Pomoc techniczna HP dla klientów

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP - Korzystanie z funkcji Przywracanie systemu Microsoft (Windows 8, 10)

Dokument dotyczy komputerów HP i Compaq z systemem Windows 8 i 10.
Ten dokument wyjaśnia, w jaki sposób można korzystać z narzędzia Przywracanie systemu i rozwiązywać związane z nim problemy w systemie Windows 8 i 10.
Przywracanie systemu
Przywracanie systemu jest programem dostępnym we wszystkich wersjach systemu Windows 8 i 10. Przywracanie systemu automatycznie tworzy punkty przywracania, pamięć plików systemowych i ustawień na komputerze w określonym momencie czasu. Punkty przywracania można również utworzyć ręcznie. Później, w momencie użycia Przywracania systemu do przywrócenia komputera do punktu w czasie przed wystąpieniem problemu, Przywracanie systemu przywraca pliki i ustawienia z punktu przywracania. Pliki osobiste i dokumenty pozostają nienaruszone.
Przywracanie systemu można również cofnąć, jeśli nie rozwiąże ono problemu lub jeżeli problem narasta.
 Uwaga:
W zależności od używanej wersji systemu Windows informacje i ilustracje zawarte w tym dokumencie i filmach z odnośników mogą się nieznacznie różnić.
Różnice pomiędzy Przywracaniem systemu i narzędziem HP Recovery Manager
Przywracanie systemu Windows jest czasami mylone z narzędziem HP Recovery Manager.
 • Przywracanie systemu umożliwia zmianę zestawu plików systemowych Microsoft Windows do konfiguracji, która istniała w określonym czasie. Żadne osobiste pliki danych, takie jak wiadomości e-mail, dokumenty lub zdjęcia nie zostaną utracone ani zmienione.
 • HP Recovery Manager umożliwia przywrócenie całej konfiguracji oprogramowania komputera do stanu fabrycznego. Następuje ponowna instalacja oryginalnego systemu operacyjnego (np. Windows) i usunięcie całego innego oprogramowania i osobistych plików z danymi. Po zakończeniu przywracania dostępne będzie tylko oprogramowanie, które zostało oryginalnie dostarczone z komputerem. Dodatkowe oprogramowanie oraz pliki osobiste należy ponownie zainstalować.
W przypadku wystąpienia problemu z komputerem przed przystąpieniem do przywrócenia ustawień fabrycznych za pomocą programu HP Recovery Manager należy najpierw przeprowadzić przywracanie systemu.
Włącz Przywracanie systemu
Przywracanie systemu firmy Microsoft jest domyślnie włączone na większości, jeżeli nie na wszystkich komputerach HP, które są wyposażone w system Windows. Przywracanie systemu firmy Microsoft może zostać wyłączone, co może powodować problemy podczas próby przywrócenia z poprzedniego punktu. Aby się upewnić, że Przywracanie systemu jest włączone, wykonaj poniższe czynności.
Pokaż mi, jak
 1. Zapisz wszystkie otwarte pliki i zamknij wszystkie programy.
 2. W systemie Windows wyszukaj opcję przywróć, a następnie wybierz pozycję Utwórz punkt przywracania na liście wyników wyszukiwania.
 3. W oknie Właściwości systemu wybierz dysk twardy i kliknij polecenie Konfiguruj.
  Rys. : Właściwości systemu
   Okno Właściwości systemu
  Zostanie wyświetlone okno Ochrona systemu operacyjnego dla dysku lokalnego.
 4. Kliknij opcję Włącz ochronę systemu, a następnie kliknij przycisk OK.
  Rys. : Ochrona systemu operacyjnego dla dysku
   Okno Ochrona systemu operacyjnego dla dysku lokalnego z wybraną opcją ochrony systemu i wyróżnionych przyciskiem OK
Utwórz punkt przywracania
System Windows automatycznie tworzy punkty przywracania w równych odstępach czasu, a często także przed dokonaniem nowych instalacji. Jeżeli pomimo tego chcesz ręcznie utworzyć punkt przywracania, wykonaj poniższe czynności.
