Pomoc techniczna HP dla klientów

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP Photosmart serii D7100 i D7300 - Objaśnienia dotyczące ustawień sterownika drukarki

Wstęp
Pracą drukarek HP Photosmart steruje oprogramowanie sterownika, które jest instalowane ze sterownikiem drukarki. Preferencje drukarki można skonfigurować i zmienić w oknie dialogowym Preferencje.
Preferencje zmienione z aplikacji zostaną uwzględnione tylko w ustawieniach tej aplikacji lub bieżącego dokumentu, w zależności do samej aplikacji. Aby otworzyć okno dialogowe Preferences (Preferencje) z aplikacji, zastosuj jedną z następujących metod:
 • Kliknij menu Plik, kliknij polecenie Drukuj, a następnie kliknij opcję Preferencje lub Właściwości.
 • Kliknij menu Plik, kliknij polecenie Konfiguracja drukowania, a następnie kliknij opcję Preferencje lub Właściwości.
 • Kliknij menu Plik, kliknij polecenie Drukuj, kliknij opcję Konfiguracja, a następnie kliknij opcję Właściwości.
 • Kliknij opcję Drukuj, kliknij opcję Właściwości, a następnie kliknij opcję Asystent drukarki.
Preferencje zmienione w sterowniku drukarki zostaną uwzględnione w domyślnych ustawieniach drukarki. Aby otworzyć okno dialogowe Preferencje sterownika drukarki, zastosuj jedną z następujących metod:
 • Kliknij ikonę drukarki na pasku zadań.
 • Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki i faksy. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę drukarki, a następnie kliknij polecenie Właściwości drukarki.
Objaśnienia dotyczące ustawień drukarki
Ustawienia sterownika drukarki objaśniono poniżej.
Zaawansowane
Rys. : Karta Zaawansowane
Opcje dokumentu
Funkcje drukarki
Ustawienia
Opis
Minimalizacja marginesów
Druk bliżej dolnej krawędzi strony.
Rozpylanie
Wybór ilości rozpylacza na zdjęciach bez obramowania.
Czas wysychania
Zapewnia dodatkowy czas schnięcia w przypadku powoli schnących wydruków. Drukarka wstrzyma drukowanie, aż do upływu czasu wysychania.
Objętość atramentu
Umożliwia ustawienie ilości atramentu zużywanego podczas drukowania na stronie. Im mniejsza objętość atramentu, tym krótszy czas wysychania wydruku.
Odbicie lustrzane
Odbicie obrazu lub dokumentu od lewej do prawej w celu przyprasowania.
Drukowanie plakatów
Umożliwia wydruk dokumentu jako plakatu składającego się obrazów wydrukowanych na oddzielnych arkuszach papieru. Po wydrukowaniu arkuszy należy połączyć je ze sobą, aby utworzyć plakat.
 Uwaga:
Jeśli ustawienie Rozpylanie, Czas wysychania lub Objętość atramentu ma wartość Automatycznie, drukarka automatycznie dostosowuje ustawienia do używanego rodzaju nośnika. Jeśli po ustawieniu tych opcji na wartość Automatycznie na nośniku znajdzie się za dużo atramentu lub pojawią się smugi atramentu, należy ustawić opcję Rodzaj papieru na karcie Funkcje na wartość Zwykły papier lub dostosować ustawienia opcji Rozpylanie i Objętość atramentu dokładnie do rodzaju nośnika (rezygnując z ustawienia automatycznego). Ustawienia te mają wyższy priorytet niż ustawienia czujnika papieru/nośników w drukarce.
Opcje układu
Ustawienie kolejności stron
Opis
Od początku do końca
Umożliwia wydruk dokumentu, począwszy od ostatniej strony, tak aby pierwsza strona dokumentu znalazła się na wierzchu zakończonego zadania drukowania.
Od końca do początku
Umożliwia wydruk dokumentu, począwszy od pierwszej strony, tak aby ostatnia strona dokumentu znalazła się na wierzchu zakończonego zadania drukowania.
Klawisze skrótów drukowania
Rys. : Karta Klawisze skrótów drukowania
Na karcie Drukowanie na skróty można szybko wybrać operacje dotyczące drukowania, korzystając z automatycznego wyboru najlepszych ustawień sterownika do poszczególnych zadań. Na karcie są wyświetlane tylko dostępne opcje ustawień na podstawie wybranej operacji.
Dostępne są następujące klawisze skrótów drukowania:
 • Drukowanie w jakości zwykłej
 • Drukowanie na papierze fotograficznym bez obramowania
 • Drukowanie zdjęć z białym obramowaniem
 • Drukowanie dwustronne
 • Drukowanie prezentacji
 • Drukowanie w trybie szybkim/ekonomicznym
 • Drukowanie na pocztówkach
 • Drukowanie na kartach Hagaki
W razie potrzeby należy ręcznie wybrać odpowiednie ustawienia. Wszelkie zmiany ustawień sterownika na tej karcie zostaną uwzględnione na jego innych kartach.
