hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Notebook-datorer - datorn startar inte och avger en indikator- eller signalkod

Det här dokumentet avser stationära HP- och Compaq-datorer.
Det är normalt om det hörs ett eller två korta pip från datorn innan den startar. Det innebär endast att datorn indikerar att BIOS har startats. Om det hörs ett pip utan att datorn startar har sannolikt ett mer allvarligt maskinvarufel inträffat. Det här supportdokumentet innehåller information om problemet och förslag på hur du löser det.
Gör så här om du hör en signalkod
En indikator- eller signalkod innebär vanligtvis att en grundläggande funktion inte kan startas. Det kan röra sig om att det inte går att läsa minnet, visa grafik eller skicka information till en hårddisk. De vanligaste problemen som ger upphov till indikator- och signalkoder är minnesproblem och värmerelaterade fel som orsakas av att damm samlas på områden där det krävs ordentlig kylning.
Använd följande steg om datorn avger en indikator- eller signalkod:
Steg 1: Ta bort damm från kylningsområden på datorn
Om datorn är ny och aldrig använts kan du hoppa över det här steget.
Med tiden kan damm samlas i datorns ventilationshål. För mycket damm kan blockera luftflödet och därmed leda till att känsliga komponenter överhettas och fallerar. Innan du påbörjar felsökningen av startkoder är det viktigt att ta bort eventuellt damm som ansamlats.
Använd tryckluftssprej eller änden av en dammsugare till att göra rent ventilationshål, medan du bär ögonskydd och helst utomhus.
Figur : Dammsuga damm från ventilationshål
Änden av ett dammsugarmunstycke över ventilationshål på sidopanelen
Steg 2: Utför en omstart om din dator inte startar
Om datorn inte startar återställer du först all ström till enheten. Förhoppningsvis är problemet tillfälligt och kan rättas till genom att utföra följande steg:
 1. Koppla bort all kringutrustning, t.ex. skrivare, och avlägsna alla USB-lagringsenheter och mediekort.
 2. Koppla bort nätsladden från datorn.
 3. Håll strömbrytaren nedtryckt i minst 15 sekunder tills strömindikatorn på strömförsörjningen släcks.
 4. Återanslut nätsladden och tryck på strömbrytaren.
 5. Lyssna efter ljud som indikerar att enheter och fläktar är igång.
 6. Om datorn fortfarande inte startar och ljudsignaler hörs fortsätter du till nästa avsnitt.
Steg 3: Anteckna indikator- eller signalkoden för felsökning
Anteckna felsymptomen på en pappersbit genom att utföra följande steg.
 1. Tryck på strömbrytaren för att starta datorn.
 2. Titta på strömbrytaren på datorns hölje och anteckna dess tillstånd. Om indikatorn blinkar räknar du antalet gånger den blinkar mellan pauserna.
 3. Lyssna nära datorn efter höga pipljud. Om datorn avger ett pipljud antecknar du typ av ljud och antalet pip mellan pauserna. Exempel: Två långa pip följda av ett kort.
 4. Anteckna det du har noterat på en pappersbit så att du lättare kommer ihåg felet när du utför nästa steg.
 obs!
Start- eller POST-koder har ändras med tiden. För äldre datorer används en serie pip. Antalet och typ av pip beror på datorns ålder, moderkortets tillverkare och BIOS-typ. EFI (Extensible Firmware Interface, utbyggbart gränssnitt för fast programvara) har utvecklats och installerats på bärbara HP Pavilion- och Compaq Presario-datorer tillverkade år 2011 eller senare. I denna miljö används blinkande indikatorer för att identifiera maskinvarukomponenter som rapporterar fel under systemstart. De här koderna gäller inte för äldre modeller.
Steg 4: Matcha signalkoden med en misstänkt maskinvarukomponent för felsökning
Läs avsnittet med beskrivningar av signalkoderna i det här supportdokumentet för att försöka hitta den komponent där det inträffat problem. Du kan använda den här informationen i nästa steg när du utför felsökningen. I den händelse att det krävs service av datorn kan du använda koden och informationen när du pratar med servicepersonal.
Steg 5: Isolera och åtgärda ett pipkodproblem
HP rekommenderar att endast personer med erfarenhet av att arbeta med datormaskinvara utför stegen nedan. Felaktig hantering av känsliga interna komponenter kan ytterligare skada datorn och riskerar dessutom att leda till personskador.
 varning!
Säkerställ rätt förhållanden för arbete på datorn (vidta lämpliga försiktighetsåtgärder mot elektrostatiska urladdningar och använd lämpliga verktyg) och följ sedan anvisningarna nedan för att identifiera och lösa problemet:
 1. Slå på datorn.
 2. Kontrollera systemfläkten och nätsladden:
  1. Håll ned strömknappen i fem sekunder för att stänga av datorn.
  2. Dra ut nätsladden ur vägguttaget och koppla bort alla externa sladdar från datorn.
  3. Öppna datorn genom att ta bort sidopanelen.
  4. Om systemfläkten inte gick kontrollerar du att fläktens strömsladd är ansluten till rätt uttag på moderkortet. Byt fläkten om den bullrade onormalt mycket eller inte gick överhuvudtaget.
   Om du var tvungen att ansluta eller byta fläkten sätter du tillbaka sidopanelen, ansluter strömsladden till vägguttaget och startar datorn igen. Om signalkoden fortfarande ljuder går du vidare till nästa steg.
 3. Utför nedanstående åtgärder i tur och ordning tills ljudsignalen upphör:
  Innan en åtgärd påbörjas drar du ut strömsladden ur vägguttaget och tar bort sidopanelen.
  Efter att en åtgärd avslutats sätter du tillbaka sidopanelen, ansluter strömsladden, slår på datorn och lyssnar efter signalkoden.
   obs!