Pokaż mi, jak
 1. Zapisz wszystkie otwarte pliki i zamknij wszystkie programy.
 2. W systemie Windows wyszukaj opcję przywróć, a następnie wybierz pozycję Utwórz punkt przywracania na liście wyników wyszukiwania.
 3. W oknie Właściwości systemu kliknij polecenie Utwórz.
  Rys. : Właściwości systemu
   Okno Właściwości systemu
  Zostanie otwarte okno Ochrona systemu.
 4. W polu tekstowym okna Ochrona systemu wpisz opisową nazwę punktu przywracania, która ułatwi zapamiętanie momentu utworzenia punktu przywracania. Następnie kliknij Utwórz.
  Rys. : Utwórz punkt przywracania
   Polecenie Utwórz punkt przywracania w oknie Ochrona systemu
  Komputer utworzy punkt przywracania.
  Rys. : Tworzenie punktu przywracania systemu
   Okno Przywracanie systemu z wyświetlonym paskiem postępu tworzenia punktu przywracania
 5. Po pojawieniu się okna z informacją o pomyślnym utworzeniu punktu przywracania kliknij przycisk Zamknij.
  Rys. : Komunikat o pomyślnym wykonaniu polecenia
   Komunikat o pomyślnym wykonaniu polecenia w oknie Ochrona systemu
Przywracanie komputera w przypadku normalnego uruchamiania się systemu Windows
Jeżeli komputer przestanie prawidłowo funkcjonować, pomocne może okazać się przywrócenie systemu do stanu z przeszłości, w którym pracował. Żeby przywrócić konfigurację komputera, należy wykonać następujące czynności:
 1. Zapisz wszystkie otwarte pliki i zamknij wszystkie programy.
 2. W systemie Windows wyszukaj opcję przywróć, a następnie wybierz pozycję Utwórz punkt przywracania na liście wyników wyszukiwania.
 3. Kliknij opcję Przywracanie systemu.
  Rys. : Właściwości systemu
   Okno Właściwości systemu
  Zostanie otwarte okno Przywracanie systemu.
 4. Kliknij przycisk Dalej.
  Rys. : Przywracanie systemu
   Okno Przywracanie systemu z zakreśloną na czerwono opcją Dalej
 5. Kliknij punkt przywracania, który chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Zostanie otwarte okno potwierdzenia punktu przywracania.
 6. Kliknij polecenie Zakończ, aby przywrócić komputer do poprzedniego punktu.
  Rys. : Potwierdź punkt przywracania
   Opcja Potwierdź punkt przywracania w oknie Ochrona systemu z wybranym poleceniem Zakończ
 7. Po rozpoczęciu przywracania systemu nie należy go przerywać. Może to doprowadzić do uszkodzenia dysku twardego i wywołać więcej problemów. Kliknij przycisk Tak w wyświetlonym ekranie ostrzegawczym.
  Rys. : Ostrzeżenie Nie przerywaj
   Ostrzeżenie pojawiające się przed rozpoczęciem przywracania systemu
 8. Przywracanie systemu spowoduje przywrócenie konfiguracji komputera do poprzedniego punktu w czasie i ponowne jego uruchomienie.
Przywracanie komputera w przypadku braku możliwości normalnego uruchamiania systemu Windows
Wykonaj następujące czynności, aby przywrócić komputer w przypadku, gdy system Windows nie uruchamia się normalnie.
 1. Wyłącz komputer i odczekaj co najmniej 5 sekund w stanie całkowitego wyłączenia komputera.
 2. Włącz komputer i kilkakrotnie naciśnij klawisz F11 (mniej więcej raz na sekundę), aż pojawi się ekran ładowania systemu Windows.
