ฝ่ายบริการลูกค้า

เครื่องพิมพ์เอนกประสงค์ HP LaserJet Pro M1210 Series - การส่งแฟกซ์

ส่งแฟกซ์จากสแกนเนอร์แผ่นเรียบ
 1. จัดวางเอกสารหันหน้าลงที่แผ่นสแกน
  รูปภาพ : การจัดวางเอกสาร
 2. กดปุ่ม Setup  (ตั้งค่า)
 3. เลือกเมนู Phone Book (สมุดโทรศัพท์) จากนั้นกดปุ่ม OK (ตกลง)
 4. เลือกรายการสมุดโทรศัพท์ หากไม่มีรายการใด ๆ ให้ใช้แป้นกดที่แผงควบคุมเพื่อกดหมายเลข
 5. กดปุ่ม Send Fax  (ส่งแฟกซ์) จากแผงควบคุม เครื่องจะเริ่มส่งแฟกซ์
แฟกซ์จากตัวป้อนเอกสาร
 1. ใส่ต้นฉบับไว้ที่ตัวป้อนเอกสารโดยหันขึ้น
   บันทึก
  ความจุตัวป้อนเอกสารคือ 35 แผ่นสำหรับกระดาษขนาด 75 g/m2 หรือ 20 ปอนด์
   หมายเหตุ
  เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ ห้ามใช้ต้นฉบับที่มีเทปลบคำผิด น้ำยาลบคำผิด คลิปหนีบกระดาษหรือลวดเย็บ อย่าใส่ภาพ ต้นฉบับขนาดเล็กหรือต้นฉบับที่เปราะบางในตัวป้อน
  รูปภาพ : ตำแหน่งตัวป้อนเอกสาร
 2. ปรับตัวกำหนดขอบกระดาษจนกระทั่งชิดกันพอดี
  รูปภาพ : ตัวกำหนดขอบกระดาษ
 3. กดปุ่ม Setup  (ตั้งค่า)
 4. เลือกเมนู Phone Book (สมุดโทรศัพท์) จากนั้นกดปุ่ม OK (ตกลง)
 5. เลือกรายการสมุดโทรศัพท์ หากไม่มีรายการใด ๆ ให้ใช้แป้นกดที่แผงควบคุมเพื่อกดหมายเลข
 6. กดปุ่ม Send Fax  (ส่งแฟกซ์) จากแผงควบคุม เครื่องจะเริ่มส่งแฟกซ์
การส่งแฟกซ์แบบกดหมายเลขเอง
โดยปกติเครื่องจะหมุนหมายเลขหลังจากคุณกดปุ่ม Send Fax  (ส่งแฟกซ์) ทั้งนี้ในบางกรณีคุณอาจต้องให้เครื่องกดหมายเลขไปด้วยขณะที่คุณกดปุ่ม เช่น หากคุณจ่ายค่าแฟกซ์โดยใช้บัตรโทรศัพท์ คุณต้องกดหมายเลขแฟกซ์ รอเสียงตอบรับของบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ จากนั้นกดเลขที่บัตรโทรศัพท์ สำหรับการโทรระหว่างประเทศ คุณอาจต้องกดหมายเลขบางส่วน จากนั้นรอเสียงสัญญาณก่อนกดหมายเลขต่อไป
ส่งแฟกซ์เป็นกลุ่มด้วยตัวเอง (แฟกซ์เฉพาะกิจ)
ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อส่งแฟก์ซไปยังกลุ่มผู้รับ:
 1. ใส่เอกสารในถาดขาเข้าของตัวป้อนเอกสาร
 2. กดปุ่ม Setup  (ตั้งค่า)
 3. เลือกเมนู Phone Book (สมุดโทรศัพท์) จากนั้นกดปุ่ม OK (ตกลง)
 4. เลือกรายการสมุดโทรศัพท์ หากไม่มีรายการใด ๆ ให้ใช้แป้นกดที่แผงควบคุมเพื่อกดหมายเลข
 5. กดหมายเลขต่อโดยทำซ้ำขั้นตอน 3 และ 4 หากกดหมายเลขเสร็จสิ้น ให้ไปสู่ขั้นตอนต่อไป
 6. กดปุ่ม Send Fax  (ส่งแฟกซ์)
 7. หากคุณมีต้นฉบับสแกนอีก ให้กด 1 เพื่อเลือกตัวเลือก Yes (ใช่) จากนั้นทำซ้ำขั้นตอนที่ 6 สำหรับทุกหน้าที่จะแฟกซ์ หลังจากเสร็จสิ้น ให้กด 2 เพื่อเลือก No (ไม่)