Opcje
Rys. : Karta Funkcje
Opcje podstawowe
Jakość druku
Na liście rozwijanej Jakość druku można wybrać następujące ustawienia:
Ustawienia
Definicja
Automatycznie
Wybór ustawienia jakości druku na podstawie informacji z czujnika papieru w drukarce.
Szybki roboczy
Obniżenie jakości druku do rozdzielczości 300 x 300 punktów na cal (dpi). Z tego ustawienia jakości druku należy korzystać sporadycznie, ponieważ wyższa szybkość powoduje większe obciążenie mechanizmu drukowania. W tym trybie drukowania kolorowy wydruk jest uzyskiwany przy użyciu profilów przestrzeni kolorów.
Szybki normalny
Nieznacznie gorsza jakość niż w trybie Normalnym, ale wyższa jakość niż w trybie Szybki roboczy. Rozdzielczość drukowania to 600 x 600 dpi. W tym trybie drukowania kolorowy wydruk jest uzyskiwany przy użyciu profilów przestrzeni kolorów.
Normalny
Rozdzielczość w tym trybie to 600 x 600 dpi. Szybkość drukowania jest nieznacznie niższa niż w trybie Szybki normalny. Jest włączona opcja fotografii cyfrowej. W tym trybie drukowania kolorowy wydruk jest uzyskiwany przy użyciu profilów przestrzeni kolorów.
Najlepszy
Jest to ustawienie najlepszej zalecanej jakości druku. W celu uzyskania najlepszych wyników jest stosowana technologia przetwarzania kolorów PhotoREt opatentowana przez firmę HP. Zgłoszona rozdzielczość to 600 x 600 dpi, ale technologia PhotoREt zapewnia lepsze wyniki.
Maksymalna rozdzielczość
Jest to najwolniejszy z dostępnych trybów drukowania i zużywa najwięcej zasobów komputera. Rozdzielczość to 1200 x 1200 dpi i jest zoptymalizowana do 4800 x 1200 dpi. Technologia HP PhotoREt nie jest używana.
Tryb domyślny to ustawienie zalecane dla aktualnie wybranego rodzaju papieru.
Rodzaj papieru
Na liście rozwijanej Rodzaj papieru można wybrać następujące ustawienia:
Ustawienia
Definicja
Automatycznie
Wybór rodzaju papieru na podstawie informacji z czujnika papieru w drukarce.
Więcej
Umożliwia wyświetlenie pełnej listy rodzajów papieru firmy HP. Wybierz odpowiedni rodzaj papieru i kliknij przycisk OK.
Źródło papieru
Na liście rozwijanej Źródło papieru można wybrać następujące ustawienia:
Ustawienia
Definicja
Wybierz automatycznie
Wybór papieru z podajnika głównego. Jeśli główny podajnik będzie pusty, papier zostanie pobrany z podajnika papieru fotograficznego.
Podajnik główny
Wybór papieru z podajnika głównego, aż do jego opróżnienia.
Podajnik papieru fotograficznego
Wybór papieru z podajnika papieru fotograficznego, aż do jego opróżnienia.
Orientacja
Wybór opcji Pionowo lub Poziomo.
Opcje zmiany rozmiaru
Poniższe ustawienia ułatwiają zmianę rozmiaru drukowanych dokumentów lub obrazów:
Ustawienia
Definicja
Rozmiar
Wybór rozmiaru nośnika na liście standardowych rozmiarów nośników obsługiwanych przez drukarkę.
Bez marginesów
Wydruk obrazu bez obramowania.
Drukuj w rozmiarze rzeczywistym
Wydruk dokumentu bez zmiany jego rozmiaru.
Skaluj do formatu papieru
Umożliwia drukowanie dokumentu na papierze o formacie innym niż rozmiar papieru, dla którego dokument został sformatowany.
Technologie HP Real Life
Poniższe ustawienia podnoszą jakość fotografii cyfrowych. W większości aplikacji ustawienia domyślne zapewniają najlepszą jakość druku cyfrowego.
Ustawienia
Definicja
Wyłączone
Umożliwia ręczną edycję obrazu w programie, takim jak HP Photosmart.
Podstawowe
Umożliwia wyostrzenie drukowanych obrazów oraz podniesienie jakości i przejrzystości obrazów o niskiej rozdzielczości.
Pełna wersja
Umożliwia wydruk obrazów, które są niedoświetlone lub prześwietlone, na których widoczne są ciemne obszary lub wyblakłe kolory, lub występuje efekt czerwonych oczu.