 3. Jeżeli nastąpi otwarcie ekranu wyboru języka, wybierz język, w którym chcesz kontynuować pracę z komputerem.
 4. Na ekranie Wybierz układ klawiatury wybierz taki układ klawiatury, który odpowiada typowi posiadanej klawiatury.
  Rys. : Wybierz układ klawiatury
   Ekran Wybierz układ klawiatury
 5. Na ekranie Wybierz opcję kliknij Rozwiąż problemy.
  Rys. : Wybierz opcję
   Ekran Wybierz opcję z zaznaczoną opcją Rozwiąż problemy
 6. Na ekranie Rozwiąż problemy kliknij opcję Opcje zaawansowane.
  Rys. : Rozwiąż problemy
   Ekran Rozwiąż problemy z wybraną pozycją Opcje zaawansowane
 7. Na ekranie Opcje zaawansowane kliknij opcję Przywracanie systemu .
  Rys. : Opcje zaawansowane
   Ekran Opcje zaawansowane z wybraną opcją Przywracanie systemu
 8. Wybierając docelowy system operacyjny, kliknij opcję Windows 8, Windows 8.1 lub Windows 10.
  Rys. : Przywracanie systemu
   Ekran Przywracanie systemu z wybranym docelowym systemem operacyjnym
  Zostanie otwarte okno Przywracanie systemu.
 9. Kliknij przycisk Dalej.
  Rys. : Okno Przywracanie systemu
   Okno Przywracanie systemu z zakreśloną na czerwono opcją Dalej
 10. Kliknij punkt przywracania, który chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Zostanie otwarte okno Potwierdź punkt przywracania.
 11. Kliknij polecenie Zakończ, aby przywrócić komputer do poprzedniego punktu.
  Rys. : Potwierdź punkt przywracania
   Ekran Potwierdź punkt przywracania z zakreślonym na czerwono poleceniem Zakończ
 12. Po rozpoczęciu przywracania systemu nie należy go przerywać. Może to doprowadzić do uszkodzenia dysku twardego i wywołać więcej problemów. Kliknij przycisk Tak w wyświetlonym ekranie ostrzegawczym.
  Rys. : Ostrzeżenie Nie przerywaj
   Ostrzeżenie pojawiające się przed rozpoczęciem przywracania systemu
 13. Przywracanie systemu spowoduje przywrócenie konfiguracji komputera do poprzedniego punktu w czasie i ponowne jego uruchomienie.
Cofnięcie przywracania systemu
Wykonaj następujące czynności, aby cofnąć przywracanie systemu i umieścić programy i pliki na komputerze w punkcie przed użyciem przywracania systemu.
Pokaż mi, jak
 1. Zapisz wszystkie otwarte pliki i zamknij wszystkie programy.
 2. W systemie Windows wyszukaj opcję przywróć, a następnie wybierz pozycję Utwórz punkt przywracania na liście wyników wyszukiwania.
 3. Kliknij opcję Przywracanie systemu.
  Rys. : Właściwości systemu
   Okno Właściwości systemu
  Zostanie otwarte okno Przywracanie systemu.
 4. Wybierz opcję Cofnij przywracanie systemu, a następnie kliknij Dalej.
  Rys. : Cofnij przywracanie systemu
   Ekran cofania przywracania systemu z zaznaczoną opcją Dalej
 5. Sprawdź poprawność daty i godziny, a następnie kliknij Zakończ.
  Rys. : Potwierdzenie cofnięcia przywracania
   Ekran Potwierdź punkt przywracania z zaznaczonym poleceniem Zakończ
 6. Po rozpoczęciu przywracania systemu nie należy go przerywać. Może to doprowadzić do uszkodzenia dysku twardego i wywołać więcej problemów. Kliknij przycisk Tak w wyświetlonym ekranie ostrzegawczym.
