Pomoc techniczna HP dla klientów

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery stacjonarne HP i Compaq - Wykonywanie kopii zapasowej plików (Windows Vista)

Niniejszy dokument dotyczy wszystkich komputerów HP i Compaq z systemem Windows Vista.
Niestety większość użytkowników przypomina sobie o utworzeniu kopii zapasowej swoich plików, kiedy jest już za późno. Istnieje wiele czynników mogących doprowadzić do przypadkowej utraty informacji zapisanych na komputerze. Może to być na przykład dziecko, które przypadkowo skasuje programy lub dane, przepięcie lub czynniki natury. Zaleca się regularne tworzenie kopii zapasowej plików i przechowywanie jej w oddzielnym miejscu. Pozwoli to odzyskać część informacji lub nawet wszystkie informacje w przypadku utraty lub uszkodzenia oryginalnych plików na komputerze.
Wykonywanie kopii zapasowej plików przy użyciu wbudowanej w systemie Windows Vista funkcji nagrywania płyt CD
System Windows Vista pozwala na utworzenie kopii zapasowej ważnych plików na dysku CD. W celu utworzenia dysku z kopią zapasową należy wykonać czynności opisane w tej sekcji dokumentu.
Przed rozpoczęciem
Przed wykonaniem kopii zapasowej plików sporządź listę ważnych plików, której nie można w łatwy sposób zamienić. Następnie można użyć tej listy do śledzenia plików podczas tworzenia dysku z kopią zapasową oraz w razie potrzeby - do ich późniejszego odzyskania. Poniżej przedstawiono kilka sugestii plików, które mogą być przydatne podczas tworzenia listy plików:
 • Folder Dokumenty
 • Fotografie cyfrowe
 • Wyciągi bankowe i inne informacje finansowe
 • Książka adresowa e-mail
 • Zakładki internetowe
Tworzenie kopii zapasowej na dysku
Po sporządzeniu listy plików uwzględnionych w kopii zapasowej można rozpocząć proces tworzenia kopii zapasowej. Aby wykonać kopię zapasową plików w systemie Windows Vista, wykonaj następujące czynności:
 Uwaga:
Płyty CD mieszczą około 700 MB informacji w zależności od użytego typu płyty CD przeznaczonej do zapisu. Jeśli kolekcja plików, które mają być skopiowane, jest większa od pojemności płyty CD, powtórz ten proces, używając większej liczby płyt CD. Nie można użyć tego procesu do skopiowania pojedynczych plików większych niż pojemność płyty CD.
 1. Umieść pustą płytę CD-R lub CD-RW w nagrywarce CD lub DVD. Płyty CD-RW mogą być używane wielokrotnie, a pliki na nich mogą być zapisywane ponownie i kasowane w kolejnych sesjach.
  Automatycznie zostanie wyświetlone okno nagrywarki. Jeżeli okno to nie zostanie wyświetlone, kliknij Start , Komputer, a następnie kliknij ikonę nagrywarki. Przejdź do czynności 3.
  Rys. : Okno Autoodtwarzanie
  Okno Autoodtwarzanie przedstawiające opcjonalne polecenia dla napędu DVD RW (F:).
 2. Kliknij pozycję Nagraj pliki na dysk.
 3. W następnym oknie wprowadź nazwę płyty, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
  Rys. : Okno Przygotuj dysk
  Okno Nagrywanie dysku przedstawiające pole tekstowe do wprowadzania nazwy pustego dysku w napędzie dyskowym.
 4. W następnym oknie kliknij przycisk Yes (Tak), aby sformatować płytę.
   Uwaga:
  Formatowanie dysku zajmuje trochę czasu. Do momentu zakończenia formatowania nie należy wyłączać komputera.
  Po zakończeniu formatowania zostanie wyświetlone okno napędu optycznego.
  Rys. : Okno napędu optycznego
  Okno napędu dyskowego przedstawiające obszar przeciągania plików do nagrania na pustym dysku.
 5. Wyświetl okno Computer (Komputer) lub uruchom program Windows Explorer (Eksplorator Windows) i przejdź do plików.
 6. Kliknij pliki z różnych okien lub z programu Eksplorator Windows. Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij pliki do okna napędu CD lub DVD. Zwolnij lewy przycisk myszy, aby upuścić pliki do okna napędu i nagrać je na dysk. Po przeciągnięciu plików do folderu napędu system Windows Vista automatycznie nagra je na dysk.