  เครื่องจะส่งแฟกซ์ไปยังหมายเลขแฟกซ์แต่ละหมายเลข หากหมายเลขใดในกลุ่มไม่ว่างหรือไม่มีการตอบรับ เครื่องจะกดหมายเลขซ้ำตามค่าการเรียกหมายเลขซ้ำที่ตั้งไว้ หากการเรียกหมายเลขซ้ำทั้งหมดล้มเหลว เครื่องจะบันทึกประวัติการส่งแฟกซ์โดยเพิ่มรายการข้อผิดพลาด จากนั้นจึงเรียกหมายเลขต่อไปในกลุ่ม
การเรียกหมายเลขซ้ำด้วยตัวเอง
 1. ใส่เอกสารในตัวป้อนเอกสาร
 2. กดปุ่ม Redial  (เรียกหมายเลขซ้ำ) ที่แผงควบคุม
 3. กดปุ่ม Send Fax  (ส่งแฟกซ์)
 4. หากคุณมีต้นฉบับสแกนอีก ให้กด 1 เพื่อเลือกตัวเลือก Yes (ใช่) จากนั้นทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 สำหรับทุกหน้าที่จะแฟกซ์ หลังจากเสร็จสิ้น ให้กด 2 เพื่อเลือก No (ไม่)
  เครื่องจะส่งแฟกซ์ไปยังหมายเลขที่เรียกซ้ำ หากหมายเลขไม่ว่างหรือไม่มีการตอบรับ เครื่องจะเรียกหมายเลขซ้ำตามค่าการเรียกซ้ำที่ตั้งไว้ หากเรียกหมายเลขซ้ำล้มเหลว เครื่องจะบันทึกประวัติการส่งแฟกซ์โดยเพิ่มข้อผิดพลาดเข้าไป
ส่งแฟกซ์จากซอฟต์แวร์
ข้อมูลต่อไปนี้ระบุคำแนะนำเบื้องต้นในการส่งแฟกซ์ผ่านซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ หัวข้ออื่น ๆ ทั้งหมดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์มีกล่าวถึงในหัวข้อวิธีใช้ของซอฟต์แวร์ สามารถเปิดดูได้จากเมนู Help (วิธีใช้) ของซอฟต์แวร์
คุณสามารถแฟกซ์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากคอมพิวเตอร์ได้หากเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้
 • เครื่องต่อตรงกับคอมพิวเตอร์
 • ติดตั้งซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์ไว้ในคอมพิวเตอร์
 • ระบบปฏิบัติการเป็นรุ่น Microsoft Windows XP, Windows Vista หรือ Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6 หรือใหม่กว่า
ส่งแฟกซ์จากซอฟต์แวร์ (Windows XP หรือ Vista)
ขั้นตอนในการส่งแฟกซ์จะแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขทางเทคนิค ขั้นตอนโดยทั่วไปมีดังต่อไปนี้
 1. คลิก Start (เริ่ม) คลิกที่ Programs (โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมดใน)Windows XP) จากนั้นคลิกที่ Hewlett-Packard
 2. คลิกที่ชื่อผลิตภัณฑ์ จากนั้นคลิก Send fax (ส่งแฟกซ์) ซอฟต์แวร์แฟกซ์จะปรากฏขึ้นมา
 3. กรอกหมายเลขแฟกซ์ของผู้รับตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไป
 4. ใส่เอกสารในตัวป้อนเอกสาร
 5. ครอบคลุมหน้าปก (ขั้นตอนเผื่อเลือก)
 6. คลิก Send Now (ส่งตอนนี้)
ส่งแฟกซ์จากซอฟต์แวร์ (Mac OS X 10.4 และใหม่กว่า)
ในกรณีที่ใช้ Mac OS X คุณสามารถเลือกวิธีการส่งแฟกซ์ได้สองวิธีผ่านซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์