  Rys. : Ostrzeżenie Nie przerywaj
   Ostrzeżenie pojawiające się przed rozpoczęciem przywracania systemu
 7. Przywracanie systemu cofnie proces przywracania i spowoduje ponowne uruchomienie systemu.
Usuwanie punktów przywracania
Możesz usunąć punkty przywracania systemu, aby tymczasowo zwolnić więcej miejsca na dysku komputera. Usunąć można albo wszystkie punkty przywracania albo wszystkie z wyjątkiem ostatniego punktu przywracania. Nie można zachować dowolnie wybranego punktu przywracania, a pozostałe usunąć. Wolne miejsce na dysku zostanie wykorzystane ponownie, gdy komputer utworzy nowe punkty przywracania.
 Uwaga:
Po usunięciu punktów przywracania komputer usunie również poprzednie wersje plików.
Usuwanie wszystkich punktów przywracania
Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć wszystkie punkty przywracania systemu na komputerze.
 1. Na pasku zadań na pulpicie kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Eksplorator plików.
  Rys. : Eksplorator plików
   Eksplorator plików
 2. W kolumnie po lewej kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Ten komputer i kliknij opcję Właściwości.
  Rys. : Kliknij prawym przyciskiem opcję Ten komputer
   Wybrana opcja Właściwości
 3. Kliknij kartę Ochrona systemu.
  Rys. : Kliknij kartę Ochrona systemu
   Kliknij kartę Ochrona systemu
 4. Na karcie Ochrona systemu kliknij Przywracanie systemu, aby wyświetlić wszystkie aktualne punkty przywracania, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Rys. : Kliknij opcję Przywracanie systemu
   Kliknij opcję Przywracanie systemu
  Zostanie wyświetlona lista wszystkich aktualnych punktów przywracania.
  Rys. : Lista aktualnych punktów przywracania
   Lista aktualnych punktów przywracania
 5. Kliknij przycisk Anuluj, aby zamknąć okno.
 6. W oknie Właściwości systemu kliknij przycisk Konfiguruj.
 7. W oknie Ochrona systemu kliknij przycisk Usuń obok opcji Usuń wszystkie punkty przywracania dla tego dysku.
  Rys. : Usuń wszystkie punkty przywracania dla tego dysku
   Usuń wszystkie punkty przywracania dla tego dysku
 8. W przypadku wyświetlenia monitu kliknij przycisk Kontynuuj .
   Uwaga:
  Po usunięciu punktów przywracania nie można ich przywrócić.
  Rys. : Kontynuuj
   Kontynuuj
Usuwanie wszystkich punktów przywracania z wyjątkiem ostatniego
Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć wszystkie punkty przywracania z wyjątkiem ostatniego.
 1. Na ekranie pulpitu kliknij ikonę Eksplorator plików.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy napęd C:, a następnie wybierz opcję Właściwości.
  Rys. : Wyświetlanie właściwości napędu C:
   Wyświetlanie właściwości napędu C:
 3. W oknie Właściwości kliknij kartę Oczyszczanie dysku.
  Rys. : Kliknij opcję Oczyszczanie dysku
   Progenies z wybraną opcją Oczyszczanie dysku
 4. Kliknij opcję Oczyść pliki systemowe.
  Zostanie wyświetlone okno Oczyszczanie dysku i system obliczy, ile miejsca może zwolnić na dysku C:.
  Rys. : Kliknij opcję Oczyść pliki systemowe
   Oczyszczanie dysku z wybraną opcją Wyczyść pliki systemowe
 5. W oknie Oczyszczanie dysku dla systemu Windows kliknij kartę Więcej opcji, a następnie kliknij Wyczyść w sekcji Przywracanie systemu i kopie w tle.
  Rys. : Kliknij przycisk Wyczyść
   Więcej opcji z wybraną opcją Oczyszczanie dysku
 6. Po wyświetleniu monitu kliknij opcję Usuń.
   Uwaga:
  Po usunięciu punktów przywracania nie można ich przywrócić.