  Kontynuuj kopiowanie plików, aż wszystkie pliki w folderze napędu płyt CD zostaną skopiowane na płytę CD.
Następnie należy utworzyć płytę CD kopii zapasowej przydatną w przypadku problemów z pierwotnymi plikami. Regularne wykonywanie kopii zapasowej tych plików pozwoli zapobiec utracie ważnych informacji.
Oznacz płytę CD jednoznaczną nazwą i umieść ją w bezpiecznym miejscu. Aby przywrócić pliki z płyty CD, umieść płytę CD w napędzie i skopiuj pliki na dysk twardy.
Korzystanie z kreatora Windows Back Up Files (Kopia zapasowa plików Windows)
Kreator Windows Back Up Files (Kopia zapasowa plików Windows) pozwala na wykonanie kopii zapasowej plików i folderów. Kreatora można także skonfigurować, aby regularnie automatycznie wykonywał kopie zapasowe nowych i modyfikowanych plików.
 Uwaga:
Automatycznych kopii zapasowych nie można skonfigurować w systemie Windows Vista Starter i Windows Vista Home Basic.
Jeśli w komputerze został zainstalowany system Windows Vista Ultimate lub Windows Vista Business, skorzystaj z programu Windows Complete PC Backup, aby utworzyć obraz całego komputera. Ten obraz można także wykorzystać w celu przywrócenia komputera w przypadku awarii sprzętowej. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji Korzystanie z programu Windows Complete PC Backup.
Aby wykonać kopię zapasową plików przy użyciu kreatora Windows Back Up Files (Kopia zapasowa plików Windows), wykonaj poniższe czynności.
 1. Kliknij przycisk Start , a następnie opcję Panel sterowania.
 2. W części System i konserwacja kliknij pozycję Wykonaj kopię zapasową komputera.
  Zostanie uruchomione Centrum kopii zapasowych i przywracania.
  Rys. : Centrum kopii zapasowych i przywracania
  Opcje zadań w Centrum kopii zapasowych i przywracania.
 3. W systemie Windows Vista Home Basic:
  1. Kliknij pozycję Zmień ustawienia w części Wykonywanie kopii zapasowej plików.
   Zostanie wyświetlone okno Backup Status and Configuration (Stan i konfiguracja kopii zapasowej).
   Rys. : Okno Backup Status and Configuration (Stan i konfiguracja kopii zapasowej)
   Okno Stan i konfiguracja kopii zapasowej.
  2. Kliknij pozycję Run a file backup now (Wykonaj kopię zapasową teraz).
  We wszystkich innych wersjach systemu Windows Vista kliknij pozycję Back up files (Kopia zapasowa plików) w oknie programu Backup and Restore Center.
 4. Wybierz lokalizację zapisania kopii zapasowej: Na dysku twardym, dysku CD lub DVD lub W sieci.
   Ostrzeżenie:
  Kopii zapasowej nie należy zapisywać na partycji odzyskiwania: FACTORY_IMAGE lub Recovery. Może to bowiem spowodować uszkodzenie informacji programu HP Recovery.
  Rys. : Kreator Back Up Files (Kopia zapasowa plików)
  Okno Wykonywanie kopii zapasowej plików przedstawiające opcjonalne lokalizacje zapisu kopii zapasowej.
 5. W przypadku wyboru opcji zapisu na dysku twardym, na płycie CD lub DVD, wybierz napęd z rozwijanego menu.
  W przypadku wyboru opcji zapisu w sieci, kliknij przycisk Browse (Przeglądaj), aby przejść do odpowiedniej lokalizacji sieciowej.
 6. Kliknij przycisk Dalej.
 7. Wybierz dyski twarde do wykonania kopii zapasowej, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
  Rys. : Okno wyboru dysku twardego
  Okno Wykonywanie kopii zapasowej plików przedstawiające elementy, które mogą być dołączone do kopii zapasowej.
 8. Upewnij się, że zostało zaznaczone pole wyboru obok wszystkich typów plików, dla których ma być utworzona kopia zapasowa, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Rys. : Okno wyboru typu plików
  Okno Wykonywanie kopii zapasowej plików przedstawiające pliki, które są automatycznie dołączane do kopii zapasowej.
  Umieść wskaźnik myszy nad poszczególnymi nazwami kategorii, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat typów plików uwzględnionych w danej kategorii.