ส่งแฟกซ์ผ่าน HP Director โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ใส่เอกสารในตัวป้อนเอกสาร
 2. เปิด HP Director โดยคลิกที่ไอคอนจาก dock จากนั้นคลิกเลือก Fax (แฟกซ์) กล่องโต้ตอบการพิมพ์ของ Apple จะปรากฏขึ้น
 3. เลือก Fax PDF (แฟกซ์ PDF) จากเมนูป๊อปอัพ PDF
 4. กรอกหมายเลขแฟกซ์ของผู้รับตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไปจาก To (ถึง)
 5. เลือกผลิตภัณฑ์จาก Modem (โมเด็ม)
 6. คลิก Fax (แฟกซ์)
ส่งแฟกซ์โดยการพิมพ์ไปยังไดร์เวอร์แฟกซ์ตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เปิดเอกสารที่ต้องการส่งแฟกซ์
 2. คลิก File (ไฟล์) จากนั้นคลิก Print (พิมพ์)
 3. เลือก Fax PDF (แฟกซ์ PDF) จากเมนูป๊อปอัพ PDF
 4. กรอกหมายเลขแฟกซ์ของผู้รับตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไปจาก To (ถึง)
 5. เลือกผลิตภัณฑ์จาก Modem (โมเด็ม)
 6. คลิก Fax (แฟกซ์)
ส่งแฟกซ์จากซอฟต์แวร์ภายนอก เช่น Microsoft Word (ทุกระบบปฏิบัติการ)
 1. เปิดเอกสารผ่านโปรแกรมจากภายนอก
 2. คลิกที่เมนู File (ไฟล์) จากนั้นคลิก Print (พิมพ์)
 3. เลือกไดร์เวอร์พิมพ์แฟกซ์จากส่วนแสดงรายการไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ ซอฟต์แวร์แฟกซ์จะปรากฏขึ้นมา
 4. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  • Windows
   1. กรอกหมายเลขแฟกซ์ของผู้รับตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไป
   2. ครอบคลุมหน้าปก (ขั้นตอนเผื่อเลือก)
   3. ครอบคลุมทุกหน้าที่โหลดในผลิตภัณฑ์ (ขั้นตอนเผื่อเลือก)
   4. คลิก Send Now (ส่งตอนนี้)
  • Macintosh
   1. เลือก Fax PDF (แฟกซ์ PDF) จากเมนูป๊อปอัพ PDF
   2. กรอกหมายเลขแฟกซ์ของผู้รับตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไป
   3. เลือกผลิตภัณฑ์จาก Modem (โมเด็ม)
   4. คลิก Fax (แฟกซ์)
ส่งแฟกซ์โดยกดหมายเลขจากโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับสายแฟกซ์
ในบางกรณีคุณสามารถกดหมายเลขแฟกซ์จากโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับสายเชื่อมต่อเดียวกันกับของผลิตภัณฑ์ เช่น ในกรณีที่ส่งแฟกซ์ไปยังผู้รับที่อุปกรณ์อยู่ในโหมดรับด้วยตัวเอง คุณสามารถโทรสายปกติก่อนเพื่อให้อีกฝ่ายทราบว่ากำลังจะส่งแฟกซ์ไปให้
 บันทึก
โทรศัพท์จะต้องต่ออยู่กับพอร์ต "โทรศัพท์" ของผลิตภัณฑ์
 1. ใส่เอกสารในตัวป้อนเอกสาร
 2. หยิบหูโทรศัพท์ที่ต่อกับสายเชื่อมต่อเดียวกับเครื่องขึ้นมา กดหมายเลขแฟกซ์โดยใช้แป้นกดที่โทรศัพท์
 3. เมื่อผู้รับสายตอบรับ ให้แจ้งอีกฝ่ายว่าจะเริ่มทำการส่งแฟกซ์