  Rys. : Kliknij przycisk Usuń
   Komunikat Czy na pewno chcesz usunąć pliki z zaznaczoną opcją Usuń
Co należy zrobić w przypadku awarii przywracania systemu
Jeżeli program Przywracanie systemu nie może utworzyć punktu przywracania lub nie może ukończyć procesu przywracania, wykonaj poniższe czynności.
Krok 1: Wyłączenie ochrony wirusowej oprogramowania skanującego
Złośliwe oprogramowanie skanujące może mieć wbudowane systemy ochrony, które uniemożliwiają innym aplikacjom, w tym również Przywracaniu systemu, zmianę ich budowy. Jeżeli Przywracanie systemu nie może wykorzystać plików oprogramowania skanującego, proces przywracania nie udaje się, a program wyświetla następujący komunikat:
Rys. : Błąd: Przywracanie systemu nie zostało pomyślnie ukończone
 Komunikat o błędzie przywracania systemu
Żeby przywracanie systemu powiodło się, należy tymczasowo wyłączyć skanowanie w poszukiwaniu wirusów i wbudowaną ochronę. W tym celu postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Pokaż mi, jak
Większość aplikacji antywirusowych wyposażonych jest w ikonę zasobnika systemowego. Jeżeli tak jest, włącz widok pulpitu i prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę aplikacji antywirusowej w zasobniku systemowym, aby znaleźć opcje pozwalające na tymczasowe wyłączenie skanowania lub ochrony antywirusowej. Dobrym rozwiązaniem jest też odłączenie kabli sieciowych i odłączenie urządzenia od Internetu w czasie, gdy ochrona antywirusowa jest nieaktywna.
Krok 2: Włącz Przywracanie systemu
Jeżeli Przywracanie systemu nie działa, wykonaj poniższe czynności, aby się upewnić, że Przywracanie systemu jest włączone i aktywne.
 1. Zapisz wszystkie otwarte pliki i zamknij wszystkie programy.
 2. W systemie Windows wyszukaj opcję przywróć, a następnie wybierz pozycję Utwórz punkt przywracania na liście wyników wyszukiwania.
 3. W oknie Właściwości systemu wybierz dysk twardy i kliknij polecenie Konfiguruj.
  Rys. : Właściwości systemu
   Okno właściwości systemu z zaznaczoną opcją Konfiguruj
  Zostanie wyświetlone okno Ochrona systemu operacyjnego dla dysku lokalnego.
 4. Kliknij opcję Włącz ochronę systemu, a następnie kliknij przycisk OK.
  Rys. : Ochrona systemu operacyjnego
   Okno Ochrona systemu operacyjnego dla dysku lokalnego z wybraną opcją ochrony systemu i zaznaczonym przyciskiem OK
Krok 3: Utwórz punkt przywracania
Jeżeli na komputerze nie istnieje punkt przywracania, nie jest możliwe wykonanie procedury przywracania systemu. Następuje wyświetlenie komunikatu o błędzie Na dysku komputera nie utworzono punktów przywracania.
Rys. : Błąd: Nie utworzono punktów przywracania
 Komunikat o błędzie wyświetlany w wypadku braku jakichkolwiek punktów przywracania na komputerze
Komunikat informuje o braku danych umożliwiających przywrócenie systemu do stanu z określonego punktu w przeszłości. Istnieje jednak możliwość utworzenia punktu przywracania w przypadku aktualnego systemu i posłużenia się aktualnie zapisanymi na komputerze plikami w celu przywrócenia systemu. Czynność ta może rozwiązać szereg problemów poprzez zmianę struktury plików pomiędzy nimi. Aby utworzyć punkt przywracania, wykonaj czynności opisane w części Tworzenie punktu przywracania.
Krok 4: Uruchamianie procedury przywracania systemu z ekranu startowego
Wykorzystaj instrukcje zawarte w punkcie Przywracanie komputera w przypadku braku możliwości normalnego uruchamiania systemu Windows, aby przywrócić komputer poza normalnym środowiskiem operacyjnym tego systemu.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...