2.0
 3. การเชื่อมต่อสายไฟ
M1210 Series
  รูปภาพ : ภาพด้านหลังของผลิตภัณฑ์
 1. ช่องสำหรับล็อคสายล็อคนิรภัย
 2. พอร์ตเครือข่าย RJ-45
 3. พอร์ต Hi-Speed USB 2.0
 4. พอร์ตแฟกซ์ RJ-11
 5. การเชื่อมต่อสายไฟ
ตำแหน่งซีเรียลนัมเบอร์และเลขรุ่น
ฉลากแจ้งซีเรียลนัมเบอร์และเลขรุ่นอยู่ด้านหลังของเครื่อง
รูปภาพ : ตำแหน่งซีเรียลนัมเบอร์และเลขรุ่น
เค้าโครงแผงควบคุม
M1130 Series
  รูปภาพ : ส่วนประกอบที่แผงด้านหลัง
 1. ส่วนแสดงผล - แสดงจำนวนสำเนา
 2. - ปุ่มลูกศรขึ้น/ลง - ใช้เพื่อเพิ่ม/ลดจำนวนสำเนาที่จะจัดทำ และปรับความเข้ม/จาง หรือลด/ขยายขนาด
 3. - LED แจ้งการลด/ขยายขนาด (ติดสว่างขณะใช้งาน) - ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อปรับค่าลด/ขยายขนาดสำหรับงานถ่ายสำเนาถัดไป
 4. - LED แจ้งความเข้ม/จาง (ติดสว่างขณะใช้งาน) - ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อปรับค่าความเข้ม/จางสำหรับงานถ่ายสำเนาถัดไป
 5. - LED แจ้งจำนวนสำเนา (ติดสว่างขณะใช้งาน) - ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อปรับจำนวนสำเนาสำหรับการถ่ายสำเนาถัดไป
 6. - ปุ่มสลับค่าการถ่ายสำเนา - ใช้เพื่อสลับค่าถ่ายสำเนา 3 ค่าที่สามารถเลือกได้ตามต้องการ
 7. - ปุ่มถ่ายสำเนา - กดเพื่อถ่ายสำเนาโดยใช้ค่าปัจจุบัน
 8. - ปุ่มยกเลิก - ใช้เพื่อยกเลิกงานพิมพ์ สแกนหรือถ่ายสำเนา
 9. - LED ระดับหมึก - กะพริบเมื่อเกิดปัญหากับหมึก (มีปัญหากับตลับหมึก ไม่มีตลับหมึก ฯลฯ)
 10. - LED แจ้งเตือน - กะพริบเมื่อเกิดปัญหาขึ้น
 11. - LED แสดงการทำงาน - ติดค้างเมื่ออยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน และกะพริบเมื่อไม่ว่าง
M1210 Series
  รูปภาพ : ส่วนประกอบที่แผงด้านหลัง
 1. - LED ระดับหมึก - กะพริบเมื่อมีปัญหากับหมึก (ปัญหากับตลับหมึก ไม่มีตลับหมึก ฯลฯ) และมักแสดงพร้อมข้อความที่จอแสดงผล
 2. - LED แจ้งเตือน - กะพริบเมื่อเกิดปัญหา (มักแสดงพร้อมข้อความที่จอแสดงผล (กระดาษติด ฝาเปิดค้าง ฯลฯ)
 3. - LED แสดงการทำงาน - ติดค้างเมื่ออยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน และกะพริบเมื่อไม่ว่าง
 4. ส่วนแสดงผล 2 บรรทัด - ใช้เพื่อแสดงข้อความ โครงสร้างเมนู สถานะเครื่องพิมพ์ เวลา ฯลฯ
 5. - ปุ่มตั้งค่าการถ่ายสำเนา - กดปุ่มเพื่อเรียกค้นค่าถ่ายสำเนาต่าง ๆ (ลด/ขยายขนาด จำนวนสำเนา ความเข้ม/จาง ฯลฯ)
 6. - ปุ่มตั้งค่า - เรียกใช้เมนูบนหน้าจอ
 7. - ปุ่มลูกศรซ้าย/ขวา - ใช้เพื่อเรียกค้นเมนูและตัวเลือกต่าง ๆ
 8. - ปุ่มตกลง - ใช้เพื่อยืนยันการแก้ไขในเมนู
 9. - ปุ่มยกเลิก - ใช้เพื่อยกเลิกการพิมพ์ สแกนหรือถ่ายสำเนา และย้อนเมนูไปที่หน้าจอหลัก
 10. - ปุ่มถ่ายสำเนา - กดเพื่อถ่ายสำเนาโดยใช้ค่าปัจจุบัน
 11. - ปุ่มย้อนกลับ - ใช้เพื่อย้อนเมนูไปที่หน้าจอหลัก
 12. - ปุ่มส่งแฟกซ์ - กดเพื่อเริ่มการส่งแฟกซ์
 13. - ปุ่มเรียกหมายเลขซ้ำ - ใช้เพื่อลองส่งแฟกซ์ซ้ำ หรือเรียกหมายเลขแฟกซ์ล่าสุดใหม่
 14. - ชอร์ตคัทค่าความเข้ม/จางในการถ่ายสำเนา - ใช้เพื่อไปที่ค่าการถ่ายสำเนา - หน้าจอกำหนดความเข้ม/จาง
 15. ปุ่มตัวเลข - ใช้เพื่อกรอกหมายเลขโทรศัพท์สำหรับส่งแฟกซ์ หรือเพื่อระบุจำนวนสำเนาตามที่ต้องการ (ขณะอยู่ในค่าถ่ายสำเนา จะหมายถึงจำนวนสำเนาหน้าจอ)

ประเทศ: Flag ไทย
ภาษา: ไทย