  Om avlägsnande eller frånkoppling av en maskinvarukomponent leder till att signalkoden tystnar orsakas problemet sannolikt av den aktuella komponenten. Observera dock att om det är fel på moderkortet kan det ge upphov till signalkoder som förknippas med andra komponenter än själva moderkortet. Om specifika signalkoder kvarstår när du har bytt den motsvarande komponenten med en fungerande bra del, kan moderkortet eventuellt inte identifiera maskinvaruändringarna och kan kräva en ny processor, moderkort eller båda.
  1. Rengör interna kylningskomponenter som täppts igen av damm.
   Om signalkoden inte tystnar går du vidare till nästa steg.
  2. Avlägsna och ersätt minnesmodulerna en i taget.
    obs!
   För videor med produktspecifika anvisningar om hur man tar bort och byter ut den här delen, se HP Service Media Library. Sök efter din dator för de specifika stegen för den datorn.
   • Om datorn slutar pipa kan det hända att det är fel på minnesmodulen, att minnestypen inte är kompatibel med moderkortet eller att modulen inte satt som den skulle eller var ordentligt ansluten. Sätt tillbaka minnesmodulen igen för att kontrollera om det rör sig om ett anslutningsproblem. Byt ut modulen om problemet kvarstår.
   • Om signalkoden fortfarande ljuder när du har kontrollerat samtliga minnesmoduler går du vidare till nästa steg.
  3. Ta bort grafikkortet, om det finns ett.
    obs!
   För videor med produktspecifika anvisningar om hur man tar bort och byter ut den här delen, se HP Service Media Library. Sök efter din dator för de specifika stegen för den datorn.
   • Om signalkoden ändras eller låter likadant när du tar bort grafikkortet kan det hända att det inte är något fel på kortet. Sätt tillbaka grafikkortet på sin plats och fortsätt med nästa steg.
   • Om signalkoden tystnar kan det vara fel på grafikkortet. Sätt i grafikkortet igen och se till att du låser det ordentligt på plats i uttaget på moderkortet. Byt ut kortet om problemet kvarstår.
  4. Avlägsna och ersätt PCI-korten ett i taget.
    obs!
   För videor med produktspecifika anvisningar om hur man tar bort och byter ut den här delen, se HP Service Media Library. Sök efter din dator för de specifika stegen för den datorn.
   • Om signalkoden tystnar kan det vara fel på kortet. Sätt tillbaka kortet i uttaget på moderkortet. Byt ut kortet om problemet kvarstår.
   • Om signalkoden fortfarande ljuder när du har kontrollerat samtliga kort går du vidare till nästa steg.
  5. Koppla bort respektive hårddisk- och CD- eller DVD-enhetskabel (IDE och ATA) från uttaget på moderkortet och sätt sedan tillbaka den som kopplades bort tills alla kablar har kontrollerat.
    obs!
   För videor med produktspecifika anvisningar om hur man tar bort och byter ut den här delen, se HP Service Media Library. Sök efter din dator för de specifika stegen för den datorn.
   • Om signalkoden tystnar kan det vara fel på kabeln eller uttaget. Kontrollera IDE-uttaget på moderkortet och räta ut stift som är böjda. Sätt tillbaka kablarna i uttagen. Om problemet kvarstår kan det vara fel på själva enheten. Den behöver då bytas.
   • Om signalkoden fortfarande ljuder när du har kontrollerat samtliga anslutningar går du vidare till nästa steg.
  6. I det här läget är det sannolikt att problemet orsakas av moderkortet eller processorn. Kontrollera att inga byglar på moderkortet har fallit av stiften och ner i chassit. Kontrollera att byglarna är fastsatta på korrekt sätt. I annat fall låt ett kvalificerat servicecenter eller HP-center serva datorn.
    obs!
   För videor med produktspecifika anvisningar om hur man tar bort och byter ut den här delen, se HP Service Media Library. Sök efter din dator för de specifika stegen för den datorn.
Indikator- och signalkodbeskrivningar
Signalkodtabeller finns i följande avsnitt av det här dokumentet så att du kan identifiera och förstå problemet. Det kanske gör att du kan lösa problemet snabbare. Läs något av följande avsnitt:
Testa datorminne för felsökning
Om datorn kan komma åt en del av minnet kan du öppna verktyget för BIOS-inställningar och utföra ett minnessjälvtest för att kontrollera om det förekommer andra minnesproblem. Om datorn inte kan starta BIOS-verktyget kan du prova att avlägsna och installera om minnet och hårddisken innan du upprepar stegen nedan för att utföra minnessjälvtestet.
 1. Anslut nätadaptern till datorn.
 2. Stäng av datorn.
 3. Starta datorn genom att trycka på strömbrytaren och sedan upprepade gånger på F10 för att öppna menyn med BIOS-inställningarna.
 4. Använd vänster och höger piltangent till att navigera fram till menyalternativet Diagnostics (Diagnostik) i verktyget för BIOS-inställningar.
 5. Använd vänster och höger piltangent till att välja Memory Test (Minnestest).
 6. Tryck på Retur och sedan på Ja för att utföra minnestestet.
 7. När testet är slutfört trycker du på F10 för att spara och avsluta. Därefter trycker du på Retur när frågan Exit Saving Changes (Vill du avsluta och spara ändringarna?) visas.
Om minnestestet misslyckas kan det hända att en eller flera av minnesmodulerna inte sitter ordentligt på plats. Kontrollera om det finns några lösa moduler (och tryck dem på plats).
Hittar reparationsservice
För många av problemen som är relaterade till indikator- och signalkoder krävs service eller byte av komponenter. Om du vill söka efter ett HP-auktoriserat serviceställe besöker du www.hp.com/go/support.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...