Podgląd wydruku
Ustawienia
Opis
Wyświetl podgląd przed wydrukiem
Wyświetlenie podglądu wydruku przed każdym zadaniem drukowania.
Opcje oszczędzania papieru
Poniższe ustawienia ułatwiają oszczędzanie papieru.
Ustawienia
Definicja
Drukowanie dwustronne
Wydruk po obu stronach pojedynczego arkusza papieru. Aby zadrukować obie strony arkusza, papier do drukarki należy podać ręcznie.
Odwracaj strony górą
Wydruk z większym odstępem wzdłuż górnej krawędzi strony w celu zszycia lub zbindowania.
Zachowaj układ
Zachowanie układu przy wydruku obustronnym może spowodować zwiększenie górnego marginesu dokumentu w celu prawidłowego wyrównania obu stron. W efekcie może być dostępny mniejszy obszar do zadrukowania. Zaznacz to pole wyboru, aby zezwolić oprogramowaniu drukarki na zmniejszenie rozmiaru strony, aby nie tworzyć dodatkowych stron. Nie zaznaczaj tego pola, aby nie zmieniać rozmiaru stron. W efekcie mogą zostać utworzone dodatkowe strony.
Liczba stron na arkuszu
Wybór liczby stron, jaka będzie drukowana na arkuszu papieru.
Kolejność stron
Możliwe opcje: W prawo i w dół; W dół i w prawo; W lewo i w dół; lub W dół i w lewo.
Układ broszury
Ustawienie domyślne to Wyłączona, ponieważ ta opcja jest dostępna tylko w przypadku drukowania po obu stronach papieru.
Wybierz opcję Bindowanie prawej krawędzi lub Bindowanie lewej krawędzi w celu wydrukowania stron z większym odstępem od prawej lub lewej krawędzi, aby umożliwić ich zszycie lub zbindowanie.
Kolor
Rys. : Karta Kolor
Opcje kolorów
Ustawienia
Definicja
Wydruk w kolorze
Wydruk dokumentu w kolorze.
Druk w skali szarości
Wydruk dokumentu w skali szarości.
Wysoka jakość
W przypadku drukowania w skali szarości drukarka zapewni optymalny zakres szarości przy użyciu wkładu kolorowego.
Wydruk w sepii
Wydruk kolorów i ich nasycenia w różnych odcieniach brązu. To ustawienie postarza wygląd dokumentów.
Zarządzanie kolorami
Opcja zarządzania kolorami określa zakres kolorów, jakie mogą być drukowane. Oprogramowanie drukarki tłumaczy kolory obrazu z bieżących ustawień kolorów na wybraną opcję zarządzania kolorami.
Na liście rozwijanej Zarządzanie kolorami wybierz jedną z następujących opcji:
Ustawienie
Definicja
ColorSmart/sRGB
Typowa standardowa przestrzeń kolorów, odpowiednia dla większości zadań drukowania. Opcja ta jest stosowana dla większości dokumentów pobranych z Internetu oraz dla nowoczesnych urządzeń do przetwarzania obrazu.
AdobeRGB (1998)
Tę opcję należy wybrać, jeśli kolorowy obraz, grafika lub tekst korzysta z palety Adobe RGB (1998). Jest to opcja umożliwiająca renderowanie większej liczby kolorów niż sRGB. W przypadku drukowania z profesjonalnego oprogramowania przy użyciu Adobe RGB należy wyłączyć zarządzanie kolorami w aplikacji oraz zezwolić oprogramowaniu drukarki na zarządzanie przestrzenią kolorów.
Zarządzanie kolorami przez aplikację
Opcja ta umożliwia programowi, z którego jest wykonywany wydruk, zarządzanie kolorami fotografii.
ICM
Opracowana przez firmę Microsoft technologia zarządzania kolorami obrazu (ICM, Image Color Management) zapewnia wierne odwzorowanie kolorów przy drukowaniu obrazów, grafik i obiektów tekstowych, a także gwarantuje zachowanie spójności kolorów.
Metoda renderowania
Określenie sposobu zarządzania kolorami spoza zakresu w przypadku konwersji między przestrzeniami kolorów. Możliwe opcje: Nasycenie, Postrzegane, Względne kolorymetryczne i Bezwzględne kolorymetryczne.
Podgląd wydruku
Ustawienia
Opis
Wyświetl podgląd przed wydrukiem
Wyświetlenie podglądu wydruku przed każdym zadaniem drukowania.
Zaawansowane ustawienia kolorów
Kliknij przycisk Zaawansowane ustawienia kolorów, aby otworzyć okno dialogowe Zaawansowane ustawienia kolorów.
Rys. : Okno dialogowe Zaawansowane ustawienia kolorów
Okno dialogowe Zaawansowane ustawienia kolorów służy do dostosowywania kolorów drukowanych na fotografiach. Dostępne zaawansowane ustawienia kolorów to:
 • Jasność, Nasycenie i Ton kolorów: służą do określania sposobu drukowania wszystkich kolorów.