 9. Określ harmonogram przyszłych automatycznych kopii zapasowych:
  Rys. : Okno Backup schedule (Harmonogram kopii zapasowych)
  Okno harmonogramu wykonywania kopii zapasowej plików.
  • How often (Jak często) - określ częstotliwość wykonywania kopii zapasowych: Daily (Codziennie), Weekly (Co tydzień) lub Monthly (Co miesiąc).
  • What day (Jakiego dnia) - wybierz dzień wykonywania kopii zapasowych. Jeśli kopie zapasowe mają być wykonywane codziennie, zostaw to pole puste.
  • What time (O której godzinie) - wybierz godzinę wykonywania kopii zapasowych.
 10. Kliknij pozycję Save settings and start backup (Zapisz ustawienia i rozpocznij wykonywanie kopii zapasowej).
  Kreator Windows Back Up Files (Kopia zapasowa plików Windows) utworzy pełną kopię zapasową wybranych plików. Podczas wykonywania przyszłych kopii zapasowych na podstawie harmonogramu kreator wykonuje kopię zapasową tylko nowych i zmienionych plików.
Przywracanie plików za pomocą kreatora Kopii zapasowej Windows
Kreator Kopii zapasowej Windows umożliwia przywrócenie wszystkich plików uwzględnionych w kopii zapasowej wykonanej za pomocą kreatora. W celu przywrócenia plików z kopii zapasowej należy wykonać następujące czynności:
 1. Jeżeli pliki kopii zapasowej znajdują się na dysku CD lub DVD, umieść ten dysk w napędzie.
  Jeżeli pliki znajdują się na zewnętrznym dysku twardym, podłącz dysk do komputera.
 2. Kliknij przycisk Start , a następnie opcję Panel sterowania.
 3. W części System i konserwacja kliknij pozycję Wykonaj kopię zapasową komputera.
  Zostanie uruchomione Centrum kopii zapasowych i przywracania.
 4. Kliknij pozycję Restore Files (Przywróć pliki).
  Zostanie wyświetlone okno Przywracanie plików.
  Rys. : Okno Przywracanie plików
  Okno Przywracanie plików.
 5. Wybierz opcję przywracania plików Pliki z najnowszej kopii zapasowej lub Pliki ze starszej kopii zapasowej, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  W przypadku wyboru opcji przywracania plików ze starszej kopii zapasowej, wybierz datę i godzinę wykonania kopii zapasowej, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
  Rys. : Okno Select files and folders (Wybierz pliki i foldery)
  Okno Przywracanie plików przedstawiające pliki i foldery wybrane do przywrócenia.
 6. Wybierz pliki i foldery, które mają być przywrócone, klikając pozycję Dodaj pliki, Dodaj foldery lub Wyszukaj.
 7. Po zakończeniu dodawania plików i folderów kliknij przycisk Next (Dalej).
  Rys. : Okno Przywracanie lokalizacji
  Okno Lokalizacja przywracania.
 8. Wybierz opcję zapisywania przywracanych plików In the original location (W oryginalnej lokalizacji) lub In the following location (W następującej lokalizacji).
  W przypadku wyboru opcji zapisu plików w innej lokalizacji, kliknij przycisk Browse (Przeglądaj), aby zapisać pliki w innej lokalizacji.
 9. Kliknij pozycję Start restore (Rozpocznij przywracanie).
  Kreator Kopii zapasowej Windows rozpocznie przywracanie plików.
 10. Po zakończeniu przywracania plików przez kreatora, na ekranie weryfikacji kliknij przycisk Finish (Zakończ).
Korzystanie z programu Windows Complete PC Backup (Pełna kopia zapasowa komputera Windows) (tylko system Windows Vista Ultimate i Windows Vista Business)
Jeśli w komputerze został zainstalowany system Windows Vista Ultimate lub Windows Vista Business, skorzystaj z programu Windows Complete PC Backup, aby utworzyć obraz całego komputera. Ten obraz można także wykorzystać w celu przywrócenia komputera w przypadku awarii sprzętowej.
Aby skorzystać z programu Windows Complete PC Backup (Pełna kopia zapasowa komputera Windows), wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start , a następnie opcję Panel sterowania.
 2. W części System i konserwacja kliknij pozycję Wykonaj kopię zapasową komputera.
  Zostanie uruchomione Centrum kopii zapasowych i przywracania.