 4. หลังจากได้ยินเสียงสัญญาณแฟกซ์ ให้กดปุ่ม Send Fax  (ส่งแฟกซ์) รอจนกระทั่งข้อความ Connecting (กำลังเชื่อมต่อ) ปรากฏขึ้นมาที่จอแสดงผลของแผงควบคุม จากนั้นจึงวางหูโทรศัพท์
กำหนดเวลาส่งแฟกซ์ในภายหลัง
ใช้แผงควบคุมของผลิตภัณฑ์เพื่อกำหนดเวลาส่งแฟกซ์อัตโนมัติในอนาคตไปยังผู้รับตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไป หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้ เครื่องจะสแกนเอกสารไว้ในหน่วยความจำและกลับเข้าสู่สถานะพร้อมทำงาน
 บันทึก
หากเครื่องไม่สามารถส่งแฟกซ์ตามเวลาที่กำหนด ข้อมูลดังกล่าวจะถูกแจ้งไว้ในรายงานแจ้งข้อผิดพลาดของแฟกซ์ (หากเปิดตัวเลือกนี้ไว้) หรือในบันทึกการส่งแฟกซ์ การจัดส่งอาจไม่เริ่มขึ้นเนื่องจากการโทรเพื่อส่งแฟกซ์ไม่ได้รับการตอบรับ หรือเนื่องจากสัญญาณสายไม่ว่างเกิดขึ้นแม้ว่าจะมีการเรียกหมายเลขซ้ำ
หากกำหนดเวลาให้ส่งแฟกซ์ในอนาคตแต่ต้องมีการอัพเดตข้อมูล ให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมเป็นงานอื่น แฟกซ์ทั้งหมดที่กำหนดเวลาให้ส่งไปยังหมายเลขแฟกซืเดียวกันในเวลาเดียวกันจะถูกนำส่งเป็นแฟกซ์ชุดเดียวกัน
 1. ใส่เอกสารในตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : ตำแหน่งตัวป้อนเอกสาร
 2. กดปุ่ม Setup  (ตั้งค่า) ที่แผงควบคุม
  รูปภาพ : แผงควบคุมเครื่อง
 3. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกเมนู Fax functions (ฟังก์ชั่นแฟกซ์) จากนั้นกดปุ่ม OK (ตกลง)
 4. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกเมนู Send fax later (ส่งแฟกซ์ภายหลัง) จากนั้นกดปุ่ม OK (ตกลง)
 5. ใช้แป้นกดเพื่อกรอกเวลา
 6. หากเครื่องตั้งเวลาไว้ในโหมด 12 ชั่วโมง ให้ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ผ่านอักขระตัวที่สี่เพื่อตั้งค่า A.M. หรือ P.M. เลือก 1 สำหรับ A.M. หรือ 2 สำหรับ P.M. จากนั้นกดปุ่ม OK (ตกลง) หากเครื่องตั้งเวลาไว้ในโหมด 24 ขั่วโมง ให้กดปุ่ม OK (ตกลง)
 7. กดปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อตอบรับวันที่เริ่มต้น หรือใช้แป้นกดเพื่อกรอกวันที่ จากนั้นกดปุ่ม OK (ตกลง)
 8. กรอกหมายเลขแฟกซ์
   บันทึก
  คุณสมบัตินี้ไม่รองรับกลุ่มที่ไม่ได้ระบุรายละเอียด (เฉพาะกิจ)
 9. กดปุ่ม OK (ตกลง) หรือปุ่ม Send Fax  (ส่งแฟกซ์) เครื่องจะสแกนเอกสารไว้ในหน่วยความจำและจัดส่งในเวลาที่กำหนด
ใช้รหัสใช้งาน บัตรเครดิตหรือบัตรโทรศัพท์
ใช้รหัสใช้งาน บัตรเครดิตหรือบัตรโทรศัพท์โดยกดหมายเลขเพื่อให้มีช่วงพัก จากนั้นกดรหัส
ส่งแฟกซ์ระหว่างประเทศ
ส่งแฟกซ์ไปยังปลายทางในต่างประเทศโดยกดหมายเลขเพื่อให้มีช่วงพัก จากนั้นจึงกรอกรหัสโทรออกต่างประเทศ

ประเทศ: Flag ไทย
ภาษา: ไทย