ฝ่ายบริการลูกค้า

เครื่องพิมพ์ HP Officejet J4500/J4600, J4524 และ J4624 All-in-One - การติดตั้งเครื่องพิมพ์ (ฮาร์ดแวร์)

บทนำ
เอกสารชุดนี้ระบุวิธีการติดตั้งส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่อง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ก่อนติดตั้งซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์
เอกสารชุดนี้ครอบคลุมขั้นตอนต่อไปนี้ในการติดตั้งเครื่องพิมพ์:
 • นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่อง
 • ต่อสายไฟและอะแดปเตอร์
 • เปิดเครื่องพิมพ์
 • เลือกภาษา/ภูมิภาค
 • ตั้งวันที่และเวลา
 • บรรจุกระดาษขาวธรรมดา
 • ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์
 • จัดเรียงตลับหมึก
การติดตั้งเครื่องพิมพ์
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับ
 หมายเหตุ
ห้ามต่อสาย USB ในตอนนี้ เครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่เชื่อมต่อผ่านสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้คุณจะได้รับแจ้งให้ทำการเชื่อมต่อระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์
 บันทึก
HP Officejet J4680 และ J4680c สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายได้ และไม่จำเป็น่ต้องใช้สาย USB หากคุณใช้เครือข่ายไร้สายอยู่
ขั้นตอนที่หนึ่ง: นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง
 1. แกะเทปและดึงกระดาษแข็งออกจากภายในและรอบ ๆ เครื่องพิมพ์
 2. ติดตั้งถาดกระดาษโดยสอดตัวยึดเข้าที่ช่องเสียบด้านหน้าของเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : การยึดถาดกระดาษ
  ภาพ: การยึดถาดกระดาษ
 3. ดึงและพับส่วนรองขยายออกมา
  รูปภาพ : ดึงส่วนรองขยายออก
  ภาพ: ดึงส่วนรองขยายออก
ขั้นตอนที่สอง: ตรวจสอบอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่อง
อุปกรณ์อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ/พื้นที่ ดูรายการอุปกรณ์ที่จัดส่งมาพร้อมกันจากบรรจุภัณฑ์
 บันทึก
ต้องจัดซื้อสาย USB แยกต่างหาก HP แนะนำให้ใช้สาย USB 2.0 ความเร็วสูงความยาวไม่เกิน 3 เมตร (10 ฟุต)
ขั้นตอนที่สาม: ต่อสายไฟและอะแดปเตอร์
 1. ต่อสายไฟเข้าทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 2. ต่อสายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
 3. ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
  รูปภาพ : ต่อสายไฟและอะแดปเตอร์
  ภาพ: ต่อสายไฟและอะแดปเตอร์
ขั้นตอนที่สี่: เปิดเครื่องพิมพ์
กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
รูปภาพ : กดปุ่ม Power
ภาพ: กดปุ่ม Power
ขั้นตอนที่ห้า: เลือกภาษา/ภูมิภาค
หลังจากเปิดเครื่องอาจมีการแจ้งให้คุณตั้งค่าภาษาและประเทศ/ภูมิภาค
หากพอใจกับค่าภาษาและประเทศ/ภูมิภาคเริ่มต้นแล้ว สามารถข้ามขั้นตอนนไปได้ี้
หากต้องการแก้ไขค่าเริ่มต้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. กดปุ่มลูกศรหันซ้าย () หรือหันขวา () เพื่อเลือกภาษาที่ต้องการ จากนั้นกด OK (ตกลง)
 2. ใช้ปุ่มตัวเลขเพื่อกรอกรหัสสองหลักสำหรับภาษาที่ต้องการ จากนั้นกด 1 เพื่อยืนยันรายการที่เลือก
ขั้นตอนที่หก: ตั้งวันที่และเวลา
 1. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ให้กดที่ไอคอน Setup (ตั้งค่า) ().
 2. กดปุ่มลูกศรหันซ้าย () หรือหันขวา () เพื่อเลือก Basic Setting (ค่าพื้นฐาน) จากนั้นกด OK (ตกลง)
 3. กดปุ่มลูกศรหันซ้าย () หรือหันขวา () เพื่อเลือก Date and Time (วันที่และเวลา) จากนั้นกด OK (ตกลง)