  Rys. : Centrum kopii zapasowych i przywracania
  Centrum kopii zapasowych i przywracania.
 3. Kliknij pozycję Back up computer (Wykonaj kopię zapasową komputera).
  Zostanie wyświetlone okno Windows Complete PC Backup (Pełna kopia zapasowa komputera Windows).
  Rys. : Windows Complete PC Backup (Pełna kopia zapasowa komputera Windows)
  Okno programu Windows Complete PC Backup.
 4. Wybierz opcję lokalizacji zapisu kopii zapasowej Na dysku twardym lub Na jednym lub kilku dyskach DVD, a następnie kliknij przycisk Dalej.
   Ostrzeżenie:
  Kopii zapasowej nie należy zapisywać na partycji odzyskiwania: FACTORY_IMAGE lub Recovery. Może to bowiem spowodować uszkodzenie informacji programu HP Recovery.
 5. W przypadku wyboru opcji On a hard disk (Na dysku twardym) w czynności 4, przejdź do czynności 6.
  W przypadku wyboru opcji Na jednym lub kilku dyskach DVD w czynności 4, zaznacz pole wyboru obok poszczególnych dysków twardych, które mają być uwzględnione w kopii zapasowej. Po zakończeniu kliknij Dalej.
  Rys. : Okno wyboru dysku twardego
  Okno wyboru dysku twardego przedstawiające opcjonalne lokalizacje zapisywania kopii zapasowej.
 6. Upewnij się, że ustawienia kopii zapasowej są prawidłowe, a następnie kliknij pozycję Start backup (Rozpocznij wykonywanie kopii zapasowej).
  Program Windows Complete PC Backup (Pełna kopia zapasowa komputera Windows) utworzy obraz całego komputera. Ten obraz można także wykorzystać w celu przywrócenia komputera w przypadku awarii sprzętowej.
Przywracanie komputera z obrazu programu Windows Complete PC Backup
Program Windows Complete PC Backup (Pełna kopia zapasowa komputera Windows) pozwala na przywrócenie komputera w przypadku awarii sprzętowej. Aby przywrócić komputer z obrazu programu Windows Complete PC Backup (Pełna kopia zapasowa komputera Windows), wykonaj następujące czynności:
 1. Jeśli obraz kopii zapasowej został zapisany na dyskach DVD, umieść w napędzie pierwszy dysk DVD.
  Jeśli obraz został zapisany na zewnętrznym dysku twardym, podłącz dysk do komputera.
 2. Ponownie uruchom komputer.
 3. Po wyświetleniu pierwszego ekranu naciśnij kilkakrotnie klawisz F8 z częstotliwością około raz na sekundę, aż do momentu wyświetlenia menu.
 4. Za pomocą klawiszy strzałki w górę lub strzałki w dół wybierz pozycję Przywróć komputer, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 5. Wybierz język i układ klawiatury, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
 6. Wybierz swoją nazwę użytkownika, wprowadź hasło, a następnie kliknij przycisk OK.
  Zostanie wyświetlone okno System Recovery Options (Opcje odzyskiwania systemu).
  Rys. : Okno System Recovery Options (Opcje odzyskiwania systemu)
  Opcje odzyskiwania systemu z wyświetlonymi narzędziami odzyskiwania.
 7. Kliknij pozycję Windows Complete PC Restore (Pełne przywracanie komputera Windows).
  Zostanie wyświetlone okno Windows Complete PC Restore (Pełne przywracanie komputera Windows).
  Rys. : Okno Windows Complete PC Restore (Pełne przywracanie komputera Windows)
  Okno Windows Complete PC Restore.
 8. Wybierz pozycję Przywróć następującą kopię zapasową (zalecane), aby przywrócić najnowszą kopię zapasową lub wybierz pozycję Przywróć inną kopię zapasową, aby wybrać inną kopię zapasową do przywrócenia, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  W przypadku wyboru opcji przywrócenia innej kopii zapasowej, wybierz kopię zapasową, która ma zostać przywrócona, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
  Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.
  Rys. : Okno Potwierdzenie
  Okno potwierdzenia Windows Complete PC Restore.
 9. W razie potrzeby zaznacz pole wyboru obok pozycji Format and repartition disks (Sformatuj dyski i ponownie podziel na partycje), aby sformatować i ponownie podzielić na partycje dyski twarde w celu ich dostosowania do układu kopii zapasowej.
 10. Kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby przywrócić komputer.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...