 • Suwaki Błękitny, Purpurowy, Żółty, i Czarny: służą do określania poziomu każdego koloru na wydruku.
Podgląd zdjęcia w polu Po przedstawia wpływ wybranych ustawień na ostateczną wersję wydruku. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia i powrócić na kartę Kolor.
Obsługa drukarki
Na karcie Kolor kliknij przycisk Obsługa drukarki, aby otworzyć okno narzędzi HP Photosmart Toolbox.
Rys. : Karta Obsługa urządzenia
Ustawienia
Definicja
Wyrównaj głowice drukujące
Wyrównanie głowic drukujących w celu uzyskania optymalnej jakości druku.
Wyczyść głowice drukujące
Umożliwia wyczyszczenie głowic drukujących po zauważalnym spadku jakości druku lub pojawieniu się zalecenia wykonania takiej operacji w procedurze rozwiązywania problemów.
Wydrukuj stronę diagnostyczną
Wydruk strony diagnostycznej w celu uzyskania informacji o stanie drukarki.
Drukuj stronę próbną
Wydruk strony próbnej w celu sprawdzenia, czy drukarka działa prawidłowo.
Szacunkowy poziom atramentu
Rys. : Karta Szacunkowe poziomy atramentu
Na karcie Szacunkowe poziomy atramentu w oknie narzędzi HP Photosmart Toolbox znajduje się grafika przedstawiająca szacunkową pozostałą ilość atramentu w czarnym i kolorowym wkładzie drukującym. Jest to wyłącznie ilość szacunkowa. Rzeczywiste poziomu atramentu mogą się różnić.
Wskaźnik poziomu atramentu
Poziom atramentu
Znacznik wyboru
Informuje, czy poziom atramentu we wkładzie jest na akceptowalnym poziomie.
Trójkąt z wykrzyknikiem
Informuje o niskim poziomie atramentu i konieczności wymiany wkładu atramentowego na nowy.
Wielka litera X
Informuje, że wkład atramentowy jest pusty i należy go wymienić.
Klikaj ikonę , aż do wyświetlenia okna Szczegóły dotyczące wkładów, a następnie kliknij opcję Szczegóły dotyczące wkładów, aby otworzyć okno dialogowe Informacje o wkładach drukujących.
Rys. : Okno dialogowe Informacje o wkładach drukujących
Kliknij opcję Kup online, aby zamówić wkłady drukujące na wymianę w firmie HP.
Kliknij przycisk Drukuj stronę, aby wydrukować stronę z informacjami o zamówieniu wkładów drukujących.
Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe Informacje o wkładach atramentowych.
Konfiguracja
Rys. : Karta Konfiguracja
Wybierz opcję Wyświetl okno stanu atramentu, aby wyświetlać komunikat o stanie atramentu przed każdym zadaniem drukowania.
Kliknij przycisk Zastosuj, aby zastosować zmiany w ustawieniach konfiguracyjnych.
Kliknij opcję Ustawienia fabryczne, aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne.
Konfiguracja ustawień Bluetooth
Aby można było drukować za pośrednictwem interfejsu Bluetooth, z bezprzewodowego adaptera drukarki HP bt300 wireless printer adapter należy korzystać w połączeniu z drukarką.
Rys. : Karta Konfiguracja ustawień Bluetooth
Kliknij opcję Zmień klucz dostępu, aby zmienić klucz dostępu w drukarce. Klucz dostępu do 4-cyfrowy kod skonfigurowany w drukarce.
Kliknij opcję Resetuj dostęp do urządzenia, aby usunąć informacje o wszystkich powiązanych urządzeniach z pamięci drukarki.
Zaznacz pole wyboru Urządzenie ma być widoczne dla innych urządzeń Bluetooth, aby umożliwić wszystkim urządzeniom Bluetooth w zasięgu wykrycie drukarki i korzystanie z niej. Jest to domyślne ustawienie urządzenia HP. Jeśli pole wyboru nie zostanie zaznaczone, wykrycie drukarki i drukowanie będzie możliwe tylko w przypadku urządzeń, które przechowują adres Bluetooth drukarki.
Wybierz poziom zabezpieczeń drukarki.
Ustawienia
Opis
Niski
Poziom niski zezwala wszystkim urządzeniom Bluetooth na korzystanie z drukarki. Do korzystania z drukarki o niskim poziomie zabezpieczeń nie jest wymagany klucz dostępu.
Jest to domyślne ustawienie zabezpieczeń.
Wysoki
Poziom Wysoki wymusza na urządzeniu Bluetooth podanie klucza dostępu w celu wysłania zadania drukowania do drukarki.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...