 4. หลังจากข้อความแจ้งให้ Enter date (กรอกวันที่) ปรากฏขึ้นที่ส่วนแสดงผลของแผงควบคุม ให้พิมพ์วันที่เป็นตัวเลขสองหลักระบุ ดด-วว-ปป (01-01-10) หลังจากกรอกวันที่แล้วกด OK (ตกลง)
 5. หลังจากข้อความ Enter time (กรอกเวลา) ปรากฏขึ้นที่ส่วนแสดงผลของแผงควบคุม ให้ใช้แป้นตัวเลขที่แผงควบคุมเพื่อพิมพ์เวลาเป็นเลขสองหลักระบุ ชม.:นาที (10:15) จากนั้นกดปุ่มลูกศรขวา () เพื่อสลับระหว่าง AM และ PM หลังจากกรอกเวลาแล้วกด OK (ตกลง)
ขั้นตอนที่เจ็ด: ใส่กระดาษธรรมดา
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใส่กระดาษธรรมดาลงในเครื่องพิมพ์
 บันทึก
บรรจุกระดาษขาวธรรมดา กระดาษพิเศษหรือกระดาษสีอาจทำให้การจัดเรียงตลับหมึกล้มเหลว
 1. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษออกไปจนสุด
 2. คว่ำกระดาษด้านที่จะพิมพ์ลงตามแนวด้านขวาของถาดกระดาษ
  ตรวจดูว่าปึกกระดาษติดขอบด้านขวาและด้านหลังของถาดแล้ว และไม่เกินออกไปจากเส้นเครื่องหมายของถาด
  รูปภาพ : ใส่กระดาษธรรมดา
  ภาพ: ใส่กระดาษธรรมดา
 3. เลื่อนแถบกำหนดความกว้างกระดาษเข้ามาจนกระทั่งชิดขอบกระดาษ
ขั้นตอนที่แปด: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์
 1. ถอดตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากกล่องบรรจุ สัมผัสที่พลาสติกสีดำเท่านั้น
 2. ค่อย ๆ ดึงเทปพลาสติกออก โดยดึงที่แถบสีชมพู
   รูปภาพ : ดึงเทปพลาสติกออก
   ภาพ: ดึงเทปพลาสติกออก
  1. หน้าสัมผัสทองแดง
  2. เทปพลาสติกที่มีแถบดึงสีชมพู (ต้องดึงออกก่อนการติดตั้ง)
  3. หัวฉีดหมึกใต้เทป
   หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสทองแดงหรือหัวฉีดหมึก การสัมผัสส่วนต่างๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
  รูปภาพ : ห้ามสัมผัสแถบทองแดงหรือหัวฉีดหมึก
  ภาพ: ห้ามสัมผัสแถบทองแดงหรือหัวฉีดหมึก
 3. เปิดฝาด้านหน้า ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ทางด้านขวาสุดของผลิตภัณฑ์
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านหน้า
  ภาพ: เปิดฝาด้านหน้า
 4. ถือตลับหมึกใหม่โดยให้โลโก้ HP หันขึ้น เลื่อนขึ้นทำมุมเข้าหาช่องติดตั้ง จากนั้นดันเข้าจนล็อคเข้าที่
  • หากคุณใส่ตลับหมึกพิมพ์สามสี ให้ใส่ตลับหมึกพิมพ์ลงในช่องทางด้านซ้าย
  • หากคุณใส่ตลับหมึกพิมพ์สีดำ ให้ใส่ลงในช่องทางด้านขวา
   รูปภาพ : ใส่ตลับหมึกพิมพ์
   ภาพ: ใส่ตลับหมึกพิมพ์
 5. ปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ปิดฝาด้านหน้า
  ภาพ: ปิดฝาด้านหน้า
ขั้นตอนที่เก้า: จัดเรียงตลับหมึก
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อจัดเรียงตลับหมึกพิมพ์โดยการพิมพ์หน้าจัดเรียงหัวหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ
วิดีโอด้านล่างนี้แสดงวิธีการพิมพ์หน้าจัดเรียงหัวหมึก
 บันทึก
วิดีโอนี้แสดงเครื่องพิมพ์ HP Officejet J4580 All-in-One ด้านนอกของเครื่องพิมพ์อาจแตกต่างไปจากเครื่องพิมพ์ของคุณ ทั้งนี้ขั้นตอนที่ใช้จะไม่แตกต่างกัน
หากคุณมีปัญหาในการรับชมวิดีโอหรือดูวิดีโอในขนาดต่าง ๆ คลิกที่นี่เพื่อเปิดวิดีโอจาก YouTube
 1. ต้องแน่ใจว่าคุณมีกระดาษเปล่าอยู่ในถาดป้อนกระดาษหลัก
 2. กด OK (ตกลง) เพื่อพิมพ์หน้าจัดเรียงหัวหมึก
  รูปภาพ : พิมพ์หน้าจัดเรียงหัวหมึก
  ภาพ: พิมพ์หน้าจัดเรียงหัวหมึก
 3. ใส่ต้นฉบับสำหรับจัดเรียงหมึกโดยหันลงเข้าหาแผ่นกระจกสแกน
  รูปภาพ : ใส่ต้นฉบับสำหรับจัดเรียงหมึก
  ภาพ: ใส่ต้นฉบับสำหรับจัดเรียงหมึก
 4. ปิดฝาสแกนเนอร์
 5. กด OK (ตกลง) เพื่อสแกนหน้าจัดเรียงหมึกและสิ้นสุดขั้นตอนการจัดเรียงหมึก
 6. ทิ้งหรือนำต้นฉบับจัดเรียงหมึกกลับมาใช้ซ้ำเพื่อลดปริมาณขยะ

ประเทศ: Flag ไทย
ภาษา: ไทย